237200055 danielle steel ljubavni susreti

Upload: branchella

Post on 02-Jun-2018

288 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  1/193

  Danielle Steel - Ljubavni susretiOn ne voit bien qu'avec le coeur Eessentiel est invisible pour les yeux.Samo se srcem jasno vidi.Ono najvanije oku je nevidljivo.ali princ !Le "etit "rince# $ntoine de Saint-ExuperyOnima koji tra%aju& onima koji su traili i onima koji su pronali traeno - vrajisretnici! Osobito, s dubokom naklonou i potovanjem, onima koji su preivjeli tajneprirodni proces, i ne samo preivjeli nedirnuta uma i srca, nego uspjeli pronaiiglu u plastu sijena i osvojiti na%radu'Lake je popeti se na Mount Everest, a svakako je manje opasno i zastraujue! svim mojim prijateljima, koji su nespretno ili stru"no pomogli u traenju savrenogmukarca za mene, drugim rije"ima, nekoga barem toliko "udnog kao to sam jaOnima me#u vama koji su mi prire#ivali sastanke naslijepo, koji su mi darovali neto"emu se u starosti mogu smijati, vama - gotovo potpuno - opratam!$adasve mojoj prekrasnoj djeci koja su me "uvala i sve dijelila sa mnom, koja sumevoljela i podravala %umorom, o%rabrivala me i imala beskrajno mnogo strpljenja&eskrajno sam za%valna na nji%ovoj ljubavi i vje"noj potpori() svu moju ljubav& d.s.'to je sastanak( )ad dvoje ljudi, koji se jedva poznaju, iza#u na ve"eru, nervozno

  guraju %ranu po tanjuru, pokuavajui postaviti to je mogue vie pitanja unajkraem moguem roku *itanja poput+ ,kija li( !gra li tenis( -oli li pse( 'tomisli, zato ti se brak raspao( .ato je tvoja biva supruga rekla da voli sve imatipod kontrolom( -oli li "okoladu( /ortu od sira( 0esi li ikada bio osu#ivan( 'tomisli o drogama( )oliko ima alko%oli"ara u tvojoj obitelji( )akve lijekove uzima(0esi li bila na plasti"noj operaciji, ili je to tvoj prirodni nos( 1 brada( 2ornja usna(*rsa( ,tranjica( 0esi li bio na nekakvoj operaciji* +oli, li djecu* -esi li seikada sastajao s maloljetnicama* .oje strane je)ike %ovori,* .ako bi i)%ledaotvoj idealni medeni mjesec* Dva tjedna na /imalaji** 0bilja* -esi li ikada biona sa1ariju* ( "ari)u* ( Des oinesu* -esi li reli%iozna( )ad si posljednji putposjetio majku( )oliko dugo ide na terapiju( .ato ne ide( )oliko si puta voziopod utjecajem alko%ola( 'to misli tvoja ena, gdje si ve"eras( )oliko si u braku(

  3azvedena( 4dovica( 0esi li tek izaao iz zatvora( 0esi li na uvjetnoj( $ezaposlena('to e ti biti sljedei korak u karijeri( ,igurna sam da sa cirkusom moeproputovati cijeli svijet, ali, razumije li se u elektriku( *ati li od buli-mije cijeliivot( )oliko skupina za potporu posjeuje( )ada kasnije( )ad e me na)vati*,poj naslijepo je kad dobronamjerni prijatelji odaberu dvoje ljudi sa suprotni%krajeva zemaljske kugle, koji imaju nevjerojatno malo zajedni"kog5 ti isti prijateljiobjema stranama lau, govorei im kako je ona druga osoba krasna, zanimljiva,normalna, dobro prilago#ena, inteligentna i privla"na )ad se sastanu, istina i%pogodi poput udarca 3azgovaraju kao i na obi"nom sastanku, ali, ako &og da, neosobito dugo, i oboje se nadaju da e onaj drugi pogreno zapisati tele6onski broj

  $akon toga ode kui i ispla"e se, nakon toga se i nasmije, i nikada vie ne elini "uti za prijatelje koji su ti ponovno smjestili )ad zaboravi kako si se provela,tim istim, ili nekim drugim prijateljima dopusti da ti ponovno dogovore sastanaknaslijepoS ljubavlju i suosjeanjem, ds2. po%lavlje&ijae savrena, mirisna svibanjska ve"er, a proljee je neodoljivom ljupkou tekprije nekoliko dana dolo do !sto"ne obale -rijeme je bilo savreno, zima sepovukla doslovce preko noi, ptice su pjevale, sunce je grijalo, a u vrtu

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  2/193

  1rmstrongovi% u 7onnecticutu sve bijae u cvatu 7ijeli je tjedan vrijeme biloblagoslovljeno, tako da su svi usporili, pa "ak i u $e8 9orku *arovi su etali, pauzeza ru"ak su se produljivale Ljudi su se osmje%ivali /e je noi u 2reen8ic%u *ari1rmstrong odlu"ila ve"eru posluiti vani, u natkrivenom dvoritu poplo"enompje"anikom kojeg su tek nedavno preuredili, a u kojem je bio i bazen *ari i *eteru petak su prire#ivali ve"eru, to su rijetko "inili 1li dobavlja"i su bili slobodnisamo toga petka ,vaka je subotnja ve"er sve do srpnja bila rezervirana zavjen"anja *eteru je to tee padalo, ali dobro je pri%vatio kad mu je *ari rekla dae primanje biti u petak *eter joj je gotovo uvijek uga#ao -olio je da joj ivot budejednostavan /o je bila samo jedna sitnica od svega onoga to je na njemu voljela 4oujku su proslavili dvadeset "etvrtu godinjicu braka )atkad joj je bilo tekovjerovati da su ve tolike godine protekle i da su bile ispunjene ivotom Megan,nji%ova najstarija ker, pret%odne je godine diplomirala na -assaru, i u dvadesettreoj godini pri%vatila posao u Los 1ngelesu .animala ju je 6ilmska produkcija iuspjela je pronai posao kao pomonica producenta u 6ilmskom studiju u:oll;8oodu &ila je, kao to je i sama priznavala, tek neto vie od potr"ka, ali ju jeoduevljavao takav rad i jednoga je dana eljela postati producent ,in obavlja"i su bili pouzdani i imali sudobro oko /ako#er su dobro poznavali njezinu ku%inju Ona i *eter voljeli suprire#ivati zabave, te i% je *ari redovito unajmljivala &ra"ni je par uivao u svomdrutvenom ivotu i tijekom godina okupio je probranu skupinu zanimljivi%prijatelja *ari je na stol postavila cvijee koje je sama aranirala $abrala jemnotvo raznobojni% boura ,tolnjak je bio savreno "ist, a kristal i srebro sublistali *eter to vjerojatno nee ni zapaziti, osobito ako se umoran vrati kui, ali

  vie je osjeao dojam, nego to je vidio pojedinosti doma koji mu je pruila *ari jeu detaljima bila nepogreiva ,tvorila je ozra"je topline i elegancije u kojem su sesvi dobro osjeali $ije to radila samo zbog mua i nji%ovi% prijatelja, nego i zbogsebe*eter se dobro pobrinuo za nju &io je jako velikoduan prema njoj i djeci 4 poslujebio uspjean &io je partner u dobrostojeoj odvjetni"koj tvrtki koja sespecijalizirala za vo#enje ra"una veliki% korporacija, i u pedeset prvoj godinibio jena rukovodeem poloaju )ua koju je za svoju obitelj kupio prije deset godina bilaje velika i lijepa, napravljena od kamena, u luksuznoj "etvrti 2reen8ic%a u

  7onnecticutu 3azmiljali su bi li unajmili dekoratera, ali je na kraju *ari odlu"ilasama urediti kuu i taj joj se posao svidio *eter je bio oduevljen rezultatom !malisu i jedan od najljepi% vrtova u 2reen8ic%u *ari je tako uspjeno uredila kuu daju je *eter "esto zadirkivao da bi trebala postati dekorater, a veina ljudi kojisuvidjeli to djelo njezini% ruku slagali su se s njim 1li, iako je bila umjetni"kinadarena, zanimale su je iste stvari kao i njega

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  3/193

  "o,tovala je i ra)umjela poslovni svijet. +jen"ali su se "im je maturirala nakoledu, a onda je krenula u poslovnu kolu i diplomirala poslovnu administraciju?eljela je pokrenuti vlastiti mali posao, ali je na drugoj godini ostala trudnaiodlu"ila umjesto toga ostati kod kue s djecom $ikada to nije poalila *eter ju jepodravao u toj odluci $ije bilo nikakve potrebe da i ona bude zaposlena >vadeset"etiri godine osjeala se sposobnom i ispunjenom, posveujui sve svoje vrijeme*eteru i djeci *ekla je kola"ie, organizirala kolske sajmove, svake godine vodilakolsku aukciju, ru"no izra#ivala kostime za $o vjetica, bezbrojne sate provela sdjecom kod stomatologa i uglavnom radila sve ono to rade supruge i majke .a teposlove nije trebala diplomu, ali je zbog svoga opsenog razumijevanja poslovnogsvijeta i iva%nog zanimanja za taj svijet kasno nou s lakoom razgovarala s*eterom o slu"ajevima na kojima je radio 1ko nita drugo, to i% je zbliavalo *arije uvijek bila savrena supruga za njega, a on ju je duboko potovao zbog na"ina nakoji jeodgojila nji%ovu djecu *okazalo se da je ispunila sva njegova o"ekivanja - a *ari jebila podjednako zadovoljna s njim$edjeljom ujutro zajedno bi se smijali stisnuvi se jedno uz drugo ispod pokriva"a,uivajui u dodatni% pola sata lekarenja za poneki% %ladni% zimski% dana ,vakogaradnog dana *ari je ustajala s *eterom u sam cik zore, vozila ga na vlak, a zatimse vraala kui kako bi djecu odvezla u kolu, dok nisu dovoljno odrasli da sami

  mogu voziti auto, to je i prebrzo dolo 0edina dvojba koju je upravo pokuavalarazrijeiti bilo je pitanje to e raditi kad u kolovozu an za%valnosti i za &oi, i to ako su imali sree, a sam je &og znao to ese dogoditi kad se uda, iako jo nije imala nikakvi% planova *ari je i predobroznala da e joj se u kolovozu, kad vadeset "etiri godine provela je daleko od poslovnog trita i ne bi imalo smislaodma% krenuti u $e8 9ork i baciti se na posao *redugo je pekla kola"ie i razvoziladjecu 0edino "ega se zasad mogla dosjetiti bio je %umanitarni rad u ,tam6ordu, radsa zlostavljanom djecom ili u programu koji je u javnim kolama pokrenula njezinaprijateljica za srednjokolske u"enike koji su uspjeli doi do srednje kole, iakogotovo da i nisu znali "itati Osim toga nije znala to bi mogla napraviti sa sobom*eter joj je prije mnogo godina rekao da e nji% dvoje, kad djeca odu iz kue, imati

  sjajnu priliku za zajedni"ka putovanja i sve ono to prije nikada nisu mogli raditi1li, tijekom protekle godine njegovi su se radni dani znatno produili, tako da nijevjerovala da bi mogao ostaviti posao i otputovati ,ad je rijetko kad dolazio kuizave"eru )oliko je *ari mogla vidjeti, barem trenuta"no, i djeca i suprug bili suzaposleni i bavili su se svojim poslom, jedino ona to nije imala &ila je svjesnada

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  4/193

  ubrzo mora neto poduzeti *o"ela ju je plaiti mogunost da e imati previeslobodnog vremena $ekoliko je puta o tome ra)%ovarala s "eterom& ali onnije imao nikakvi% korisni% prijedloga 3ekao joj je da e i sama prije ili kasnijes%vatiti to eli raditi, a toga je i *ari bila svjesna 4 "etrdeset estoj je biladovoljno mlada da zapo"ne karijeru, ako to eli, ali problem je bio u tome to nijeznala "ime se eli baviti -oljela je postojee stanje stvari - brinuti o djeci i muu,ivikendom im ispunjavati sve elje - osobito *eterove .a razliku od neki% njezini%prijateljica, "iji su brakovi s godinama po"eli pucati, ili su se pak nenadanoraspadali, *ari je jo bila zaljubljena u svoga mua &io je blai, njeniji, obzirnijizapravo, pro6injeniji i zreliji, pa "ak i zgodniji nego u doba kad su se vjen"ali 1 i onje uvijek tako govorio o njoj"ari, bija,e vitka i gipka, atletski gra#ena )ad su djeca poodra-sla pa je imalavie slobodnog vremena, gotovo je svakoga dana igrala tenis i bila je u izvrsnoj6ormi 3avna joj je plava kosa bila duga"ka, a naj"ee ju je plela u pletenicu*osjedovala je klasi"nu ljepotu 2race )ell; i zelene o"i @igura joj je bila vrijednapanje, "esto se smijala, posjedovala je ustar smisao za alu, "emu su se njeziniprijatelji radovali -oljela je izvoditi ale, to je osobito zabavljalo njezinu djecu

  *eter je po naravi bio mnogo mirniji )ad bi se nave"er vratio kui nakon napornogdana i putovanja vlakom, "esto je bio preumoran za sve, pa ju je tako sluao samospovremenim komentarima -ikendima je bio malo iva%niji, ali "ak i tada je bio ti%ipomalo suzdran *osljednju %odinu dana bio je prezauzet ,adanja zabava bila je,zapravo, prva zabava koju su priredili u protekla tri mjeseca ,vakoga je petkanave"er dugo radio, a i subotom bi se vraao u grad kako bi dovrio poslove ili sesastao s klijentima $o, *ari je oduvijek bila strpljiva $ije mnogo toga za%tijevalaod njega i duboko je potovala njegovu marljivost i rad .bog toga je i bio uspjeanu poslu, te su mu se divili u poslovnim i pravnim krugovima $ije ga mogla kriviti

  zbog savjesnosti, iako joj je "esto nedostajao Osobito sada, kad je Meg ve estmjeseci bila odsutna, a

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  5/193

  odgovorna majka i odana supruga ,ve u njezinom ivotu bilo je u savrenom redu isve je prili"no dobro nadziralaA!dem kod 0o%nsonovi% s MattomA, rekao je

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  6/193

  rse na nju uvijek mogao osloniti59ri sata*5 opre)no je upitao otada se barem nije opijao, a nekoliko puta kad bi nazabavi neto popio, ostavio bi auto i kui se vratio s prijateljima /ako#er je znaoda bi mogao nazvati roditelje ako mu situacija izmakne nadzoru /o su dogovoriliprije nekoliko godina 1ko se ikada napije, neka i% nazove i nee biti nikakve kazne1li ni pod kakvim uvjetima, ni pod kakvim okolnostima ne smije sam voziti kui

  *ari je "ula

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  7/193

  ogaskromnog nasljedstva potroila na kupnju namjetaja *eter joj je u tome pomagao!mali su nekoliko, lijepi% predmeta kojima su se nji%ovi prijatelji uvijek divili )uaim je bila osobito prikladna za primanja &lagovaonica je bila velika i udobna,dnevna soba tek malo manja, soba za odmor malena, a imali su i knjinicu koju je*eter vikendom koristio kao radnu sobu $a katu su bile "etiri prostranespavaonice =etvrtu su koristili kao gostinsku sobu, iako su se dugo vremena nadalida e to biti soba za tree dijete, ali do toga nikadanije dolo $akon prvo dvoje djece, *ari vie nikada nije ostala trudna, pa iako surazgovarali o tome, nijedno od nji% nije ponovno eljelo proivjeti tegobe tretmanaza umjetno za"ee i bili su )adovoljni s dvoje djece koje im se rodilo. Sudbinaje savr,eno uredila nji4ovu obitelj.*ari je sjela na kau" i privila se uz *etera 1li te je ve"eri bio preumoran da binato reagirao $aj"ee bi joj stavio ruku oko ramena, i *ari je, promatrajui ga,s%vatila da je jako napet *ribliavalo se vrijeme njegovog redovitog lije"ni"kogpregleda i na to ga je namjeravala podsjetiti "im zavri posao oko spajanja dvijutvrtki *rotekli% su nekoliko godina izgubili nekoliko prijatelja zbog nenadanogsr"anog udara *eter je bio sasvim zdrav i u pedeset prvoj godini nije spadao uugroenu skupinu, ali nikad se ne zna *ari je eljela dobro brinuti o njemu$amjeravala ga je zadrati uza se jo barem "etrdeset ili pedeset godina 3azdobljeod pret%odni% dvadeset %odina bilo je i)nimno dobro )a oboje.

  A!scrpljuje li te taj posao oko spajanja(A suosjeajno ga je upitala ,jedei uza nj,osjeala je njegovu napetost )imnuo je glavom, popio gutljaj vina i prvi put nijepo"eo govoriti o potankostima posla &io je preumoran za takve razgovore s njom,ili je barem ona tako pretpostavljala $ije ga eljela ispitivati mu"i li ga jo netoosim posla, jer joj se "inilo o"itim da je rije" samo o poslu $adala se da ezaboraviti na posao i opustiti se kad ga okrue prijatelji /o bi ga uvijek opustilo!ako nikada nije poticao nji%ov drutveni ivot, uivao je u planovima koje je *arismiljala za njega, kao i u ljudima koje je pozivala -ie se s njim "ak nije nisavjetovala >obro je znala tko mu se svi#a, a tko ne& i postupala je u skladu stim. ;eljela je da se i on )abavlja& a on je& pak& bio )adovoljan ,to nijeod%ovoran )a takve poslove. Dobro je obavljala posao nje%ovo%& kako je on to

  )vao& dru,tveno% menadera."eter je nekoliko minuta nepokretno sjedio na kau"u, a *ari je ti%o sjedila pokrajnjega, sretna to je kod kue *itala se namjerava li tog vikenda raditi, %oe li sevratiti u grad na sastanak s klijentima, kao to je radio protekli% nekoliko mjeseci,ali nije ga eljela ispitivati &ude li morao otii u ured, ona e se ve nekakozabaviti *eter se malo odmorio i ustao, osmje%nuo joj se i polagano krenuo uzastepenice *ari je krenula za njimA0esi li dobro, dragi(A upitala je kad je legao na zajedni"ki krevet ,pustila je"auna noni ormari &io je toliko iscrpljen da je odlu"io lei prije ve"ereA>obro samA, odvratio je i sklopio o"i Ostavila ga je samog da se nekoliko minut

  aodmori i sila u prizemlje provjeriti to se doga#au ku4inji. Sve je bilo u redu te je na trenutak i)a,la u natkriveno dvorite,osmje%ujui se -oljela je svoga mua, svoju djecu, kuu i prijatelje -oljela je sve inije bilo ni"ega to bi poeljela promijeniti &ijae to savren ivot)ad se pola sata kasnije vratila u spavaonicu da probudi *etera, u slu"aju da jezaspao, on je ve bio pod tuem ,jela je na krevet i pri"ekala ga 2osti su trebalipo"eti dolaziti za dvadesetak minuta >ok se *eter brijao za"ula je zvonce i rekla

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  8/193

  mu neka ne uri $itko nikamo ne mora ii, pa je imao vremena ?eljela je da seopusti i uiva u cijeloj ve"eri *ogledao ju je u zrcalu i kimnuo, s pjenom za brijanjena licu, kad mu je rekla da ide dolje do"ekati prijateljeA>oi u odma% za tobomA, obeao je, a ona mu je ponovno rekla da ne mora uriti?eljela je da bude oputen.ad se *eter spustio niz stepenice, dva su para ve stigla, a trei je upravo dolaziokroz natkriveno dvorite -e"er je bila savrena+ sunce je upravo zalo, a zbogtoplog nonog zraka "inilo se da su u Meksiku ili na :avajima &ijae to savrenano za primanje na otvorenom, i svi su bili dobro raspoloeni Obje su *arisinenajdrae prijateljice dole s muevima, od koji% je jedan bio odvjetnik u *etero-vojtvrtki, a dva su se para tako i upoznala $ji% su dvoje imali sina

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  9/193

  *rednost unajmljivanja dobavlja"a i konobara bila je u tome to su se za sve brinulii iza nji% je kua ostala "istaB uredna *ari je za vrijeme ve"ere "esto pogledavala mua na drugoj strani stola,pa iako se "inilo da uiva u razgovoru, ipak je vie sluao, a manje govorio, to je"ak i za njega bilo neuobi"ajenoA,amo sam umoranA, rekao je rastreseno dok su prolazili pokraj o#i, sjedniAA0esi li dobro(A ponovno je upitala sputajui se u stolac nasuprot njemu,posegnuvi za njegovim rukama, ali on se nagnuo unatrag i na trenutak sklopio o"i)ad i% je otvorio, bila je svjesna da nikada prije u njegovim o"ima nije ugledalatakvu bolA$e znam kako bi% ti ovo rekao gdje da po"nem i kako da po"nemA )akoizgovoriti strane rije"i nekome do koga mu je bilo stalo dvadeset pet godina( )adikako i% izgovoriti( .nao je da e pritisnuti dugme koje bi moglo raznijeti nji%ovivot na komadie $e samo njezin, nego i njegov A*ari prole sam godinenapravio neto ludo pa, moda i ne ludo. ali neto to nikada nisam namjeravao

  u"initi $isam namjeravao =ak nisam siguran kako se to dogodilo, ali pojavila seprilika i ja sam je iskoristio, iako nisam smio 1li jesamA $ije je mogao pogledati uo"i dok je to govorio, a *ari nije izustila ni rije"i ,amo ga je sluala *replaviojuje osjeaj da e joj se dogoditi neto strano, i njoj i njemu 4 glavi joj se oglasilozvono za uzbunu, a srce joj je glasno udaralo dok je "ekala da nastavi govoriti!znenada je spoznala da nije rije" o poslu& ne%o o njima dvoma.A/o se dogodilo dok sam tri tjedna bio u &ostonu, zbog posla koji sam ondje morao

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  10/193

  obavitiA .nala je o kojem poslu govori i kim-nula je glavom *eter ju je pogledaosbolom u o"ima, elei uzeti njezine ruke u svoje, ali nije to u"inio ?elio joj jeublaiti taj udarac, ali je bio dovoljno poten da zna kako to ne moe napravitiA$ema smisla da ti pri"am potankosti kako se to dogodilo, zato ili kada .aljubiosam se $isam to namjeravao Mislio sam da mi se to nikada nee dogoditi =aknisam siguran o "emu sam tada razmiljao, osim to mi je bilo dosadno, a ona jebila zanimljiva, bistra i mlada i uz nju sam se osjeao ivim Osjeao sam se mla#inego ikada =inilo mi se da su se kazaljke sata vratile unatrag za nekoliko minuta,samo ,to su se )a%lavile i& kad su se vratile unatra%& s4vatiosam da se ne elim vratiti na staro. 3a)mi,ljao sam o tome& patio sam i nekolikoputa poku,ao prekinuti tu ve)u. $li... jednostavno nisam mo%ao... nisam elio...;elim biti s njom. +olim te. (vijek sam te volio $ikada te nisam prestao voljeti,"ak te i sada volim, ali vie ne mogu ovako ivjeti )ao da ivim dva ivota /o meizlu#uje $e znam ni kako bi% ti to rekao, i mogu samo zamisliti kako se ti sadaosjea &oe, *ari, ao mije zaista mije aoA 4 o"ima su mu se pojavile suze*ari je prekrila usta rukama, kao da gleda nesreu koju ne moe zaustaviti, kao dagleda kako auto juri prema zidu i zna da e svi stradati *rvi put u ivotu imala jeosjeaj da e umrijeti A*ari, ne znam kako bi% ti ovo rekaoA, rekao je, dok su muse suze kotrljale niz obraze A.bog tebe i zbog mene zbog nas oboje elimrazvodA &io je obeao 3ac%el da e toga vikenda sve ispri"ati *ari i znao je da jojmora rei prije nego to i% oboje izludi dvostruki ivot kojim je ivio 1li nikada nije

  mogao ni sanjati da e mu biti tako teko to rei, proivjeti te trenutke i promatratienino lice -idjeti pogled u njezinim o"ima zbog kojeg je poelio da stvari stojedruk"ije $o, znao je da ne stoje druk"ije 7ako ju je sve te godine volio, vie nije biozaljubljen u nju, nego u drugu enu, i elio je otii ?ivei s *ari imao je osjeaj kada je iv pokopan ,ada je, s 3ac%el, s%vatio to mu je sve nedostajalo , 3ac%el seosjeao kao da mu je &og pruio dru%u priliku &ez obzira je li mu &og pruio tupriliku ili nije, upravo je to elio i znao je da to mora ostvariti )oliko god muje bilostalo do *ari, koliko god ju je alio, i koliko god se krivim osjeao zbog bola kojijojje nanio, znao je da su njegov ivot, njegova dua, njegovo postojanje i budunostsada vezani uz 3ac%el *ari je pripadala prolosti

  >ugo je sjedila bez ijedne rije"i, zurei u njega, nesposobna povjerovati u ono tojeupravo "ula 1 ipak je vjerovala 4 o"ima mu je vidjela da je ozbiljno mislio svakurije" koju je izgovorio A$e razumijemA, progovorila je, a suze su joj kliznule iz o"iju ipo"ele joj se kotrljati niz obraze $ije mogue da joj se to doga#a >oga#alo sedrugim ljudima, ljudima koji su ivjeli u loem braku, koji su se neprestano sva#ali,ljudima koji se nikada nisu voljeli kao ona i *eter 1li, upravo joj se to dogodilo 4dvadeset "etiri godine braka nikada joj ni na trenutak nije palo na pamet da bije

  jednoga dana mogao napustiti 3azmiljala je da bi ga mogla i)gubiti samo akoumre prije nje 1 sada je imala osjeaj da je sama umrla A'to se dogodilo( .atosi nam to napravio( .ato( .ato je se ne odrekne(A 4 tim prvim trenucima nijese ni sjetila upitati ga o kome je rije" &ilo joj je vano samo to da "eter elira)vod.A*ari, pokuao samA, rekao je slomljeno $ije mogao podnijeti potpuno unitenjekoje joj ie vidio u o"ima, ali s tim se morao suo"iti2$a neki "udan, iskrivljen na"in, bilo mu je drago to je to kona"no izgovorio .nao

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  11/193

  je da mora biti slobodan, bez obzira koliko i% to oboje emocionalno kotalo A$emogu je se odrei 0ednostavno ne mogu .nam da je to pokvareno od mene, alisamo nju elim /i si mi bila dobra ena i krasna si osoba &ila si divna majka naojdjeci i znam da e uvijek biti, ali sada elim vie od toga )ad sam s njom,osjeam se ivim ?ivot mi je uzbudljiv i mogu se radovati budunosti -e segodinama osjeam poput starca *ari, ti to jo ne moe pri%vatiti, ali moda je toblagoslov za nas oboje Oboje smo bili u zamciA $jegove su je rije"i probadalepoput noevaA&lagoslov( /o naziva blagoslovom(A !znenada joj je glas postao prodoran!zgledala je kao da e postati %isteri"na, a toga se plaio &io je to za nju straanok, kao da je saznala da je netko koga je voljela iznenada umro AOvo je tragedija,a ne blagoslov )akav je to blagoslov varati vlastitu enu, napustiti obitelj i zatraitirazvod( 0esi li poludio( )ako to misli( /ko je ta djevojka( =ime te ovako za"arala(A)ona"no se sjetila postaviti to pitanje, iako joj i nije bilo vano >ruga je ena bilaneprijatelj bez lica i pobijedila je u ratu prije nego to je *ari "ak i saznala dajebitka otpo"ela *ari je sve izgubila, a da je nitko nije ni upozorio da su joj i ivot ibrak na kocki .urei u njega, imala je osjeaj da je nastupio kraj svijeta, a on jeodma%nuo glavom i provukao prste kroz kosu $ije joj elio rei ime druge ene,

  plaei se da bi *ari, izludjela od ljubomore, mogla neto u"initi, ali ipak jevjerovao da to ne bi u"inila, a znao je da e ionako prije ili kasnije saznati 1konitadrugo, djeca e joj rei njezino ime kad saznaju 1 njome se namjeravao oeniti,iako to jo nije elio rei *ari 3azvod je bio sasvim dovoljan ok za po"etak5Odvjetnica je u mom uredu. (po)nala si je na boi"noj zabavi, iako znam da se izpotovanja pokuavala drati to dalje od tebe !me joj je 3ac%el $orman ipomagala mi je u slu"aju zbog kojeg sam otputovao u &oston >obra je ena,razvedena i ima dva sinaA *okuavao ju je pred *ari prikazati potovanjadostojnom osobom, to je bilo besmisleno, kako je i sam znao, ali je imao osjeaj dato duguje 3ac%el, tako da *ari ne pomisli daje obi"na kurva $o, pretpostavljao je

  da *ari to ionako ne bi pomislila .urila je u njega dok su joj suze klizile nizobraze, sputale se na bradu i kapale na suknju >oimala se slomljenom iiscije#enom do sri, i *eter je znao da si dugo nee moi oprostiti to to joj jeu"inio $o, drugoga na"ina nije bilo Morao je to napraviti, zbog svi% nji% Obeao je3ac%el da e to u"initi 2odinu je dana "ekala i smatrala je da je to dovoljno dugo$ajvie od svega elio ju je zadrati, pod bilo koju cijenu75.oliko je stara*5 upitala je "ari, mrtvim %lasom.57ma trideset jednu %odinu5& ti4o je rekao.5O& moj :oe >vadeset je godina mla#a od tebe $amjerava li se oeniti njome(A>rugi val panike stegnuo joj je grlo $ada je postojala sve dok se ne oeni

  A$e znam $ajprije moramo proi ovo, a i to je dovoljno tekoA ,ada, kad joj je sverekao, osjeao se kao stogodinjak $o, pomisao na 3ac%el ponovno gaje pomladila&ila mu je izvor mladosti i nade >ok se nije zaljubio u nju, nije ni bio svjestan kolikomu toga u ivotu nedostaje ,ve ga je vezano s njom uzbu#ivalo5 ve"erao je unjezinom drutvu osjeajui se kao da je ponovno mlad, a trenuci provedeni ukrevetu gotovo su ga izlu#ivali $ikada nije takvo to osjeao ni prema jednoj eni usvom ivotu, pa "ak ni prema *ari ,eksualni im je ivot bio zadovoljavajui idobar, i *eter ju je potovao cijelo vrijeme koje su proveli zajedno, ali s 3ac%elje

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  12/193

  osjeao strast za koju nikada nije mogao vjerovati ni da postoji ,ada je s%vatio dapostoji 3ac%el bijae kao "arolijaA*etnaest je godina mla#a od meneA, rekla je *ari i po"ela plakati, a onda ga jeponovno pogledala, elei saznati svaki, i najtei detalj, kako bi se mogla mu"itiA)oliko su joj stari sinovi(AA0edan ima pet, a drugi sedam godina 0o su maleni 4dala se dok je studiralapravo i uspjela je odgajati djecu i studirati, "ak i kad ju je suprug napustio >ugo jevremena teko ivjelaA /oliko mu je bilo stalo do 3ac%el da joj je u svemu eliopomoi =ak je nekoliko puta subotom poslijepodne odveo dje"ake u park, a *ari birekao da se vraa u grad na sastanak s klijentima Osjeao je apsolutno neodoljivnagon da bude s njom, da sudjeluje u njezinom ivotu, a i 3ac%el je bila ludozaljubljena u njega Mu"ila se razmiljanjima o tome bi li ga smjela vi#ati i %oe lionna kraju ostaviti suprugu .najui koliko mu je obitelj vana, vjerovala je da jenikada nee napustiti, jer je uvijek govorio da je *ari izvrsna ena i da ne zasluujedaje povrijedi $o, nakon stoje 3ac%el posljednji put raskinula vezu s njim, kona"noje odlu"io i zaprosio je ,ada vie nije imao nikakvog izbora, osim da se razvede odsupru%e. 9o je bila cijena ivota kakvo% je elio. 7 samo je takav ivot elio&be) ob)ira na cijenu. Da bi mo%ao voljeti 3ac4el& morao je rtvovati "ari,& a ina to je bio spreman.

  5Da li bi i,ao sa mnom na savjetovanje*5 upitala %aje "ari, ti4o& ali jeoklijevao. 6ije je elio namjerno dovoditi u )abludu& niti joj pruati lanunadu. 0nao je da nade nema.A&i%A, kona"no je odgovorio, Aako e ti tako biti lake pri%vatiti ovakvo stanje 1lielio bi% da s%vati da neu promijeniti miljenje9rebalo mi je du%o vremena da donesem ovu odluku i ni,ta me ne moe pokolebati.5A.ato mi nisi rekao( .ato mi barem nisi pruio priliku( )ako to da i sama nisams%vatila(A pitala se jadno, osjeajui se glupom, slomljenom, malenom inaputenom, makar jo i nije oti,ao.A*ari, protekli% devet mjeseci jedva da sam i dolazio kui ,vake sam se ve"erikasno vraao ,vakog sam se vikenda vraao u grad Mislio sam da e s%vatiti=udim se to nisiA

  57mala sam povjerenja u tebe5& odvratila je& i prvi put joj se u glasu "uo bijesAMislila sam da ima posla u uredu $isam s%vatila da radi ovakve stvariA.aplakala je ?elio ju je uzeti u naru"je i utjeiti, ali je mislio da ne smije .ato jeustao i priao prozoru, promatrajui vrt, pitajui se to e sada biti s njom 0o jebila mlada i lijepa i mogla bi nekoga pronai 1li, nije mogao druk"ije5 brinuo sezanju nakon tog dugog razdoblja koje su zajedno proveli Mjesecima je bio zabrinutzanju, ali ne dovoljno da bi ostao s njom ili da bi se prestao sastajati s 3ac%el*rviput u ivotu nije mislio na *ari ili na svoju obitelj, nego samo na sebe A'to emo

  rei djeci(A kona"no gaje pogledala /ek joj je tada to palo na pamet =inilo joj sekao da je netko umro i sada je morala misliti o svemu+ kako preivjeti& to reiljudima, to rei djeci *osljednja ironija bila je u tome to nee izgubiti samo posaomajke, nego je istodobno dobila otkaz i kao supruga $ije imala pojma to enapraviti s ostatkom svoga ivota, a o tome sada nije ni mogla razmiljati56e znam to emo rei djeciA, blago je rekao *eter A-aljda istinu 0o i% volim Ovonita ne mijenja $ji% dvoje vie nisu mala djeca !

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  13/193

  -rlo vjerojatno izdanim, kao i ona sama, ili sli"no tomeA$emoj biti tako siguran da to nee imati utjecaja na nji% Mislim da e bitizgromljeni .a nji% e to biti veliki ok )ako bi i moglo biti druk"ije( 7ijela im jeobitelj unitena 'to ti misli o tome(AAOvisi o tome kako emo im to objasniti /o e uvelike utjecati na nji%ovomiljenjeA 3azbjesnila se kad je s%vatila da *eter od nje o"ekuje da mu ra"isti put,ali ona to nije namjeravala u"initi $jezine su dunosti supruge zavrile .a treptajokaje okon"ala s njim, i vie nije imala nikakvi% odgovornosti prema njemu ,ada jemorala misliti samo na sebe, ali nije znala to bi sa sobom -ie od pola ivotaprovela je brinui o njemu i zajedni"koj djeci A?elio bi% da zadri kuuA, rekao jeiznenada, iako je to ve odlu"io kad je zaprosio3ac%el $amjeravali su kupiti zajedni"ki stan u $e8 9orku i ve su zajednopregledali nekoliko stanovaA1 gdje ete vi ivjeti(A upitala je izbezumljeno, jer se tako i osjealaA0o ne znamA, odvratio je, ponovno izbjegavajui njezin pogled A!mamo dovoljnovremena da o tome odlu"imo ,utra u se preseliti u %otelA, ti%o je rekao i *ari jeiznenada s%vatila da se to zaista doga#a, i to ovoga trenutka, a ne negdje ubudunosti 4jutro e *eter iseliti A$oas u spavati u sobi za gosteA, rekao jekrenuvi prema kupaonici i uzevi svoje stvari, a ona gaje nagonski u%vatila zaruku56e elim da spava, u sobi )a %oste5& %lasno je i)javila A$e elim da

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  14/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  15/193

  migralitu doivio sr"ani udar /a joj je prijateljica rekla da je prvi% est mjesecinakon njegove smrti o"ekivala da e svakog "asa ui na vrata i nasmijati joj se, dae joj rei kako je sve bila ala *ari je o"ekivala da e *eter povui sve to joj jerekao pret%odne ve"eri 3ac%el i njeEini sinovi pristojno e nestati u daljini, a ona i*eter e se vratiti svom ivotu kakvim su ivjeli i prije /o je bilo samo privremenoludilo, nita drugo 1li, kad je *eter potpuno odjeven i ozbiljanuao u ku%inju, znala je da ono od sino ipak nije ala 7 8im je )amijetio da jeotac o)biljan.A!de li u ured, tata(A upitao gaje kad je *ari pruila *eteru "au naran"inog soka,a on ju je pri%vatio strogog izraza lica *okuavao se pripremiti na ruan prizor kojie nastati kad uguje mi barem da me saslua .ato barem ne birazmislio o ovome( Moda strano grijei Mislim da grijei, a to e misliti i ogovorimo se da emo otii na savjetovanje i da emo se barem potruditi $emoe jednostavno odbaciti dvadeset "etiri godine zbog neke djevojkeA 1li to jeipak napravio i elio je to napraviti 4%vatio se 3ac%el kao pojasa za spaavanje koj

  ie mu pomoi da se ne utopi u svijetu u kojem je neko ivio s *ari Ovoga jetrenutka poelio otii od nje to je dalje mogue ,amo je ona stajala izme#u njega islobode koju je o"ajni"ki elio, slobode s drugom enomA$e elim s tobom ii na savjetovanjeA, otvoreno je rekao A?elim razvod =ak i akose prestanem vi#ati s 3ac%el, svjestan sam da elim otii odavde ?elim vie odovoga Mnogo vie 1 i ti bi trebala poeljeti neto drugo 3azdvojili smo se ?ivotnam je mrtav kao staro stablo koje moramo sruiti prije nego to padne i nekogaubije -jerojatno e unititi mene *ari, ne mogu vie ovako ivjetiA $ije serasplakao kad je to izgovorio, a nije se moglo zamijetiti ni da se kaje >jelovaojeodlu"no $a kocki je bilo njegovo preivljavanje i nije namjeravao dopustiti *ari da

  ga odgovori od onoga to je elio, ma to rekla .nao je da ga voli, a i on je volionju 1li bio je zaljubljen u 3ac%el i elio je ivjeti s njom ,ada je namjeravao otiiu$e8 9ork i ostatak ivota ostati s njom *nr4 nljF moglF u"inili !li rei neto "ime biga zaustavila /o se jasno vidjelo nn njegovni Gi cu .a njega je bilo gotovo 'to se*etera ticnlo, brnk im Hr bio im *ari je to mogla samo pri%vatiti i nastavili ivini,1io Ir %llo i -rei nego u"initi

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  16/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  17/193

  .abrinuo se za nju, drag kakav je bio, i vidio je da se osjea jako loe, samo nijeznao zato 1 tada ju je zbunjeno pogledao A2dje je tata(A 4 jedan ujutro vratio sekui sa sastanka i nije vidio o"ev auto u garai AOvi% dana zbilja dokasna radiA*ari se samo zagledala u njega i sjela za ku%injski stol u pidami >va dana nije"eljala kosu, a nije se ni otuirala od petka nave"er, to je za nju bilo iznimnoneuobi"ajeno 4vijek je djelovala besprijekorno, pa "ak i kad se nije osjeala dobropotrudila bi se odjenuti i spustiti u prizemlje

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  18/193

  o"ima vlastite djece ne ispadne pravi gadA*retpostavljam da se ljudi povremeno mijenjaju $isu ni svjesni da se razdvajaju/rebala sam uo"iti kako se osjea, ali nisamAo u .ito#A? l u5.ad ti je to rekao*5 upitao je 8lm ?l55ti5s%vatiti to se to doga#a $ije bilo lako i mm je bilo to to nisu dobili nikakvoupozonA4 petak nave"er, nakon ve"ereA50ato ste u subotu ujutro oboje i)%lednll tuko lm? sam da ste mamurni.5Osmje4nuo se& a "uri? 5r5-esi li ikada vidio da jedno od nas pm i Axl56isam& ali sam pretpostavljao da uvijek p55 dala si uasno. .asnije si rekla dasi se pre4ladi#. B ,to palo na pamet. 50na li e%*5 ajka je odma4nu se tektrebala suo"iti *laila se to izgovoriti preko tA cijeloga ljeta nije namjeravaladoikui Morali su NOA$azvat u jeA $amjeravala je nazvati ker te vr je sve ispri"ala

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  19/193

  na tanjure stavio piletinu i salatu, oboje su samo prevrtali %ranu po tanjurima,alinita nisu pojeli A?ao mi je, miliA, ispri"avala se A$isam osobito gladnaAA4 redu je, mama :oe li sada nazvati Meg(A ?elio je da je nazove, tako da i sammoe popri"ati o tome sa starijom sestrom 4vijek su bili bliski i elio je znati to eona rei i %oe li pomisliti da bi se otac ipak mogao opametiti

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  20/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  21/193

  4 2reenvvic%u, s tvojom ao sam se kao da sam iv )akopan i da mi je 1civoi i5A4najmi onda stan u $e8 9orku i preselilo se, LNlH se zato razvesti od mameA 4Meg se po"ela budili nnda i G stoji rjeenje i imala je osjeaj da duguje majci tolikAclA trn gne pronai ga Moda e je tata saslu,ati.A$e mogu vie biti u braku s njom, Meg $isam vilr u nju .nam daje to runo rei,ali istina jeA ,ve su joj 8 nmlr uruile u jednom trenutkuA0esi li joj to rekao(A Meg je, "ekajui, zadrala du%, t%vARtjucFi potpunu teinuudarca koji je majka primila. :ilo je to nc?Cninl5livo&5.oliko %od sam blae mo%ao. $li morao sam 4iti iskim prema njoj. 6e namjeravamodravati taj brak. ;elio s.-un tlu iABD.D&5 bude svjesna.5A! to sada( 'to ete sada napraviti(A *okuavala je AEvuKFi iE njega kakvi su muplanovi, ali nije bila dovoljno %rabra da Sn otvoA reno upita &ilo joj je mu"nozbogmajke $ije to zasluila nakon dvadeset "etiri godine brakaA$e znam, Meg Ona e na kraju nekoga pronai *rekrasna je ena -jerojatno jojnee trebati mnogo vremenaA /e su rije"i bile nevjerojatno grube i nepristojne, pagaje Meg poeljela udariti59ata& )aljubljena je u tebe5& tuno je rekla.50nam da je& malena. ;elio bi4 da sam i ja )aljubljen u nju. $li nisam.5 9o je3ac4el promijenila. 7 to )auvijek.5"ostoji li u tvom ivotu neka dru%a ena& tata*5 :ila je dovoljno odrasla dabude iskren prema njoj& ali je oklijevao. (pravo dovoljno du%o da u njoj probudi

  sumnje.56e )nam. o%la bi biti. .asnije. 6ajprije moram sve urediti s tvojom majkom.59im je rije"ima izbjegavao istinu, a to joj je mnogo rekloA0ako si se runo ponio prema mami /o nije zasluilaA *otpuno je suosjeala smajkom, kao i oimao joj se kaostranac ,ebi"an, djetinjasti, razmaeni stranac $ikada prije nije uo"ila da je takoegoisti"an5"retpostavljam da si u pravu5& pri)nao je "eter. 56evjerojatno je odana ipristojna. 6isam to )asluio.55oda i nisi& tataA, rekla je razo"aravi se u njemu A)ad se namjeravarazvesti(A $adala se da e si otac ostaviti malo vremena za razmiljanje i da e, uzmalo sree, promijeniti miljenjeAMislim da e sve ii svojim redom $ema smisla odugovla"iti ili buditi lane nade,

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  22/193

  jer e sve ispasti jo bolnije &rz i "ist prekid bio bi mnogo jednostavnijiA Moda zanjega, ali ne i za *ari $ije rekao Meg da je istoga trenutka kad je toga jutra uaouured nazvao odvjetnika i rekao mu da po"ne raditi na razvodu ?elio se razvesti do&oia Obeao je 3ac%el da e se vjen"ati krajem godine i elio je odrati rije"/ako#er je znao da 3ac%el eli jo jedno dijete prije nego to dje"aci poodrastu5;ao mi je& tata. 9una sam )bo% vas oboje& )bo% sebe i 8ima. 9o je jako te,ko5&rekla je Meg i rasplakala se $ije eljela plakati, ali nije si mogla pomoi 4skoro suprekinuli razgovor !mala je osjeaj daje u jednoj noi izgubila ne samo obitelj, negoi sve iluzije *okazalo se da oca vie i ne poznaje i uplaila se da bi majka moglazapasti u duboku depresiju $ita je nee sprije"iti u tome $ije imala posla, djecajoj nisu kod kue, a sada vie nema ni supruga !ma samo praznu kuu i prijateljiceu 2reenvvic%u /o nije dovoljno da bi nastavila ivjeti ili da bi je sa"uvalo odmra"ni% demona 7ijeloga dana Meg je razmiljala samo o majci i te je noi nazvalada

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  23/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  24/193

  ena i nov ivot *retpostavljao je da se *eter nee osvrtati, niti zastati da dvaputrazmisli o svojim djelima ,ada je samo elio 3ac4el. $ svi su nji4ovi prijateljira)mi,ljali samo o "ari,.*rolo je mjesec dana prije nego to je *ari napokon izala u svijet, to"no navrijeme za

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  25/193

  nj6 G uuklju"ivale, kao stoje i obeao, zajedni"ku kuu, $o, drpni o O iu je i sam pogled nate dokumente Mrzila i% je "initi, pn i% j O kul i ne bi "itala5;ao mi je& mama5& tuno je rekla c%. Iokirala -u je maj"ina mravost izadirkivala ju je da je smravila zbog

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  26/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  27/193

  osloboditi 3azvod je mogao okon"ati nji%ov brak, ali ne i njezine osjeaje A:oe lije nazvati(A5oda5& odvratila je "ari, iskreno. 56isam si%urna da bi4 eljela ra)%ovarati otome& a posebno ne sa strancem. 6i s kim. 6e elim i)la)iti jer ne bi4 eljelada me ljudi promatraju sa saaljenjem. .riste& +ir%inia& to je tako bijedno'5A&ijedno je samo ako ti to dopusti =ak i ne zna to ti ivot sprema Mogla bizavriti s nekim mnogo boljimAA$ikada nisam eljela nikoga osim *etera $ikada "ak nisam ni pogledala drugogmukarca, niti ga poeljela pogledati 4vijek sam mislila da je on najbolji i da imamprokleto mnogo sree to sam s njimAA*a, pokazalo se da nije najbolji i da nisi imala osobito mnogo sree 4"inio je netogrozno i zbog toga bi trebao visjeti 1li, kvra-gu s njim ?eljela bi% samo da tibude,sretna.5 "ari, je )nala da +ir%inia to o)biljno misli.5$ ,to ako nikada vi,e ne budem sretna*5 upitala je )abrinuto. 5Sto ako )auvijekostanem )aljubljena u nje%a*5A/ada u te ubitiA, osmje%nula se -irginia A$ajprije pokuaj s 1nne 1ko ti to nepomogne, pronai u ti istjeriva"a du%ova 1li to mora izbaciti iz sebe i preboljeti1ko ne preboli, unitit e te -aljda ne bi eljela zauvijek biti bolesna i bijednaA56e& ne bi4 to eljela5& )ami,ljeno je od%ovorila "ari,& 5ali ne )nam kako bi%to mogla promijeniti &ez obzira to u rei toj 1nne, *eter e i dalje biti daleko,

  razvest emo se, djeca e i dalje biti odrasla, a on e biti sa enom petnaest godinamla#om od mene .ar to nije zgodno(A56ije& ali i dru%i su ljudi to preivjeli Ozbiljno ti kaem, moda e pronaimomka deset puta boljeg od *etera ?ene ostaju bez mueva, muevi umiru ili i%naputaju, a one upoznaju druge ljude, ponovno se udaju i lijepo ive !ma"etrdeset est godina i ne moe se odrei svoga ivota 9o bi bilo jako %lupo. 7po%re,no. 6e bi bilo po,teno ni prema tebi ni prema tvojoj djeci& pa ni premasvima onima koji te vole. 6emoj "eteru priu,titi to )adovoljstvo. On ima noviivot. 7 ti to )asluuje,.556e elim novi ivot.5A$azovi 1nne !li u te svezati i izbaciti na njenom pragu :oe li otii k njoj(&arem jednom( 1ko je zamrzi, ne mora joj se vratiti 1li, samo pokuajAA>obro *okuat u 0ednom 1li to nita nee promijenitiA, ustrajala je *ari

  5/vala ti na povjerenju5& rekla je +ir%inia, i nato"ila si jo jednu alicu kaveOstala je gotovo do "etiri poslijepodne, a kad je otila, *ari je bila umorna, alisebolje osjeala Obeala je -irginiji prije odlaska da e ujutro nazvati 1nne ,mvt%e$ije mogla ni zamisliti to bi to moglo promijeniti, dapa"e, bila je sigurna da senita nee promijeniti, ali je ipak obeala da e je nazvati, makar samo zato da seoslobodi -irginijeK. po%lavlje=ekaonica je izgledala kao knjinica - prepuna knjiga i udobni% koni% stolaca, smalim ognjitem koje je zimi, kako je *ari pomislila, ugodno zagrijavalo prostoriju&io je topao lipanjski dan, prozori su bili otvoreni i *ari je mogla vidjeti lije

  poure#en vrt *okazalo se da se na adresi koju joj je -irginia dala nalazila lijepamaladrvena kua obojena u bijelo, sa utim obrubom i neobi"nim plavim kapcima 4aviunutra, pomislila je kako je tu udobno 1 ena koja je do"ekala *ari nekolikominuta nakon to je sjela i prelistala "asopis, uope nije nalikovala onome to je*ari o"ekivala $ekako joj se "inilo da e se na vratima pojaviti 1nna @reud ili neka%ladna i stroga ena intelektualnog izgleda 4mjesto toga, lije"nica je izgledalalijepo, bila je dobro odjevena, prili"no pro6injena, pedeseti% godina )osa joj j

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  28/193

  e bilauredno oiana, bila je naminkana, a ensko sa6ari odijelo bilo je savreno i skupo>oimala se kao prili"no bogata gospo#a ili supruga nekog vanog direktora &ila jeosoba kakvu biste prije o"ekivali na ve"ernjem primanju, i uope nije odgovarala*ari-sinoj ideji o psi%ijatru.A.ar neto ne valja(A Osmje%nula se *ari dok su ulazile u njezino unutarnjesvetite, dobro ure#enu, prozra"nu prostoriju, obojenu u boju bijele kave i bijelu, sazgodnim prozorima i vrlo zanimljivim modernisti"kim slikama A!zgledateiznena#enoA5Samo sam o"ekivala da e sve ovo biti druk"ijeA, priznala je *ariA)ako druk"ije(A zainteresirala se lije"nica i pogledala *ari s toplinom u o"ima5O)biljnije5& iskreno je od%ovorila. 5-ako je lijepo.5A:vala vamA Lije"nica se nasmijala i ispri"ala joj+ A>ok sam studirala medicinu,radila sam neko vrijeme za jednog dekoratera 4vijek sam mislila da se mogu vratititom poslu ako u ovome ne uspijem -oljela sam to raditiA ! protiv volje, lije"nica jojse svidjela &ilaje i)ravna i iskrena& nije se pretvarala, a to je bilo jako ugodno &ilo je lakozamisliti da bi mogle postati prijateljice da se nisu upoznale na ovaj na"in A!,tomogu u"initi da bi% vam pomogla(A

  A,in mi je upravo otputovao u EuropuA ! samoj se *ari ta re"enica u"inila "udnomza po"etak, s obzirom na sve ostalo to se dogodilo $o, to joj je prvo palo napamet 3ije"i su joj pobjegle prije nego to je o njima stigla razmislitiA$amjerava li ivjeti ondje( )oliko ima godina(A Lije"nica je procjenjivala *ariotkako je ula u sobu i pretpostavila da je tek nedavno navrila "etrdesetu 4sprkosmukama protekloga mjeseca, nije izgledala nimalo starija nego prije ti% promjena,samo tunija &ila je jo lijepa, usprkos odre#enom nedostatku ivosti koju jelije"nica ispravno protuma"ila kao depresiju.AOsamnaest Otputovao je samo na dva mjeseca, ali mi nedostajeA Osjetila je kakojoj se u o"ima skupljaju suze, ali i olakanje to je u blizini uo"ila kutiju s papirnatimmaramicama *itala se pla"u li ljudi "esto u ovoj prostoriji i pretpostavila da j

  evjerojatno tako.5-e li vam to jedino dijete*5A$ije, imam i ker ?ivi u )ali6orniji, u Los 1ngelesu 3adi u 6ilmskoj industriji kaopomonica producenta !ma dvadeset tri godineAA*o%a#a li va sin koled, *ari(A upitala je lije"nica, pokuavajui skupiti djelieslagalice koju joj je *ari pomalo zbrkano iznosila 1nne ,mvt%e bijae navikla natakve pri"e /o je bio dio njezinog posla i dobro ga je obavljala5oj sin 8im krajem kolovo)a odla)i na :erkelev.5A! nakon toga ete ostati sami kod kue( 0este li udani(AA0a ne jesam bila sam sve do prije pet tjedana suprug me ostavio zbogdruge eneA *ogodak 1nne ,mvt%e mirno je sjedila i suosjeajno promatrala *ari

  kad se rasplakala *ruila joj je kutiju s maramicamaA?ao mi je to to "ujem 0este li i prije znali da postoji druga ena(A56e& nisam.559o je teak udarac. -este li u braku imali problema*5A$e, brak nam je bio savren !li sam barem tako mislila )ad je odlazio, rekao mi jeda se uza me osjeao kao mrtvac 4 petak nave"er, nakon ve"ere koju smo prirediliza prijatelje, rekao mi je da e otii sljedeeg jutra *rije toga sam vjerovala da jesve u reduA .astala je kako bi ispu%nula nos, a onda je, na vlastito iznena#enje,

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  29/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  30/193

  pamet 4 2reen8ic%u su ivjeli otkako se Meg rodila, i nikada nije razmiljala oselidbi /u je imala "vrste korijene ,ve donedavno 1li "ak i sada, kua joj jepripadala i nije ni razmiljala da bi je mogla prodati &ilo joj je drago to joj je*eterostavio kuuA*a, i sin i ker ive vam u )ali6orniji Moda bi vam se svidjelo ivjeti blie njima i"ee i% vi#ati ,amo sam se pitala jeste li o tome razmiljaliA 1li *ari je samoodma%nula glavom $ije znala to bi Meg ili

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  31/193

  ako je to bila ispravna odluka za *ari, i sama e se pobrinuti za mladicu 1ko nije,bilo je i drugi% stvari koje bi mogla napraviti kako bi izala iz provalije u kojoj senalazila otkako je *eter otiao 1nne joj je namjeravala pomoi da otkrije i istraisve mogunosti za bolji ivot3a)%ovarale su o mno%im stvarima& o *arisinom djetinjstvu, po"etku braka s*eterom, godinama kad su djeca bila malenA i koje su joj ostale u najljepemsjeanju, o prijateljima, o programu poslovne administracije u kojem je bila jakouspjena, iako ga nije iskoristila *red kraj srpnja ra)govarale su o mogunosti da*ari prona#e posao /ada se *ari s 1nne osjeala ve sasvim ugodno i svi#alo jojse razgovarati s njom $akon to bi otila od nje, vraajui se ti%oj kui, uvijek jeimala o "emu razmiljati 0o je izbjegavala prijatelje $ije bila spremna )a nji4.9o%a je ljeta bila osamljena& jer 8ima nije bilo& a e% je ivjela u Los$n%elesu. S "eterom se spora)umjela o u)dravanju. Dobila jekuu, kao to joj je i obeao, kao i poveliku mjese"nu svotu >a bi umirio vlastitusavjest, bio je velikoduan prema njoj i nije morala raditi 1li eljela se ne"im baviti$ije mogla ostatak ivota samo sjediti, osobito ako ostane sama, kao to jevjerovala 1nne ,mvt%e pokuavala ju je povremeno nagovoriti da po"ne izlaziti smukarcima, ali *ari o tome nije %tjela ni "uti *osljednje to bi poeljela bio jesastanak /a vrata nije %tjela otvarati $ije %tjela "ak ni zaviriti kroz nji%, a1nne jeuvijek odustajala, iako bi povremeno to napomenula

  /oga je ljeta *ari vi#ala samo -irginiju i $atalie $ije odlazila na primanja ilidrutvene skupove $ije imala nikakve elje prisustvovati im, osim povremeno otiina objed sa svoje dvije prijateljice 4 kolovozu se oporavila 3adila je u vrtu, "estoje "itala, danju je manje spavala, a nou bolje *otamnila je od sunca i nikada nijebolje izgledala, iako je jo bila prili"no mrava )ad se

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  32/193

  5-esi li )nala da mama odla)i psi4ijatru*5A0esam, i mislim da joj je to mnogo pomogloA, razumno je odgovorila Meg Otkako jeprije dva mjeseca po"ela odlaziti 1nne ,m;-t%e, majka joj se "inila manjedepresivnom, i Meg je smatrala da joj to pomae.A:oe li poludjeti(A upitao je zabrinuto, a sestra se nasmijalaA$ee, ali imala bi i na to pravo nakon svega to joj je tata priredioA 0o je bilabijesna na oca to im je poremetio ivot, a ni vadana nakon to se vratio,

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  33/193

  li da ne bi% trebala ii(A >jelovala je zabrinutoA)ako bi se va sin osjeao(AAMislim da bi se razo"arao, a i meni bi bilo tekoA5.ako bi bilo da *etera zamolite da ne do#e(A predloila je, ali je *ari odma%nulaglavom $i ta joj se ideja nije svi#ala5islim da bi 8im bio tuan kad "eter ne bi do,ao.55"a& imate moj broj tele1ona. (vijek me moete na)vati ako vam postane te,ko. $ako vam bude neugodno, moete otii odande Mogli biste se s *eterom dogovoritida podijelite vrijemeA O tome *ari nije ni razmiljala i svidjela joj se ta idejaA*a, zapravo, takva situacija i ne moe biti osobito neugodnaA, oklijevajui je rekla,pokuavajui se doimati 4rabrijom ne%o ,to je bila.A/o ovisi o vamaA, ti%o je odvratila 1nne, i prvi put je *ari s%vatila da je to istinaA1ko tako elite, imate potpuno pravo otii odande !mate pravo i uope ne otii u,an @rancisco 1ko vi mislite da to ne biste mo%li podnijeti& si%urna sam da bi8im to ra)umio. 6e bi elio da budete nesretni.5 8im je )nao da je majka bilajako nesretna otkako je "eter oti,ao.AMogla bi% za to vrijeme pogledati i kueA, zamiljeno je rekla *ari59o bi vam mo%lo biti )abavno5& o4rabrivala ju je 1nne *ari jo nije donijelaodluku o preseljenju na zapad O tome su povremeno razgovarale, ali jo jevjerovala da eli ostati u 2reenvvic%u *oznavala je to mjesto i ondje se osjealasigurnom $ije bila spremna za radikalne promjene 6o, bila je to samo jo jednamogunost .asad nije razrijeila ni pitanje posla &udui da nije imala nikakvu

  bolju ideju, prijavila se za %umanitarni rad u dje"jem uto"itu, gdje je trebala po"etiraditi u rujnu /o je bio po"etak 4 ovom je trenutkubila rije" o procesu, putovanju, a ne o odreditu *ari zasad nije imala pojmakamo ide ili gdje e se zaustaviti *rije tri mjeseca *eter ju je bez padobrana izbacioiz zrakoplova, a s obzirom na sve to se otada dogodilo, 1nne je smatrala da *arisasvim dobro 6unkcionira 0utrom bi ustala, po"eljala se, odjenula, povremeno bi sesasta-jala s dvjema najboljim prijateljicama za objed i pripremala se za rugo nita nije mogla poduzeti8im je trebao otputovati )a tri dana& a kad je posljednji put prije puta posjetila

  1nne, i *ari je namjeravala otii s njim ,kupljala je snagu za susret s *eterom,uvjeravajui se da to moe podnijeti $akon to

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  34/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  35/193

  $e8 9orku, jer je ondje vjerojatno ivio s njom *ari je ve mjesecimapretpostavljala da je %otelsku sobu zadrao samo prividno, zbog djece, da bi odraougled prije rastave $ije ga upitala je li sretan to e se uskoro razvesti 3azvod jetrebao biti okon"an negdje izme#u >ana za%valnosti i &oia, zbog "ega e tegodine blagdani za nju i)gledati sasvim druk"ije ALijepo od tebe to si doaoovamoA, uljudno je rekla, osjeajui bol u srcu zbog njegove blizine, i zato to sutako %ladno razgovarali, to joj se "inilo besmislenim A

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  36/193

  bi u tom trenutku* 6ije vi,e imala ,to i)%ubiti.A, vremenom e ti biti lakeA, blago je rekao, ne znajui to bi joj drugo rekao, atada su, s olakanjem, oboje ugledali

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  37/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  38/193

  pourio niza stepenice s gomilom drugi% mladia, a tada je nestao *ari jepolagano krenula u prizemlje, poeljevi na trenutak da je ponovno sasvim mlada ida moe po"eti ispo"etka$o, to bi druk"ije napravila( =ak i kad bi znala ono to sada zna, opet bi se udalaza *etera 3odila bi --ima i Meg )ad je bila rije" o njezinom braku, ni zbog "eganije alila, osim zbog posljednja tri mjeseca4 kamionetu se odvezla u ,an @rancisco, a bio je sjajan sun"an dan te se vratilau%otel da uzme stvari *omislila je da bi mogla pogledati neke kue i stanove, uslu"aju da se odlu"i preseliti ovamo, ali nije bila raspoloena za to Ostavivi jednodijete u &erkelevu, sada je to prije eljela vidjeti ono drugo u Los 1ngelesu3ezervirala je let u tri sata poslijepodne, dogovorila da je taksi odveze do zra"neluke i zamolila recepcionara u %otelu da vrati kamionet, budui da ga je i unajmiounjezino ime 4 pola dva je krenula u zra"nu luku 4 zra"nu luku Los 1ngelesa, L1T,trebala je stii poslije "etiri sata te je obeala Meg da e doi po nju na posao /e jeve"eri trebala ostati u Meginom stanu, to joj se "inilo zabavnim &it e mnogomanje osamljena ne%o u 4otelu.4 zrakoplovu je ponovno razmiljala o *eteru, o njegovom izgledu i o svemu onome

  to joj je rekao &arem je uspjela izdrati susret s njim, ne ponizivi sebe i neosramotivi --ima , obzirom na sve, uspjela je !mat e mnogo toga pri"ati 1nne,mvt%e $akon toga je na nekoliko minuta sklopila o"i i spavala dok se nisu spustiliu Los 1ngelesu7sto%a trenutka kad su sti%li osjetila je da se nala)i u uurbanoj metropoli& ane u malom provincijskom %radu kao ,to je San Mrancisco& niti u boemskom iintelektualnom predgra#u poput &erkele-;a Ozra"je Los 1ngelesa i u zra"noj lucijuje podsjealo na $e8 9ork, samo to je odjea bila leernija, a vrijeme ljepe,vidjelo joj se ondje )ad je stigla u 6ilmski studio, s%vatila je zato Meg voli svojposao -ladala je ludnica /isuu se stvari doga#alo odjednom 2lumci i glumice s

  prekrasnom kosom i savrenom minkom tr"karali su naokolo i postavljali neobi"neza%tjeve /e%ni"ari su bili posvuda, s priborom u rukama ili icom namotanom okovrata )amermani su glasno za%tijevali da se postave prizori koje je tek trebaloosvijetliti 3eiser je upravo objavio da su za taj dan gotovi s poslom, to je zna"iloda Meg moe ii kuiA:ej! .ar je ovako svakoga dana(A upitala je *ari, o"arana svime to se oko nji%doga#alo Meg se osmje%ivala, oputena i smirenaA$ijeA $asmijala se A$aj"ee je jo vea ludnica *olovica glumaca danas nije bilatuAA!mpresionirana samA 4o"ila je da joj ker nikada nije izgledala sretnija !zgledalaje prekrasno, upravo kao i nje)ina majka. Prte lica bile su im %otovo

  istovjetne& nosile su istu du%u& plavu kosu& ati% je dana *ari bila jo mravija od Meg, zbog "ega je izgledala jo mla#eA!zgledate kao sestre!A primijetio je s osmije%om te%ni"ar koji je prolazio pokrajnji%, za"uvi daje Meg drugu enu nazvala majkom *ari se nasmijala &io je tozanimljiv svijet i iva%an prizor)ad je vidjela Megin stan, bila je zadovoljna ,tan je, zapravo, bio zgodna malakuica u Malibuu, s jednom spavaonicom i pogledom na plau &ilo je lijepo Meg senedavno preselila iz manjeg stana na -enice &eac%u, jer joj je poveanje plae, kaoi novac koji je svakog mjeseca dobivala od roditelja, omoguilo da se preseli u Ma

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  39/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  40/193

  sve to je vidjela na koledu u &erkelevu, o jeluje pomalo kaoMeksikanac, s krupnim, kosim o"imaA

  A.vu"i zanimljivoA, izjavila je *ari, pokuavajui zadrati otvoren du% $o, ninajotvoreniji je du% nije uspio pripremiti za *eacea 0onesa kad se pojavio &io jeonakav kakvim ga je Meg opisala, ali ne potpuno Egzoti"no lijep, dojmljive gra#ekoja se savreno isticala u tankoj majici i tijesnim trapericama -ozio je motor kojise "uo s udaljenosti od nekoliko kilometara i nosio "izme marke :arle;->a-vidsonkoje su preko Meginog svijetlog tepi%a ostavljale crne tragove, ali se "inilo daonato ne zamjeuje ili da joj ne smeta &ila je o"arana njime $akon pola sataprovedenog u njegovom drutvu, *ari se uspani"ila Otvoreno je pri"ao o svim

  vrstama droga koje je iskuao kao tinejder na :avajima, a *ari nije "ak ni "ula zapola od nji%, i nije zamjeivao Megine pokuaje da promijeni temu 1li rekao je da sepotpuno odrekao droge kad se ozbiljno po"eo baviti snimanjem 6ilmova o borila"kimvjetinama 4 karateu je imao crni pojas i rekao je da vjeba "etiri, a ponekad i petsati dnevno )ad ga je *ari, iz maj"inske zabrinutosti, upitala gdje je po%a#aokoled, blijedo ju je pogledao 3edovito je vjebao da bi mu organizam ostao "ist, i%ranio se na makrobioti"ki na"in &io je potpuno opsjednut zdravljem, to je bilabarem jedna svijetla to"ka, jer se zbog toga odrekao dro%e i alko%ola $o, "iniloseda ga zanima isklju"ivo razgovor o vlastitom tijelu *jesni"ki je govorio *ari o

  njezinoj keri, to je tako#er bilo lijepo &io je lud za Meg =ak je i *ari uspjelaosjetiti da je nji%ova uzajamna tjelesna privla"nost iznimno snana )ad je naodlasku strastveno poljubio Meg, "inilo se da je iz prostorije iscrpio svu energijuMeg se nasmijala kad se vratila u sobu i pogledala majku, "ija je tiina bila vrlorje"itaA:ej, mama, nemoj pani"aritiA5Daj mi samo jedan ra)lo% da ne pani"arimA, zbunjeno je odgovorila *ari Ona iMeg bile su previe bliske da bi neto tajile jedna od druge

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  41/193

  A)ao prvo, neu se udati za njega 0ednostavno se dobro zabavljamoA"eace& en%l. mir !prim. prev.#i>.i Di>.. 2.2A'tO "emu razgovarate( Osim o njegovim biljnim klistirima i pro- vjebi(A Meg samoto nije zapala u %isteriju zbog maj"inog !pak, priznajem daje to svakakoo"aravajua tema razgovo- G, Ei ime &oje tko je on(Ailnostavno )%odan momak koje% sam upo)nala. Dobar je iiuMii 3azgovaramo o6ilmskoj industriji .drav je, ne uzima i%F pije, za razliku od veine momaka kojesam upoznala kad Or doselila ovamo $e zna kako je ovdje s izlascima, mamaiAB puno "udaka i gubitnikaAo$e zvu"i osobito o%rabrujue to *eace spada u kategoriju oni% )op nisu "udaci!ako je vrlo pristojan i "ini se daje dobar prema tein Meg, moe li zamisliti o"evizraz lica kad bi ga upoznao(AAO$i ne pomiljaj na to $ismo dugo zajedno i vjerojatno neemo ni biti jo dugoMoram malo vie izlaziti, a on je prili"no ograni"en u izlascima zbog svoje pre%raneMrzi klubove, barove i restorane 4 pola devet ide u krevetA59o nije osobito )abavno5& pri)nala je "ari,. Susret s "eaceom -onesom )a nju jebilo potpuno novo iskustvo te se )abrinula za Meg $o, "injenica da ne pije i neuzima drogu barem ju je donekle utjeila, iako ni to, po njezinim mjerilima, nije

  bilodovoljno5Osim to%a& vrlo je reli%io)an. :udist je.5 e% %a je )astupala QBtr!7 majkom.oB"o majci*556e& majka je ;idovka. "reobratila se kad se udala za "ovjeka kojeg je upoznalau$e8 9orku &udist je postao zbog karateaAAMeg, nisam spremna za ovo 1ko ovdje stvari tako stoje, radije u ostati u2reenvvic%uA5San Mrancisco je mno%o kon)ervativniji. Osim to%a& ondje ive samo pederiAMeg je zadirkivala majku, ali veliki dio stanovnitva toga grada zaista je bio%omoseksualan i grad je po tome bio "uven >jevojke koje je Meg poznavala, a koje

  su ivjele u ,an @ranciscu, neprestano su se alile da susreu samo %omoseksualcekoji& osim to%a& i)%ledaju bolje od nji4.A4tjeno ! eljela bi da se preselim onamo( &arem bi% nala pristojnog 6rizera, akoikad odlu"im odsjei kosu i napraviti 6rizuruA, i ekla je *ari, a Meg joj je zaprijetilaprstom5Stidi se& majko. oj je 1ri)er %eteroseksualan :omii vladaju ovijetom Mislimda bi ti se ,an @rancisco svidioA, ozbiljno je dodala AMogla bi ivjeti u okruguMarin, koji nalikuje 2reenvvic%u, ali je vrijeme ljepeA56e )nam& dra%a. ( Ponnecticutu imam prijatelje. Ondje ivim ve cijelu vje"nostA.astraivala ju je pomisao da i"upa korijenje i preseli se tri tisue kilometaradaleko samo zato to ju je *eter napustio, iako ju je privla"ila mogunost da iviblie djeci $o, )ali6or-nija joj se "inila poput potpuno druk"ije kulture, i osjeal

  a sepresta-rom za prilagodbu .a Meg je to bilo savreno, ali njezinoj se majci nije "inilotakoA)oliko "esto sada vi#a svoje prijatelje(A suprotstavila joj se MegA$e pre"estoA, priznala je A>obro $ikada .asad 1li, kad se sve smiri, kad senaviknem na ovu situaciju, ponovno u po"eti izlaziti 0ednostavno mi nije bilo stalodo togaA, iskreno je reklaA!ma li me#u njima samaca(A po"ela ju je ispitivati Meg

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  42/193

  "ari, je malo ra)mislila. 5islim da nema. $ko im supru%a umre ili se razvedu,samci se presele u grad 4 toj su zajednici gotovo svi vjen"ani, barem oni koje mipoznajemoA4pravo tako ! kako o"ekuje da bi mogla po"eti ivjeti ispo"etka me#u gomilombra"ni% parova koje poznaje oduvijek( , kim e izlaziti, mama(A &ilo je to dobropitanje, ali *ari nije %tjela ni "uti za toA$eu izlaziti Osim toga, jo sam udanaAA0o tri mjeseca 1 to onda( $e moe zauvijek ostati samaA Meg je bila odlu"na, a*ari je izbjegavala njezin pogled5o%u ostati sama5& tvrdo%lavo je izjavila A1ko me ovdje "eka starije izdanje*eacea 0onesa, mislim da bi% radije ostala sama i sve drugo zaboravila $isamodlazila na sastanke od dvadesete godine i ne namjeravam sada zapo"eti, u ovojdobi /o bi me bacilo u duboku depresijuA5ama& ne moe se odrei ivota u "etrdeset estoj godini /o je glupoA 1li glupoje bilo ostati sama nakon dvadeset "etiri godine braka ,ve je bilo aavo 1 ako bibilo razumno izlaziti s odraslom verzijom *eacea 0onesa, *ari bi prije izabrala da jespale na loma"i na parkiralitu robne kue, i to je rekla kerkiA*restani njega koristiti kao izgovor On je neuobi"ajen tip i toga si svjesna Ovdjeivi mnogo zreli%, potovanja dostojni% mukaraca koji su se razveli ili izgubili enei koji bi voljeli zasnovati novi odnos. Osamljeni su poput tebe.5,tvarni problem bio je u tome to je *ari znala da joj je slomljeno srce, a uz to j

  ebila i osamljena $ije preboljela *etera, i pretpostavljala je da ga u ovom ivotnomvijeku i nee preboljeti A&arem razmisli o tome .bog budunosti ! razmisli bi li sepreselila u )ali-6orniju 0a bi% to jako voljelaA, toplo je rekla MegA! ja bi%, mila mojaA *ari je ganula kerkina zabrinutost i oduevljenje A$o, sadamogu "ee doi k tebi -oljela bi% te "ee vi#atiA Meg je planirala doi kui za>an za%valnosti, ali za razdoblje prije toga nisu napravile nikakve planove, a to e*ari biti teko podnijeti AModa bi% jednom mjese"no mogla doletjeti k tebi navikendA ,ada vie nije imala to raditi, ali stvar je bila u tome to je Meg vikendimabila zauzeta !mala je vlastiti ivot )ona"no, i *ari bi trebala imati vlastiti ivot,

  samo to jo nije bila spremna u%vatiti se s tim ukotac/e su ve"eri zajedno priredile ve"eru u maloj, vedroj ku%injici ,pavale su u istomkrevetu ,ljedeeg je dana *ari lutala ulicom 3o-deo >rive na &everlv :illsu,promatrajui izloge, a onda se vratila u stan pri"ekati Meg ,jedila je uivajui uposljednjim zrakama sunca na trijemu, razmiljajui o onome stoje Meg rekla,pitajui se ,to e napraviti sa svojim ivotom $ije mogla ni zamisliti kako e jojsada iEgledati ostatak ivota, a "ak joj nije bilo ni stalo .aista nije eljela pronaidrugog mukarca ili izlaziti na sastanke 1ko ne moe imati *etera, radije e ostatisama i vrijeme provoditi s djecom i prijateljima -e joj se i zdravstveni rizik koji u

  ovoj dobi donose sastanci i vo#enje ljubavi "inio previe stranim /o je povjerila1nne ,mvt%e Mnogo je jednostavnije bilo ostati samMeg je te ve"eri na snimanju imala potekoa, pa se vratila tek oko deset sati *arije priredila ve"eru i bila za%valna to moe lei pokraj Meg u krevet &ilo je utjenoleati pokraj drugog ljudskog bia i osjeati njegovu toplinu ,pavala je bolje negosvi% protekli% mjeseci ,ljedeeg su dana doru"kovale na trijemu Meg se u devetmorala vratiti na posao, a *ari je u podne imala let za $e8 9orkAMama, nedostajat e miA, tuno je rekla Meg na odlasku 3adovala se to suzajedno provele dvije noi *eace je rekao da joj je majka sjajna i prava cura, stoje

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  43/193

  Meg odma% prenijela majci *ari se nasmijala i zakolutala o"ima $adala se daje*eace zaista bezopasan, ali je svakako bio "udan Moda je Meg s njim samoprivremenoA?elim da uskoro do#e opet, "ak i ako ne bude ila posjetiti

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  44/193

  5"ari,& uivate li u svome ivotu*5 ti4o je i smireno upitala $nne.A$e, ne uivam Mrzim svaki trenutakA &ila je sigurna da e tako ostati )auvijek.A/ada do sljedeeg sastanka imate zadatak da se dosjetite to biste voljeli raditi$ije vano to je to $eto u "emu uistinu uivate, "ak i ako je to neto to nikadaprije niste radili, ili to niste radili godinama *letenje, vezenje, %okej na ledu, te"ajkulinarstva, 6otogra6iranje, izrada lutaka za lutkarske predstave, slikanje ,togodbilo ,ami odlu"ite .asad zaboravite posao *rona#imo neto to volite raditiA56e )nam ,to volim raditi5& odvratila je "ari,& blijedo je promatrajuiA*osljednje sam se dvadeset "etiri godine brinula za druge $ikada nisam imalavremena za sebeAA4pravo to vam pokuavam rei ,ada se pobrinite za sebe .abavite se ,jetite sedvije stvari, ili makar jedne, koju elite raditi &ez obzira koliko budalasto zvu"aloA*ari je bila zbunjena i kad je otila od lije"nice, a jo se vie zbunila kad jepokuala zapisati to voli raditi $ije se mogla dosjetiti nijedne jedine aktivnosti,osim to je imala osjeaj da je 1nne u uredu spomenula neto to je dotakloskrivene ice, ali se nije mogla sjetiti to je to bilo $ave"er je u krevetu, u mraku,razmiljala o tome, kad se iznenada sjetila :okej na ledu /o je 1nne spomenula)lizanje )ao dijete se voljela klizati i uvijek je voljela promatrati klizanje parova

  /ri dana kasnije pobjedni"ki je dola na sastanak s 1nne 0o ju je vi#ala dvaputtjedno, osjeajui da nije spremna prorijediti posjeteA>obro, pronala sam netoA, oprezno se osmje%nula A)lizanje )ao djevoj"ica samvoljela klizati -odila sam 8ima i e% na kli)anje dok su bili maleni.5A4 redu, sljedei vam je zadatak to prije otii na klizanje )ad se sljedei putsastanemo, elim "uti da ste bili na klizanju i zabavljali seA*ari se osjeala potpuno smijenom, ali je sljedeeg vikenda otila na klizalite>orot%v :amill u 2reen8ic%u &ilo je rano nedjeljno jutro, i na ledu nije bilo nikogaosim nekoliko dje"aka s %okejakim klizaljkama i dviju stari% dama koje suiznena#ujue dobro klizale 2odinama su se time bavile $akon sat i pol, *ari sezaista po"ela zabavljati,ljedeeg je tjedna na klizanje otila u "etvrtak ujutro, i iznenadila samu sebe

  unajmivi u"itelja koji ju je trebao u"iti piruete )lizanje joj je postalo omiljenazabava, i kad su djeca dola kui za >an za%valnosti, ve je sasvim dobro klizala1li, jo nije izlazila u drutvoOtkako ju je *eter napustio nije otila na ve"eru, na primanje, pa "ak ni u kino3ekla je 1nne da se previe stidi izlaziti, budui da svi znaju to joj se dogodilo, apomisao da sama ode u kino izazivala joj je depresiju .abavljala se samo na ledu$o, barem je to imala an za%valnosti *onovno seosjeala poput djeteta, pa je "ak i

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  45/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  46/193

  ne zna -i ste prvi saznali Mislio sam da bi% to najprije trebao rei vamaA , kim senamjeravao oeniti( $isu je "ak ni upoznali Meg je neprestano razmiljala+ A)ako jesamo to mogao napraviti(A $ije mogla ne pomisliti daje ta ena s kojom se enirazlog zbog kojeg je ostavio nji%ovu majku 0o nisu bili ni razvedeni )ako je mogaorazmiljati o vjen"anju( $ji%ova se majka "ak nije ni sastajala s nekim drugimmukarcem, i jedva da je izlazila iz kue5.ad si je upo)nao*5 namjerno je upitala Meg, ali je imala osjeaj da joj se vrtiuglavi ?eljela je sko"iti, udariti ga i istr"ati vritei iz restorana, ali je znalada bi tobilo djetinjasto Osjeala je da mu duguje barem ga sasluati Moda ju je teknedavno upoznao 1li, ako je tako, vjen"anje na br)inu bila bi ludost. e% sepitala je li otac uistinu poludio.A*rotekle je dvije godine radila u mojoj odvjetni"koj tvrtki -rlo je draga i vrlopametna mlada ena ,tudirala je na ,tan6orduA, dodao je, kao da je to bilo vanoA$a :arvardu je studirala pravoA >akle, bila je inteligentna i obrazovana /olikosuuspjeli saznati A!ma dva mala dje"aka, petogodinjeg 0asona i sedmogodinjeg/%omasa Mislim da e vam se dje"aci svidjetiA O, moj &oe, pomislila je Meg usebi, pa ta e djeca biti naa polubraa 4 o"evim je o"ima vidjela da on to zaistamisli ozbiljno 0edino za to mu je mogla biti za%valna dok ga je sluala bilo je to t

  oje bio dovoljno pristojan da tu enu ne dovede na ve"eru /o je pokazivalo dajebarem donekle senzibilan5.oliko je stara(A upitala je Meg, osjeajui prazninu u elucu .nala je da ezauvijek zapamtiti ovaj trenutak kao jedan od najgori% u svome ivotu, a tei je biosamo onaj kad ju je majka nazvala i rekla da otac eli razvod $o, ovaj je bio gotovojednako teak.A4 prosincu e imati trideset dvije godineAAMoj &oe! /ata, pa dvanaest je godina mla#a od tebeAA! osam godina starija od MegA, ozbiljno je dodao

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  47/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  48/193

  jo gore >jelovao je bolesnoA.ar zaista to moramo napraviti(A upitao je dok su se sputali dizalom Meg jeodjenula sme#e kone %la"e i mamin pulover

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  49/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  50/193

  A$e elim bjeati od toga Moram nau"iti ivjeti s tim. On je oti,ao.5A>a, otiao je 1li, ispred vas je jo cijeli ivot, a barem e dio toga ivota biti dob-jerojatno vie nikada nee biti ovako tekoA &ila je to o%rabrujua pomisaoA$adam se da neeA, odvratila je *ari i ispu%ala nos A?eljela bi% ga mrziti, ali gane mrzim Mrzim nju )uja 4nitila mije ivot .ajedno s njim, govnom 1li ipak gavolimA .vu"ala je poput djete-ta, a tako se i osjeala &ila je potpuno izgubljenainije mogla ni zamisliti da e ikada u ivotu biti sretna -jerovala je da nikada neebiti sretna5.ako su 8im i e%*55:ili su krasni prema meni. 7 u)nemireni. Iokirali su se. (pitali su me jesam li)nala )a nju& a ja sam im sla%ala. islila sam da nije po,teno prema "eteru daim kaem istinu& da me je napustio )bo% nje.550a,to ste %a branili*5A.ato to je to nji%ov otac i zato to ga volim, i nije mi se "inilo potenim da imkaem istinu /o bi im on trebao reiA59o je lijepo od vas.5 "ari, je kimnula %lavom i ponovno ispu4ala nos. 5$ stojes vama& "ari,* Ito ete poduzeti da ovo preivite( Mislim da biste ponovno trebaliotii na klizanjeAA$e elim klizati $ita ne elim napravitiA *onovno je zapala u duboku depresijuO"ajanje je postalo njezin na"in ivota5$ va,e prijateljice* -e li vas tko po)vao na boi"nu zabavu(A /o joj se sada

  "inilo nevanim5no%i su me po)vali. Sve sam po)ive odbila.5A.ato( Mislim da biste trebali iiA56e elim da me ljudi saalijevaju.5 "rotekli4 ,est mjeseci to je bila nje)inamantra.A0o e vas vie saalijevati ako postanete pustinjak. 0a,to se ne biste potrudilii oti,li na barem jednu )abavu& da vidite kako vam ide*5*ari je dugo zurila u lije"nicu, a tada je odma%nula glavom5$ko ste )aista toliko depresivni& mislim da bismo trebale ra)%ovarati olijekovimaA, "vrsto je ustvrdila 1nne*ari ju je pogledala i duboko uzda%nula A>obro, dobro Otii u na jednu boi"nuzabavu $a jednu 1li to je sveA5/vala vam5& )adovoljno je rekla $nne. 5;elite li ra)%ovarati o tome na koju

  )abavu da odete*556e5& namrtila se *ari A/o u sama odlu"itiA )asnije su razgovarale o njezinimosjeajima prema *eterovom neminovnom braku, i *ari je izgledala malo bolje kadje otila, a sljedei put kad je dola, ispri"ala je lije"nici da je pri%vatila pozivnakoktel koji su -ir-ginija i njezin suprug prire#ivali tjedan dana prije &adnjaka

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  51/193

  mentalno zdravlje, osobito ako i dalje ne bude eljela uzimati sredstva protivdepresije, a odlu"ila je da nee ?eljela se oporaviti i postati sretna vlastitimsnagama /o joj je bilo vano, iako nije smatrala pogrenim to drugi ljudi uzimajulijekove Ona je to jednostavno eljela napraviti sama Masaa joj se "inila dobrimzamjenskim sredstvom, i kad se vratila kui toga poslijepodneva, nazvala je broj naposjetniciJlas s dru%e strane ice bio je pone,to nestvaran, a u pozadini se "ula indijskaglazba, to je razdraivalo *ari, ali je odlu"ila ostati otvorena ?enino ime glasiloje)arma 1pplebaum, i *ari se morala prisiliti da se ne nasmije dok ga je zapisivala3ekla je da e je posjetiti kod kue, da ima vlastiti stol i da e ponijeti i ulja zaaromate-rapiju Mora da su bogovi bili na nji%ovoj strani, jer je )arma rekla dajoj jeupravo te ve"eri otkazan jedan termin *ari je malo oklijevala kad joj je )armaponudila da moe doi u devet sati nave"er, a onda je odlu"ila+ kvragu sa svima$ije imala to izgubiti i pomislila je da bi moda mogla bolje spavati /o joj se "inilopomalo nalik na vudu, jer je nikada u ivotu nitko nije izmasirao 1 sam &og zna toje to aromaterapija .vu"alo joj je smijeno =udno je na to sve "ovjek moepristati, pomislila je*rije dolaska AterapeutaA pripremila si je alicu instant ju%e, a kad je nazvala Meg,

  stidljivo je priznala to e napraviti te ve"eri Meg je "vrsto ustvrdila da e joj tokoristiti5"eace voli aromaterapiju5& o4rabrivala ju je e%. 56eprestano smo okrueni timmirisima5& vedro je dodala& a "ari, je )areala. 9o%a se upravo i pla,ila.A0avit u ti kako je biloA, podrugljivo je rekla *ari na kraju.ad je .arma $pplebaum sti%la& dove)la se u kamionu oslikanom %induisti"kimsimbolima, a plava joj je kosa bila uredno spletena u male pletenice u koje je utkalasitna zrnca Odjea joj je bila potpuno bijela 4sprkos *arisinoj sumnji"avosti,morala je priznati da )arma ima lijepo i smireno lice !z nje je izviralo netonezemalj-sko ,kinula je cipele istoga trenutka kad je ula u kuu 4pitala je *arigdje je spavaonica, pa je ti%o otila na kat i postavila stol, prekrivi ga pamu"nim

  pla%tama 4klju"ila je mali grija" i izvadila pre-nosivi stereoaparat iz torbe ,obu jeispunila njena glazba &ila je to ona ista indijska glazba koju je *ari "ula upozadini preko tele6ona )ad se *ari pojavila iz kupaonice u kamirskom ogrta"u ukojem je sada provodila gotovo cijele dane, soba je bila gotovo mra"na& a )armaspremna *ari je imala osjeaj da e prisustvovati nekakvoj seansi5Disanjem i)bacite sve demone koji vas opsjedaju... "o,aljite i4 onamo odakle sudo,li5& pro,aptala je .arma kad je "ari, le%la na stol. 6ije bila ni svjesna daje opsjedaju demoni &ez ijedne rije"i, duboko diui, )arma je po"ela pokretatiruke nekoliko centimetara iznad *arisinog napetog i uko"enog tijela /o joj se "iniloglupim )arma je ma%ala rukama kao "arobnim tapiima i rekla da osjea njezine

  akre /ada se naglo zaustavila iznad jetre $amrtila se, zabrinuto pogledala *arii progovorila s istinskom zabrinutou u glasu+ AOvdje osjeam blokaduAA2dje(A *ari se po"ela osjeati nervoznom Ona je eljela samo masau, a nenajnovije vijesti o jetri5islim da je smjetena izme#u bubrega i jetre !mate li problema s majkom(AA-e neko vrijeme ne Mrtva je osamnaest godina $o, prije toga sam s njom imalateki% problemaA Majka joj je bila iznimno ogor"ena, bijesna ena, ali je *aririjetko kad razmiljala o njoj !mala je daleko vei% problemaAMora da je onda neto drugo ali u kui osjeam du%ove =ujete li i%(A A!mala sampravoA, pomislila je *ari, Ato je zaista seansaA Odlu"ila je da nee AterapeuticiA

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  52/193

  dopustiti daje razljutiA$e, ne "ujem i%A *arisin pogled na svijet bio je "vrsto ukorijenjen u stvarnosti, ane u mati $isu je zanimali du%ovi ,amo je %tjela preivjeti razvod i *eterovovjen"anje 3adije bi imala posla sdu%ovima $ji% bi se moda mogla lake rijeiti )arma je ponovno po"ela pokretatiruke& a onda se& uasnuto% i)ra)a lica& )austavila pet centimetara i)nad eluca.AEvo i%, nala sam i%A, pobjedni"ki je uzviknula A4 utrobi su vamA =inilo se da sestanje iz trenutka u trenutak pogoravaA'to(A upitala je *ari, kolebajui se izme#u smije%a i napada panike *omisao da biova ena mogla neto pronai u njezinoj utrobi nije joj se svi#alaA,vi su demoni u vaoj utrobiA, sa sigurnou je izjavila )arma AMora da ste jakoljutiti *otrebno vam je klistiranjeA /ko god ta ena bila, o"ito je stigla s isteplanete s koje je doputovao i *eace, Me-gin vegetarijanski prijatelj A$e o"istimo lisve otrove iz vaega sustava, neete imati previe koristi od masaeA ,vakesekunde postajalo je sve strasnije5:ismo li ovaj put mo%le jednostavno obaviti ono to smo se dogovorile, bezklistiranja(A O tome uope nije eljela razmiljati &ila joj je potrebna masaa inakon nje dobar sanAMogu pokuati, ali neete moi primiti sve dobrobiti masaeA &ila je to rtva kojuje *ari bila voljna prinijeti, usprkos "injenici da je )arma izgledala jako razo"arano

  A$apravit u to moguA )ona"no je iz torbe izvadila bo"icu ulja, namazala *arinjime i po"ela ga utrljavati u njezine ruke i ramena $akon toga je masirala prsa,eludac i noge, ali kad bi prelazila preko trbu%a uvijek bi izrazila svoje o"ajanje A$ebi% eljela da se demoni osjeaju previe ugodnoA, objasnila je AMorate i% isprati iztijelaA *ari je tada ve bila pod utjecajem glazbe, ulja, priguenog svjetla i)armini% ruku, kao za"arana. 4sprkos navodnom postojanju demona u utrobi,kona"no se po"ela oputati )arma joj je nakon nekog vremena apnula da legne natrbu% Masaa napeti% le#a i ramena bila je najbolje od svega 4sprkos demonimana kojima je sada leala, i looj karmi, *ari se duboko opustila i imala je osjeaj dase topi 4pravo joj je to bilo potrebno Leala je sklopljeni% o"iju i "inilo joj seda je

  u raju, dok je iznenada neto nije udarilo izme#u lopatica, kao da je brzinom odstotinu kilometara na sat doletjela loptica )a tenis i udarila je /renutak zatimimalaje osjeaj da joj je )arma otrgnula komad tkiva s ramenaA'to to radite(A upitala je *ari, naglo otvorivi o"i u paniciALije"im vas "aom ,vidjet e vam se /ime emo izvui sve demone iz vaegatijela, zajedno s otrovimaA $e opet demoni O"ito je da su se premjestili iz utrobe ugornji dio tijela, a )arma je "vrsto odlu"ila izbaciti i% $astavila je udarati *ari pole#ima vruom "aom,a onda bi je otr%la u) %lasan )vuk. :oljelo je kao sam vra%& i "ari, nije2 mo%la

  mirno leati& ali se stidjela )atraiti od .armen da prestane s tim. 57)vrsno&)ar ne*5A&a i nijeA, odvratila je *ari, osmjelivi se kona"no da bude is-ktena AMasaa mise vie svi#alaAA! vaim se demonima vie svi#ala $e smijemo im dopustiti da se previe opuste,zar ne(A 1 zato ne, samo to je nije upitala *ari )ad su demoni oputeni, i ja samoputena =inilo se da iscjeljivanje "aom traje beskona"no dugo, a onda jenapokon prestalo $akon loga )arma je po"ela mijesiti i udarati *arisinu stranjicu*ari je s%vatila da su se demoni sada premjestili u nie predjele $o, ako su zaista

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  53/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  54/193

  Osjeam se krivom to sam vas ovako dugo zadralaA 2ovorei to, ustala je ispustila noge sa stola te posegnula za ogrta"emA$e smijete jo ustatiA, ustvrdila je )armen AMoram vam prije odlaska smiritiakre Leite $e napravimo li to, bit e kao da ste sve pipe za vodu ostaviliotvorene, i "im ustanete izgubit ete svu energijuA &ila je to zastraujua pomisao itako je *ari, sumnji"avog izgleda i usprkos vlastitim eljama, ipak legla )arma jepokretala ruke iznad nje, pjevuei neto nerazumljivo, sklopljeni% o"iju $a svusreu, trajalo je samo pet minuta, a onda je bilo gotovo 6o& miris u sobi bio jetoliko snaan da "ari, nije mo%la ni )amisliti da bi ikada vi,e mo%la spavati utoj sobi.5no%o vam 4vala5& rekla je spustiv,i se sa stola& a .arma ju je upo)orila da sene kupa i ne tu,ira do jutra. 9o bi bio prevelik ,ok i )a demone i za nju samu$o, *ari je znala da je nita ne moe natjerati da cijelu no provede u krevetuprekrivena uljem)armi je trebalo jo pola sata da bi sloila stvari $aplatila joj je sto dolara, to jebarem bila razumna svota, i u pono je otila )ad ju je ispratila, *ari se vratila usvoju spavaonicu i nasmijala se Masaa ju je opustila, ali cijela je stvar bilasmijeno besmislena *osluno je kimnula kad ju je )arma upozorila da moraobaviti klistiran-jo i o"istiti cijeli svoj sustav prije nego to je ponovno pozove, ina"eterapija nee djelovati*ari se jo smijala samoj sebi kad je ula u kupaonicu, otvorila tu, skinula ogrta",a tada se ugledala u ogledalu $a le#ima je imala okrugle, pravilno raspore#ene

  ozljede, od lije"enja "aom .astraujue su izgledale i, budui da su bile grimiznocrvene, bilo je lako zaklju"iti da e sljedeeg dana rezultati takvoga iscjeljivanjabitipravo modrice &ilo je grozno za vidjeti, a boljelo je kao i u samom tre-nutku kad je)arma to radila $ije znala kakav je u"inak imalo na demone, ali joj je unitilo le#a)ad je ujutro ponovno pogledala u ogledalo, s%vatila je da su se ostvarili njezininajgori stra%ovi !zgledala je kao da ju je netko nou jako istukao, a na ramenimajeimala dvije opekotine od uarenog kamenja ,oba u kojoj se odvijala terapijaizgledala je kao da je u njoj netko umro $o, ako nita drugo, *ari se dobro

  nasmijala &arem se neto dogodilo 1 zbog "ega bi to i bilo vano( Le#a joj nijeimao tko vidjeti )ad je Meg nazvala, raspitujui se o masai, *ari se nasmijala5.ako je bilo& mama*5A,vakako je bilo zanimljivo $eka vrsta modernog oblika neo-mazo%izma 4sputre"eno, u utrobi imam demoneA5Da& )nam& ima i4 i "eace. Dobio i4 je od oca.556adam se da i4 ti nema,5& )abrinula se *ari AMeni je re"eno da sam i% dobila odmajkeAA*eace e zaista biti impresioniran to si to u"inila, mamaA, rekla je Meg,osmje%nuvi se i na samu pomisao 1ko nita drugo, majka joj je zbilja bila praviigra"59i bi bila jo, vi,e impresionirana kad bi mogla vidjeti modrice na mojimle#imaA

  A.a nekoliko e dana nestati Moda bi sljedei put mogla pokuati s rol6iranjemFA,nasmijala joj se Meg50aboravi. eni i mojim demonima ba, je dobro ovako.5>an nakon boi"ne zabave na koju je pristala otii, kod Morri-sonovi%, *ari jenavratila u 1nnein ured zadovoljna sama sobom3ol6iranje ili strukturna integracija posebna je metoda manipulacije vezivnog tkivakoja tei osloba#anju 6izi"ki% struktura tijela radi nji%ovog ispravnog poravnavanja iinte%riranja u odnosu na silu teu !prim. prev.#

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  55/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  56/193

  emogla navesti da izgovori te rije"i &ilo je gotovo ,edam mjeseci nakon to ju jeostavio, gotovo to"no u dan 1 sada e se vjen"ati s 3ac%el *ari je imala osjeajda nita oko nje nije stvarno ?ivot joj je postao potpuno nestvaran6a Staru %odinu poslijepodne& 8im i e% su se odve)li u grad !Ga ris i% je poljubilaza oprotaj i nije im rekla nita kad su odlazili 3azmiljala je da nakon toga nazove1nne, ali nije joj imala to rei $ikome nije imala to rei ,amo je eljela biti sama*ripremila si je ju%u, neko vrijeme gledala televiziju, i u devet otila u krevet$ijesi ni dopustila da razmilja o onome to se doga#a .nala je da bi se uzvanici trebalipo"eti okupljati oko osam sati /ako#er je znala da su, u trenutku kad je isklju"ilasvjetla, *eter i 3ac%el izmijenili zavjete i postali mu i ena ?ivot kakvog jepoznavala dvadeset "etiri godine i devet mjeseci bio je okon"an *eter je imao novusuprugu i novi ivot Ona, *ari, vie nije postojala, barem to se njega ticalo ,ve,to su ikada imali razbio je u komadie >ok je tonula u san, uvjeravala je samusebe da joj vie nije stalo do njega, do 3ac%el, do bilo "ega ,amo je eljelazaboraviti da gaje ikada voljela i eljela je zaspati ,ljedeeg su dana *eter i 3ac%eltrebali otputovati na medeni mjesec na )aribe, i za nji% e po"eti novi ivot*o"injala je nova godina, novi ivot i novi dan ! za *ari, eljela to ona ili ne,

  nastupit e novi ivot2

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  57/193

  primanja $atalie joj je tako#er rekla da e doi -irginia i 0imOdjenula je barunaste %la"e i pulover od kamira, a kosu je prvi put nakonnekoliko mjeseci savila u pun#u $amjeravala je obuti cipele s visokom petom, alijetek tada vidjela da vani snijei $a kraju i% je stavila u depove kaputa i obula"izme*ogledavi kroz prozor prije odlaska, s%vatila je da e morati razgrnuti snijeg sprilaznog puta kako bi mogla izvesti auto *omislila je da bi mogla nazvatiMorrisonove da je usput povezu, ali nije im eljela dosa#ivati $amjerava li izlazitisama, mora se naviknuti da se pobrine za sebe Odjenula je topao kaput skapulja"om i debele rukavice te izala van s lopatom /rebalo joj je dvadeset minutada razgrne snijeg s prilaznog puta i skine led s vjetrobranskog stakla te jezakasnila na ve"eru $o, kad je stigla do $ataliene i @redove kue, zatekla je ondjesamo "etvero uzvanika ! drugi su imali sli"ne probleme *okazalo se da je palo viesnijega nego to se o"ekivalo )ad je @red otkrio da se dovezla sama, rekao joj jeda bi on i $atalie bili sretni da i% je nazvala da do#u po nju $o, *ari se nasmijala is%vatila da se osjea iznena#ujue samostalnom)ad su stigli i posljednji gosti, s%vatila je daje me#u njima jedina bez para, toje

  ionako manje-vie o"ekivala $atalie i @red pozvali su "etiri para i *ari $a to e semorati naviknuti >a bude viak Osjetila je olakanje uvidjevi da poznaje svegoste $itko nije bio tako neuljudan da spomene *eterovo vjen"anje, iako je znalada su neki me#u njima bili prisutni na vjen"anju, zajedno s -irginijom i njezinimmuem57& kako ti ide*5 ti4o ju je upitala +ir%inia. "ro,lo% su tjedna objedovale)ajedno i +ir%inia joj je rekla da je i sama imala %ripu. Jotovo svi nji4oviprijatelji su bili bolesni. (pravo su ra)%ovarali o domaim pripravcima kad seponovno oglasilo zvono i *ari je s%vatila da su pozvali jo jedan par $o, okrenuvise, ugledala je kako u prostoriju ulazi "ovjek kojeg nije poznavala &io je visok,

  tamne kose i izdaleka je pomalo podsjeao na *etera, ali izbliza je vidjela da jestariji od *etera i prili"no elav $o, djelovao je ugodnoA/ko je to(A upitala je *ari -irginiju, ali ga ona nije poznavala !ako to nije eljelarei *ari, znala je zato je doao &io je @redov novi burzovni meetar, a pozvali suga da se upozna s *ari Mislili su da je krajnje vrijeme da ponovno krene me#uljude i nekoga upozna !ako *ari toga nije bila svjesna, cijela je ve"era bila ipripremljena zbog nje )ao to je kasnije rekla 1nne, bila je to ve"era iz milosr#a"osljednji je gost uetao u jakni, crvenom pletenom puloveru s visokim ovratnikomiu starim kariranim %la"ama :tjela-ne %tjela, *ari se morala zagledati u njega &ilesu to najnapadnije %la"e koje je ikada vidjela, a od prvoga trenutka kad je "ovj

  eksjeo bilo je vidljivoda je ve dosta popio *rije nego to se @red mogao pobrinuti za njega, sam sesvima predstavio i svakome "vrsto stisnuo ruku, tako da i% je zaboljelo Onogatrenutka kad se okrenuo prema *ari, postala je svjesna zato su ga pozvali5>akle, vi ste vesela udovica iz 2reenvvic%aA, nacerio joj se i zadrao joj ruku nakonrukovanja Morala je jako povui ruku kako bi olabavio stisak A=ujem da vam semu upravo ponovno oenioA, grubo je rekao, a *ari je kimnula, nakon "ega seokrenula -ir%iniji.

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  58/193

 • 8/10/2019 237200055 Danielle Steel Ljubavni Susreti

  59/193

  0im su tijekom ve"eri izmijenili nekoliko zagonetni% pogleda &urzovnog meetarasvakako joj ne bi preporu"io nijedan lije"nik 1 kad ju je taj isti meetar potapaopostranjici dok je prolazila pokraj njega, *ari se obes%rabrila ,tvari vie nisu bilealjive 1 suosjeanje prijatelja, koliko god bili dobronamjerni, na neki ju je na"inponiavalo, kao da se ne moe brinuti sama o sebi pa to moraju u"initi oni Modasu smatrali da pod svaku cijenu mora pronai partnera, da je ne moraju saalijevati$ema sumnje, burzovni je meetar bio prava nona mora5/ej& dra%a. Sjedni pokraj mene da se malo bolje upo)namo.5 0a,kiljio je premanjoj."ari, mu se blijedo osmje4nula i otila se oprostiti s domaicom 3ekla je $atalieda bi se eljela ti%o iskrasti da ne poremeti zabavu *aljivo je pogledavi, $ataliese nije ni pokuala suprotstaviti *ari je te ve"eri pokazala koliko je dobar prijatelj50aista mi je ao )bo% 3alp%a 1ko zaeli, ust