j. doron • d. houzel • a. missenard • m. enriquez a

20
INCONSCIENT ET CULTURE Les enveloppes psychiques Didier Anzieu J. Doron D. Houzel A. Missenard M. Enriquez A. Anzieu J. Guillaumin É. Lecourt T. Nathan

Upload: others

Post on 03-Feb-2022

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

INCONSCIENT ET CULTURE

Les enveloppes psychiques

Didier Anzieu J. Doron • D. Houzel • A. Missenard • M. EnriquezA. Anzieu • J. Guillaumin • É. Lecourt • T. Nathan

Nouvelle présentation, 2021, 2013© Dunod, 2000 pour la 2e édition

© Bordas, Paris, 1987 pour la 1re édition ISBN 978-2-10-082142-6

Dessin de couverture :© Jacques Van den Bussche

Liste des auteurs

DORON, JackPsychologue clinicien, Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’université Victor Segalen – Bordeaux II.

ANZIEU, DidierProfesseur émérite à l’université Paris X – Nanterre, psychanalyste, membre titulaire de l’A P F.

HOUZEL, DidierProfesseur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université de Caen, membre de l’A P F.

MISSENARD, AndréPsychanalyste, ancien président du Quatrième Groupe (Organisation psychanalytique de langue française), ancien Président du Ceffrap.

ENRIQUEZ, MichelinePsychanalyste, membre titulaire du Quatrième Groupe.

ANZIEU, AnniePsychanalyste, membre titulaire de la S P P., Professeur émérite à l’université Lumière – Lyon II.

LECOURT, ÉdithProfesseur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’université Paris V, psychanalyste et secrétaire générale de l’Association française de musicothérapie.

NATHAN, TobieProfesseur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’université Paris VIII.

çEVEEE

87,

6r6T

nued-ro6 np suoltouoJ te sleuroJ stuugru8rs 'ç

sloluroJ sluugruErs sep uoIlucglssulJ 't

sleruroJ sluuuruSrs sep senbrlslrgtJureJ 'E

I € sarlo1ncsndVtr slzt? 'sautluorSotctd 's1auto{ sçuo{tu8is .gZ uouoJrow?p ap srun{ru?rc p sanbusm7uty sluo{tu8tg

uollecrulugp op sluugru8rs lâ sleuroJ sluugru8rs 'Z

5[ suottry{?e

s€r sloJl 'I

nEIZNV UAIAIO UVd

nvad-tow E-I ra slgl^ruoc STNVIdINDIS sE-I 'I EUTIdVHJ

ç [ uolSnlruoJ. ç t acnt)aru!,p saualaou?tld . ht anbtqctsd patoddn,Tap sauo) 'anbnqt(sd addolauua,l ap uotrurnS\t . €[ anbn1tKsdaddolarua,l ap uouDstl?pory . t I sanbruqc saqilaqrarap sa^rucaclsta4 . Zt anbdotVqtoqc{.sd uotlDlar ol suop ailullDl ap uolpnrtsuo) D7 . I I pfns np anlcafotd aqcotddy . 0tsanbruryt sarl,t\tadsta4 t g anb8o1oun uou aqpont un 'anbrycKsd

adtlolarua,T o I aMStqJKsd np uottûluasVtclat e sdtoc npa3nu4 o Ç soJlollJJal xnoatnou ap : anbn1cKsd addo1atua p noad-tory o f ntûld-totu 27 . ç anbtqc(sd acpdsa,l ap uotpnJtsuoJ D7

NOAOQ XJVI AVdgnolH)lsd sd,IoTgANE,7 Y nvgd-tow n0

NOIJIAT ,Z V7 V NOIJJ]AOAJNI

S]UIIIVVÏ S]O ]IflVI

aAtpanoJaJIOîu?tu

çZTçI IT,IT60r60r

8LçLçL

T,LOL69L9

I9vvEV

t € r atroutaLu Dl alluoJ sanbotrc saT . t € Iallarnunr artoul?Lu D7 . 6zl alqoroul?u la asnallqno07 . çZI anonqnout la alq0rotu?Lutttt allottt?w 0-l

sanbrro?ql sonrlcadsre4'p

gsoduor?p gssud el no qBrBS 'E

?lIJlJolslr{,I ap eue^noJ9p ul q so^Brlue sal 'z

uorlBJourarueJ âp urosaq al 'l

zsnÔruNa 'w dvdsnouJ sas J3 EdlohrgrN acr Eddo-IEANE,J 'v auJrdvHJ

f0t adnru7 ap s'aAar'adnotS ua s'atay . 66 xnap tnotl atar ufi o 16 anrytn{ ap sd^ay

L6 unruruos ue se^?u 't

96 sn sal Jns rnopy . €6 Ltnututot anbtqc,(.sd luauauuot|cuofun . 6g < snou tnod atar af , : ruauod ttos raA?A , lgLloJns ap larruata{suntl aAaJ ufi t çg tu2{ua,l la aAar al 'aJau ul

ç8 unuruoJ enbrqo,{sd tuaueuuotlsuoJ la sa^au 'E

[[J lroAul no atar np addoloAUz,'l c79 anbril)utos apolzlu aun,p sa^ay . 0g VtultdVp runs'{1DuD un,pa^ar aun. gl aryr#lp ?ttlD?r àLtn e /ruru[y'7'A ap a^dr un

aq s^Bg UO.p >> SA^OJ '< lnBq Ue,p > Se^gU

oAeJ el rns Jallru^eJJ

cuvNESSrN 'V UVd << ANnr^ilNOJ

9HJ^Sd >> AC SWSVTNVC E-I rE EAgU nC EddO-IEANA.-I 'E EUildVHJ

uorsnlJuoJ 'g

suorlruoJ sâs 'ç

uorlnlrlsuoJ BS ap snssaJoJd ?1'v

sanbrtseld sglrlunb sa1 'g

Zg ?tl)ntltuo3 . Zg ?trxauuoJ . Zg a)Ltouayocldy

enbrqc,(sd addola^ue. I ep oJnlJnJls u-I

ldacuoo np âseue8 ul-tEZnoH dararc uvd

sgrgludoud IE rdEJNoJ : AnÔrHJÀSd EddO'rEANE,-I 'Z AUUdVHJ

sleuroJ sluugru8rs sop alg6 'g

uollu]grdralu \,-l ' L

sloruJoJ sluugru8rs sep suorler.uJoJsuuJl sa-I '9

.7,

.I

.7,

.I

lv6E8E

slnotHr,(sd slddolt(Nl sl7Al

LOT,

EOZ

ZOT,IOZ66r

8tt

t t z arl0luauuoS

enbIuIIJ luetu8er; : Ios np euennooop ul lo Ilnop a1 'V

902 sarloluawuoJ

esBJJelul,psauQluougqd sel la ;rlurn8g ouIQIIJS np eruerrgdxa.T 'E

nJO ecedsa,l : opll np eJuelJgdxe.l op âuennocgp e-I'7,

;rlern8g oulQqrs 'etuQqcs 'enbls?ulT uoltuluesgrdag 'I

Nouoc '[ uvdEnôrHcÀsd addo-IEANE.-I ac srNEWEcvNgwv

sEC SNOIJVf,IJICOIAI JE SEJVdUAJNI.C SANqWON9HdIOS A1 f,AAV NOIJVf,INnt^rOJ V-I ECI SOdOUd V

'L EUTIdVHJ \

16t uotsnpuoJ ua sanbtDular sanb1anQ

seddolo^uâ sap on^ ep lulod np

a1sÂleuuqcÂsd np << selleuuolssêJord sarpelelu > sâ-I 'E

çl t sarîDlLtaua1duoco ,L I f)qra^ ryo{ru7rs np Vta7uott?,1atocatd iuauassl$a^ul . 0Lt TotVtrVS ou/?q)S

i senbrqc,(sd

suoulpuoJA uoddu nP

691saddolenue,p sotuJal ua a1sÂ1eue,l ep ar8o1oqc,(sdngur eun'Z

Egl IcI ânualer anbrluu?lqord'seddole^ue sap elQporu np ele ryug8 eruetgduoj '1

E9lNlt\nvl-Ilno 'f uvd

EISÀ-]VNVHJÀSd nC SanÔTuc,',Sd SEddO-IEANE SE-I .9 EUJTdVHJ

0g t suotto){1ruapr sap ?il)11d1qnut07 . 6ç t tnalJ?tu!,1 HaA uollDltJxa,l ap ruaLua)qd?pa7 . lç [ uont ap uorc1nc[ D7 . gç t ?ttf)nxas q rns uodat27 . hç t alpuLtouJDa.t aJualol^ aun . zç [ suourlp0rluoJ s2s'

T,çI uoIlBlIJXe,P eddolenuo ,-l'E

0ç t auVts(q,l ap a8olort?,7 . gf I 'anaruapn)o uotssaldru t7 .

çh I anbts's'tJJDu LtotssalrlAp DI . €t t anbqoqt,(:vl uolssatd?p ,tl

âleuJatuu uolsseJdgp u,-l'Z

6€ t anbuVts^qaJ ?l)D-tD) np sqDq . g€ t sanbu arsKq sasuafVp sap sa)rnos

oJQru es ]e anbr-rgts,(q,-I 'l

nEIZNV ArNNY UVd

NOIIVilJXE.CI EddO'IAANA : EIU9TSÀH.J 'ç Ed.LrdVHJ

tvl

9EIçEI

ASJUJ/IVW StA ilBVl

6LZ

897,

r9zSçT,6VZLVZLVZ

0vz6EZSEZOEZ

9ZT,SZZVZZEZT,EZZ

OZTçtz

TTT,EIT,ZTZ

xsQNI

srHdva90rTsrg

sosQtllod,(g - suorsnlcuoJ 'V

< sorureq > sBJ e-I 'Jnâd-nued e1 'E

< e[JoJtEd >> sEJ al '.. rs otutuoJ >> un 'nuad v-I'7,

erQlor 1â nead 'I

NVrrrvN 'I uvdnvEd-row nc sanÔrurr.ro sNorrvrNgsgudgu xnacl '6 EurrdvHJ

eleJrsnu addola^ua,l ep sarsoloqtucl so-I 'g

eureJodualuoJ oluJrsnu addoleluo ,-l' Le[BqJaA-oJrsntu'oJouos addolenua,-l' g

aJalJJâp ep s^UoS 'lu?^ep ap SuoS 'ç

6ZZ anbrurl) D7 . 6ZZ anbrsntu D7 . gZZ n3o1oq7[u n7

oJouos 9lr AUJ e-I 'v

urerunq a8ueqo? Jarr.ueJd 'E

eJouos uluq a-I'7,

eddola^ue,p uorlou BI lo orouos np enbrletugtqo;d e1 ' 1

runoJa-I 'E uvdE-rvJrsnhr addo-ra^Na,l'g EurrdvHJ

uolsnlruoJ '6

oruoq ul op eqdorlsuleJ u,-I 'g

ç IZ, dtlwll Dl ap luaLud)n[a no tudtltaurrtonyç IZ attLutl Dl ap tuauta)Jrluay . Ç [ Z alnurl aun,p Ltorpntls,troJ

anbrqcÂsd lraruddu,l ep sorQruâqdq seuur so-I 'L

eddole^ue lo ereJratuJ '9

enbrqcr{sd eddola^ue.I ep uouelr8gul Q'e3BJl 3[ ep : sleurroJ s]uBUIuSls âp uorlJn.rlsuoJ u-I 'ç

tA slno/H)^sd stddolJANl sJ7

op slrguoc sep R âuneq es uo 'nuuoJeJ ISuIu eJIolIJJet np selueaS I-uuqc luâ^nos sârQltuo{ sap eqco;ddur âs uo,l IS

'(?6 '96 d '986I â

ruorlJ 'd) lluJ âtu?ru utr,p << e1eqo13 >> le << âpcol > uotlducsep ieun,p glrJeluâuelduroc ul luessrcuuoca; 'sanbglluâIcs 1uauep39 Ë '?T.Ia?J u1 ep uorldlJcsâp âp xnue^Iu sluaJ.eJJlp âp ecuelslxe.l Êsed suoldecou,u snou 'suetctsÂqd xne JuâueJIuIuoJ enb '1te;

€ne senp luos sglllelcgds sep JneHglul,l q senbrurglod serrr,r eq g

'enb g-grtuarcs uou eururoJ glIIugJ eilec âJtJeJedstp ertu3t ep 'letln8uts'

Bnu orurroq.l âlpnlg rnb 'enbturlc er8o1oqc,{sd u1p renbrlddu,l ep â:erussa uo.l rs 'luâIug^uocul.l e ll isdual np JIe.l suup le luâJ?I{oc ËeJlg,p e8e1uerru,1 e 11

'senbr3o1oqc,(sd sâlcJec sel suep gslJol E-E^Jns lse 'enbrlurd

9tr1u9r e1 ep guSrolg ']uâulouuosluJ ep edr(1 e3 g'solecol suoltenlls sep eluupuedgput erlotuJoqul ep êqrretu?p €lap lged R tuârueuuopcuoJ ep slol sep JIIqul? q osr^ 1e 'e1st1urn1uu

gsoddnsgrd un eldope uo,l enb esoddns enbgtluetcs eqc-JeqceJ ep a,rqcedsred e1 'saruStpered sep srolu lueuuêI^âp seu-ruruop sec : eqJJâqcoJ âp errtlcedsred êun suup JIlsâ^uI q stnd 1îe-roldxa Q

'rlr^nocgp -8, sorlotlJJol sep ar8oloqcÂsd ue alsrxe 1 I

uojoc lcer Jed

tnuHl^sd lddoll^Nl,l vnvld-tovï n0

u}ulp? a(, q a uapnp}llul

'slefns sap secl nea;c no sâAllutdepu splrcuduc ep esuuErougl'sglIIB?Jo?u ep uolrc7;c op noII âl ISS1B luos sll 'segsued ep sluoru-aluo{Je soc R no sa8uul?u sec e sud luolnull as au seouJJa}ul,psouetuougqd sal 'senbtqc,(sd sluâtueruuruâJ ap Uoddns el rsureertg lue^ned 'lotuJoJ

luugruEls el 'leuuolllsueJl lofqo,l : soureruop

sluoJgJJlp eJlue uollpcrunruruoJ BI eJnotured luo^ Inb ecedsa,lop sluatue?vuguru,p no s1e[qo,p oruroJ B[ a-rpuerd luenned sll'senbtSol sluâtuesloJc ap xnâll sap luos 'cuop socuJJâlul sol 'lenl-decuoc etusrlgrou,{s un Jenbrlurd ep sn1oJ un le sâggrsJe^rp sâc-uussluuuoo sâp asoddns BleJ 'sânbglcgds seuQtsr(s sJnersnld noxnop ep aldluoJ ue esl-rd e1 le âJuussruuuoJ el esoddns 'uerJrullo

en8o1oqc,(sd a1 rud nSrad 'ecegrelul.p ouQruougqd a1 Lserq8uvrt?no selstuo8uluu salulJolrJJel senbrSol âp seesJe^BJl luos Inb lcelqelsul lso uotludnJco,l luop sâuoz seJ suep ll-t-essud es en|

'ecueryJnos ap le esIJJ ep uollunlrs ue rerln8uls ne ârutuoq.lep epntg,l lse Inb JnelupuoJ âru8rpurud uos luotuesnernoSr-rluup-re8 uâ ]nol 'sglrletceds seluergJJlp eJlue allet eruruoJ Jeu-uorlcuoJ llop elle reddole^gp es lne^ elle IS

'ar8o1odorqlu?.l epla asr{leueqcr{sd ul ep 'secuorcr^oJr1âu sep 'erSoloqtedoqc,(sd e1 ep'eu1utqc,(sd sl op 'at3o1oqc,{sd ul ep seJrolrJJel sâl oJlue âJeJJalureurldrcslp êun lse rarln8uls nu eturuor{.I luulpnlg enbrurlc â13-oloqo,(sd u1 enb srole uolq puerdtuoc uO 'â^rlcedsred ellac suupsgproqu erlg ISSnU luenned s1ru3 sel to enbrSolodorqlue uorsueurlpeun luetuep?,? e llnep â-I 'aged ul 1uer391ur ue eJrnJJSuoceJes q 10 orpuerduoc R lafns a[ epre uo puenb 'sanbrureu,(poqcÂsd

ISSnE slutu (sa1t1nul secueuJnos sap ]uuuuorsuoco sJuoruogoduocsap no saesuad sep orlruredrlp erluJ no JesrJlJBur) elut-uo(ueUoduoc no oAIlIuSoc (syrsseldgp slulg.p lueuolrurl) enbts-olot{cr(sdo-rnou enllJodsred eun suep JrJ^no.s luelned suorluntlssoc Jns eqcreqcor ep sâ^ltcedsrad seçl '1efns alzar4o ollegr ocuur;-Jnos eun luenbonord uoll ur,p ogâd el op esnuo u âJncsqo JolseJle 31tru3oc en^ op lurod un,p esrrduloc eJtg tned 'esneJnolnop

suloruuegu sIBIU aleuuq asrJc 'gnep np oJuarrgdxo oun 'elduexe

Jud'eJJnu un,p ellec Iu oJroltrral un.p âlloJ ru lso,u Inb enbrSoleun uolos JueuuollJuoJ Inb secuJJolul sep luos oc lrarlncrgedeurBrrrop un R sed luouuerpudde,u sll JEJ 'luoulaluoJJJB,p

xnâII sop luennos luos Inb sJorleluor; soJrolrJJe} sop rsuru suoJ^-nocgp snoNl 'enbtureu,,{poqc,(sd no 'e^rr1ru8oc 'elurcosoqcr(sd

o^rJcadsred eun suup llroop eJlg lned lluJ etugu ol : sâcuelgduroc

slno,Hf^sd stddolJ^Nl st7

ulely eruulg14 eoocgrd enbrqcÂsd ]uetueuuollcuoJ el relgrdretutJnod'sJrssoJd?p slulg,p oqSuo.l R lso ello : eruslqc,(sd el Jns luoelroJpuluru uorluJudgs âun no ernldnr BS enb sâcuenbesuoc seple luBJUo.l lo eJQru BI eJlua uorl np'luetuaqJBlte,l op ecuuuodun,l'elutu1uu erEoloqt?,p xnuABJJ sep ellns BI q 'elluoul Âq1mog'zllds op o^llJodsred ul lueuerdar 6lceJJu,l ep on^ turod nC

lâueJ uos suBp1e[ns np uorlrredsrp ul q srnd uor]€ulcsuJ el q Ulnoqu

'osslcruN

ep oqlÂur np uogtutgrdrelul,l q luoll uâ.s uo,[ IS Inb 'eEuur]? ecualJ

-gdxe eun sJo^BJJ q sruru 'uolq tlurudde 'entlcedsred eneJ suup'sdroc e1 'ollanul^ eEuun onec ap uolluedslp ap Jo uoltpedde.pnef un tuu]loulred uo lnol 'g4luâpl,l ep uoltcnJlsuoc eI q euIJoJluouuop sll : lefns np sonbrssrcJeu sluoru gl? xnu luu^notu uoddnsep uâs rnb JroJrru ua sdroc np a?etul.l ep JnelusruuEro JIoAnod alJns gtsrsul luo uecuJ srnd uollu6 'leuJeluur lntllsqns ol no oJQLUes ceAB lueJgqoc ]o elqu1s uerl âp snld luuÂu 6u uosslJJnou âl zopecocgrd uorssordgp B[ ep srnaEu^BJ slaJJe sel << etusrplrdsoq >>luururuou uo lcedsu loc ?pJoqu pJoqe.p e ztlds 'luetulueJ.aJJlp

lrJcep lse a8essed oJ sorsror{c sa^rlcadsred sol luB^InS 'eJQtu usoe^u tllqulg € II,nb ecorgrd te âtrorlg uorluler BI ep luulcuer?JJlpes uo glltuepr uos ap âcuarcsuoJ pueJd 1ue;ue ounef al [o ]ueruoruoc eJrJJgp q sgqcunu luos es sJnelnu.p âJqtuou puur8 un

anbrqrÂsd erodserl ep uolltnrlsuo, DI

'saluruJluoc ep aJqruou uruuec un enbrldrul nuoAJeJ aJlou ep uoll-Bsruu8ro.1 lslansrn eJlg sep erlred apuer8 ue sâIuruos snou enblluJ ne agrl rssnu lsa enbrqc,{sd ecudso,[ ep ecueu8grd ellaJ'nuodq nued a8ueql?,1 ep elurluds ocuerJgdxe,l Ja luetuennotu al tuelllerodroc lculuoc âl sJoABJl R eusrqc,(sd np eJluurud ecue8Jetuâ.1ep uoddns 'sdroc un saruruos snou enb UeJ nB enp lso resuadnp uorlusrlurleds âlleJ 'sarqEuuJle senbrSol ep srâIln8uts sluotu-e8uu?ruu sep selqrsuorlgrduroc eJpuâr ep leulred seqdur8 socop oruJoJ e'11 'selqulsul seuQuougqd sâp ecua8Jatu?,1 oJllâturadB^ Inb

'1ueuâluoc un '<< goddns-ecudse >> un Jns pJoqe,p lInJ]-suoo es ecuJJelur.p euQuougqd e-I 'trJgr np salleJ op seluoJ?JJlpluos uorletuJoJsuuJl ul le uorlonJlsuoc BI tuop uolluluesgrder âporuJoJ eun lso,c :JrluJnBU et Jolnof,u ta (sg1rud no sllJcg) slotu salluotue^lsnlcxe Jesrlltn q JecuoueJ ]nBJ g.nb tso selqtssod slueule8-ueqr soc reluesgrdar 1a orpuerduoc rnod sgllncgJlp sap aufl

oU

oo-Il-ÊD

t'd

o

C)o\t(D

ito

FD

;-t

ct)CDrCD(Dcn

ÉÊ. (Dr

NOUTOJ "Z

Vl Y NO/lfnOOdJNl

'sJIlurnBU sâuQqcs sep suup segr8-glul luos selle qo âJnsâtu ul suup sâllo oJlua Jel[ âs luennad 'suor1

-ru3oc sel 'ÉslceJJu sol 'suorlourg soT 'ocuJJâlul,p ouQruougqd un1se (uollJuuo 'etuQqcs) ecedsâ,1 suup uorlJEJ red sdroc np sâtlrullsap ouannoc?p â1eJ 'segsued sep : suorlruSoc ap lo slJâJJe,psauq8oJglgt{ suolJeluoserder sep luoJlruredde lenbel Jns '1e1uau

ecedse,l luuueluoc euJoJ eun lrnJlsuoc 'rrsruldgp np lâ lsrulclnp 'a8uuqca leJ 'âJQtu us lâ uossrJJnou âl eJlua loeluoJ np enb-rqcÂsd ecueugdxa eun.p sessrrugJd se1 'neâAJec el le sdroJ âl rud

?Joqeïg'lerJosuas np Jrlred q 'elle1d ue latu Inb 'nued q need 'enb

-Itueur(p larodroc lJuluoc np 'Jer{Jnol np ures ne luerua^rsserSotdJuosruuSro.s 'selle eJ]ua sogll uou 'senrlluSoc le senrlceJJe suorl-uluesarde; sel 'sdroc np eJuorJadxe.l la enbrqc,{sd lrereddu.lep uollJnJlr^uoJ ul eJlue uell el llp.J elle : esrcgrd e^rJcedsredeun suup':elln8uls ep e olle.nb ec suup gllleuuosrad ns tlnJlsuoJlefns el luop erQrueru ul arpuerduoc ep leured alQporu eJ

nped-lour eI

'sluetugI? sluereJJrp seJ ep asQqtu,{s aun esodord nerzuvralplq rud gsodord (çSOt 'VL6l) nued-loru al 'epuoru el suupluusst8e sdroc np eJlp-q-lse,J 'alsa8 np alloJ -red assud ecedsaloJ ep uollugJc v,-I 'lueualuoc acudsa le luugru8rs lelqo ercueJ-gJJIp elle.nb sues eo ue o^rlernSg proqe,p lse erqr8u8uul luetue^-Isnlcxê uou egsuad eun 'slcêJJu sep le suorlluSoc sop rauudxarnod ?legquq.p sulour no snld re^e en8uel ul resrllln,p g]rcuducet R sed Jueslnpgr es au tnb senbrqcÂsd sorrolurel sop grlol4gp BIauuorlrsuerl ouetuougqd to lofqo ernrn ]uusreJ ua llooruul6'16'CIsuos ec ug 'Jesued rnod sloJcuoJ slotqo sep luusrllln uo le lue gnue lnol 'sdroc ardord uos noll Jerruerd ue Jnelurpgru eruruoc luus-lllln ue epuotu e[ suep ll8e orutuoq,-I 'enbrqcÂsd luetueuuorJouoJnp solueultuJâlgp sgtrJulncrged xnep op atduoc sed luouuerleu sellg 'luluatu luetueuuorlcuoJ np uogtetgrdJalur.l Jns no Juaur-egodruoc np uollunJesqo,l Jns seeseq luos sorJogql seJ satnol

'eusrqcÂsd uos ep âcueJgqoJ BIluunresgrd ue elleurel€ur eEuurl,l ep uorluredgr ap sgtrceduc sâpB lâfns e1 Qo eJnseut ul suup enrsserdgp ecuorrgdxe,l ap eluuJnlutuuolsuetulp u[ Jns e]slsq ollg 'luluel.u lueruouuor]JuoI e[ te slceJJEsel âJluâ suollouJeJur sop uorldrJJsop âun 'enrssetdgp uorlrsod]e epJ.ozuq)s-epr.ouured uorlrsod e;lue uorlulroso.l câAB 'esodord

v sJno/Hf^sd stddoll Nl sl7

lu€ssoJglur sQrl eloporu un lsâ eilg 'enbtqcr(sd lueluâuuollcuoJun.p gtlcltsuld eureuec eun,p eldruoc oJpuâJ ep leruJod e11e 'need

BI âp allec R enSoleuu lse olFull allâc ep esseldnos e11'secudsesec eJJue se8uuqcg sâp luultâured ue lnol sJol{ep np ]e suupop npsâureruop sal eroueJgJJrp uor]cuoJ oJQltuerd eun suup Inb eldnoseueJqrueru eun R egllrursse eJlg tned enbrqcr(sd addolonue6l'âtFull el crrlr?p rnod nued el ep er8oleue,l Q tuell ue.s uo,l IS

'ollernllnc gtllegr el enb rsure '1afns e1 enb snpl^rpq serlne,prssnu sruru 'lâJnluu 'enbrs{qd 'epuour el suo^noJl snou sJoqep ny'segsued le suorlruSoc 'slceJJe : suorluluâsgrder sâp 'senbtqc,(sd

snueJuoc sep eJpJosgp uo no eJpJo ue luêAIA 1enbe1 suup enb-rqcÂsd ecedse,l JnerJ?lur,l R ce^u se-rudgs JuoluenbrSolodol sêJ-udse xnap luurouergJJlp enbrqc,(sd nued eun R elqulltulssu elIuIIeun rud guJal ecedsâ un rsuru lse nued-lotu e-I 'sdroc el lueltuocte a8qtord etltu11 need €l : ep]uotuepuoJ oll]cu] to âllerod;ocâJuerJgdxe âun q puodseJJoJ elle Juc '6elqlsueqgrdtuoo luelu-gsle uorJusruusro eun ]se.J 'srogrd ]ueueddole^gp op luetuotuun R enbrqc,{sd lreredde.l op uollern8g âun esodord Inb enb-llgrllu,(s elqpotu un lso nârzuv relprq red egsodord uollluugp ulsuep need-rotu e-I 'anbrqc,(sd addole^uâ,1 rnod suJ el lualugcJoJsed lse.u Inb eo nued-loru e1 rnod glueserder lelqo.l co^B enbr8-oluue uoddur un v ,Ç,II .nb tluJ nB onp lse enbrqc,(sd eddolo^ue.ptâ need-loru ap sldecuoc sol eJlue ecueJgJJlp eledrcuud e-I

seJrollJJel xnoe^nou eP3 enblqr{sd addole^ue 1e nDed-low

'oJrJc9p R le JIlseAuI

q 'rrJ^nocgp u êJrolrJJel nee^nou un ISuIu luegJc enbrqcÂsd eddol-enue,1 'eoedse un Jns 'suorlruSoc le slJoJJu JoII ep lotu-rad resuednp IIu^uJl el luetuuroo eJpuorduoo R oplu '1efns np elec 'eleJcuoJ

gqgg.r ul âp eqcord 'elQpotu eJ 'sanbrto€t{c s}Btg sep : enbtqc,(sd

luetueuuorJcuoJ np ecuâJgrloc ep elred ep ISSne slutu 'sgtssaJdgp

slelg suruuâJ âp enbnuuuÂpoqc,{sd uorsueqgrdluoc ul êp 1t3e,s

II 'eusrqc,{sd e[ Jns s]uBJnl3nJls3p steJJe sep e eJuessluuuocgtu

e[ ]uop selqlsuoqgJduocur luenurednu seuotuougqd sep selq-t8tlelul luupueJ 'senbrqcÂsd sâJrolrJrol xneolrlou âp uud etlnv,pJrJnnocgp ep leu;ed II

'sdroc np eoBJJns el âp âouelJedxe ,1R seesuad sel luell lefns np elullul le elâJcuoc eJuor-rgdxe eun

lrJccp II 'aur8uo olqnop eun u rnb ]decuoc LIn lse nuad-Iou e'I

/A(t i,

F

I

r

o'\J

o

Êù

a(DrCD(Da

a-CDr

r+

çNO'1'O) "Z

V] Y NO//fnAOà1N/

sop Jns rnddu luuuerd ua alcu, ue sesrru sop q Jell os luennedInb suollusuâs sop JarlcJeqceJ A sJole elsoJ Inl 11

'suol]Bluos

-grder op JIoAu snld âu lo lueruelutnJq no lueruâ^rsserEord raprnâs âp uolssordutt,l JIo^u lned lefns a1 'suorsuol sol tuu^lns 'ecuoJ-gqoc eun Jlueluletu ep luellauJod serqder soJ 'JnerJelxâ âpuorual co^B rllqut? lned II.nb uorlular EI ra8uugure?r no ro^norler'e;tnllsuoc rnod âpnl lefns el nuo^ru ec V

'nal uo snssocordsop enbruruu,(p el suep oJuuurruJol?p sed lèe.u 'onuuoJeJ elsoJelle IS 'eenxes uorsuârulp el Qo sanbrqcr{sd seJroJIJJel sep suupsJole suoJlua snoN 'sJlssor8e-orgl?q no olnu alce,l R se8essedsep lueuuolsecJo JasIJq as lned tuetgqoc le epllos lueruua-reddeoluQlsÂs e3 'seJlJlcnJlsep

le se^rssar8e suorlcelord sos ep e8qlordos lefns e1 lanbel suup epr.oue:ud lvq un uerq zess€ lurep epr8r-reddole^ue q enbrqc,{sd peredde.l âp elQporu a1 'lernluu âpuoruto enbrqc,(sd âpuotu oJJue rssne sreru euJelxe epuoru le ouJelurepuotu aJluâ uoISnJuoJ eun JeuruJlue.p anbsrr eddole^ue.lop âlurâllu alnol '1afns np eJueJeqoJ BI ep on^ op lurod nc

L senbr8-olot{ludoqc,(sd sâcuenbgsuoo sep Jro^e Juonned sa;nldnr sec anbec-ls1[ ôsotltuIl sues Jouuol]cuoI uo lned ôalrqJgp es allâ.nbsro1no 'eglpl8l, es otltull elloc anbsrol ll-l-assud es ânô 'oorurâJ

lo eldnos nued aun R sud luetltull es eu Inb anbrqc,(sd eddol-o^ua,l op sluetueSeugrus sep R

'anbrurlc ?1\lv?J el suep luusseJ

-glul enbrSoleuu alQpolu un,p ressed la lenldecuoc lnBS un erleJep uolupuoc R

'sn1d uolq elroddu nead-loru ep uollou ul slehl'loJnlBu epuoru

el lo eJJnu,[ q uolluloJ el luBssrlse^ur ue ]nol'ror.u np JnerJglxe,lq suorsuol sâl rruâlulBru op gtlllqlssod BI luuJJJo ue 'llutuoc

ue roluosgrder snou tned tI 'sduel np pednld BI suouuorlcuoJsnou lenbel oe^B rnloc lso âlQporu eJ 'urerunq apuotu np IeJ-nleu epuotu el JeIcueJ?JJIp ep lo eJlJBuuoceJ ep rssne sreru 'elq-u;edtuoc enblSol aun coAB luuuuorlcuoJ 'sroqep oJlne,l ep ellâJto suupep ogntrs tse npl^lpul.l ep enbrqcÂsd gtlla?r BI 1enbe1suup luuJnssuJ eJpJo uluuec un suup JâuuollJuoJ ep ]etured elg'eênxos

lso âllurll BI sues aJ ue lalqels la onuuoceJ lsâ eenxesgtltuapl,l lenbel suep anbrlor^gu tgtnld luoruouuorlruoJ un q elq-ullrrrlssu anbrqc,(sd ?tllegJ eun ursop anbl8oluue olQpoLu aJ

' [B]uelu lueruauuorlcuol Jnel

ep sgllrelnJlued seurelJoJ sellegr seuuosred sep q relg;dtelur rnod

I slno/Hf,tsd slddoll{NJ sJ7

'suu4 'sQJBos opJuuJog 'JJ

'p!qrz' 2661'sro8tnofl uullslrqJ

'Jl 'Z86l '?lnrynbuottur,l ap at^!1 aZ 'Bossad opuuuJod 'l

'so^rJBJtsnllr pJeE? loc q luos (uorlulrcxe-oJed 'ecuBuoluoc 'ecuuu

-oturetu) neâd-rotu np suorlcuoJ soJQrruoJd so-I 'leJodJoc lculuocnp oAIlcoJJe ocuerJgdxe,l op onssr JSâ oufl,-I 'souIEIJo xnep JIo^u

lnod oluuuFçtd euroJ eileJ 'eoudse lac ep serged sJnelsnld arluasolqrssod suerl sep eruJoJ ua oJneul e^ rnb âIFIII oun.p oceld ueâsnu EI op JrtJBd q trnJlsuoJ os ecudse un.p uoll€luesgJdoJ B-I

eurslqr{sd np uollolueseJder le sd,ror nP e6our;

6 enbrqcÂsd eddolenuo.l op uoIluuIJoJSuBJlêp stutg sop errrcgp âp elqrssod Ir-]sE ôtrnrtsuoc qfpp eurqtsÂsun suup sroqêp el lo suepep ol erJue uorsuel ep stBl9 sep lue^-lJcgp ue.nb tueruâJlne ldecuoc âc coAE lueueEueqc el resued uo

tned 6 enbrqcÂsd eddole^ue te n€ed ;ercuergJJ1p op elqtssod II-tsE'glltuepr uos erpred ep gcuuâru lues âs lefns ol sollânbse1 suupesrJc ep slueuroru sêp su€p â^noJl uo.1 enb suolluruJoJsuuJl sep leselqelsul stelg sâp errJcgp op rsure lârured anbrqc,(sd eddole^ue.lep alQpoul a-IpJnos lrnJq un Je^v'glrtncsqo,l suup luetuellerugdred âsIJq as tnbrrodse.l Iat'elug Jnel ep puoJ nu JllualeJ npuoluo luo,l uolqtuoo

le leugu lrnu el ap rnlec ]sâ 'lrnu EI 'sanSun sap lfnrq e-I 'elslJl

lse oAQJq lse el^ €[ 'sed seurruos eu snou Inb soruruos snoN >>'e{quuoddnsur luo^nos anbrqcr{sd ecuu4Jnos eun }ue^nordgJe sosorlo sel co^€ loeluoc ol Jns rnddu lueuerd 'uollucglu8ts suusepuoru un suup ll^ lefns ê-I'sJrssordgp stel? sop anbrSolotlrÂsduorsuârulp ul ârpuerduoc q ople Inb alQpotu un ql suone snoN

lned eruuroo âllqorutur Jnæc el '1erod-rocul le uleunq 'ISuIu eue,fenbsrol sues ef uerqtuoc lg i esoqc âlnol rnod sues ef Is sJnaluef uerquoJ >> : nFgr8usgp es ep ur€Jl ue enbrqc,{sd perudde.l

JueueluoJ euJoJ aturlln.l luer^ap a8us,(ud el 'euralxe epuotu e-I'slualenrnbg ]ueuuâr^ep senbrqc,(sd snueluoo ]e s1efqo 'sroqep ]asuupep : sgrcuergJJlpul luos suorlruSoc le slcoJJE 'enbtqc,(sd

ller-eddu ,l rlqe^ue te relJaJgp ]ned eurelxa epuoru el luâruesrenul

'eluer?qoc gllluepl aun,p ets1uopgt{ lue^nos lo ecBBnJuorlusues ul tuouuop

'lâJJo Jnâl ;ed 'lnb selcrlll r1o setlcll sen8o-rp

oU

Ê.I

I*to

ooc)

too

o

0CDro

oa

(Dr

INO/j/C1 nZ Vl Y NOllfnOOUlN/

np rnâlur8gtur enbrSoleue olQporu un,p e8ussud el l{uJ Inb eJ'âcuJJelul.p souotuougqd sal reroldxe,p le JrJ^nocgp ep leturedInb ldacuoc un ISuIu luolnap anbrqcÂsd eddolâ^uo ,-I'eddolenue,puollJuoJ us le eJnlxal ES 'nsed ul R ogllturssu ]uoruonbr8oluuusnld BJâs eu ecedsa,l ep eleluetuupuoJ eJrJlusruu8ro erroSglecoun lso Inb olFull e'11'enbrqc,(sd 1re-rudde,l ep eArleJnBU uorlelues-gtdet eutuor nued-loru np lepou lurod al ]uupre8 ue enbrqcÂsdluetuâuuollJuoJ np uorsuârurp eJlnu eun E Jâssud suo11u snoN

enbr6olouo uou elepou un'enblqr{sd eddole^ue;l

' sluaJell rp sluotuaSeu guresep JeJUâr-g"rder ep ISSnu laurrad Inb sruru uorlJuoJ elleo q Jol-IIUISSE.S sdual Jerruerd un suep lnad Inb enbrqc,{sd eddole^ue,lq le nuad ut R egllrulssu lualuânbrSoluue anbrqc,{sd elrtult BI arlue

?llJeluctugldtuoJ eltcJ rssnu sruru a8ussud ec eJpuerduoc lneduo.1 enb Is^urE JSe.J 'scJerSu8uel la sanbruocr suorluluesgJdarsap âJlnrlsuoc R s?lrceduJ sep lrernbJe lcfns a1 anb âJnseu R le JnJnu lueulcntssarSo"rd luerJueJeJJIp es sll 'eJlnu.l

R uo,l lualrursse.senbrqc,(sd lreruddu tc sdtoc np e8uul no erqllfnbg,p turod erlse nued-lotu â-I 'serJun slueu a?uu4ue sep letuJed enbrqc,(sd IIaJ-uddu.l âp anbrqdu:8ouuJ uorleluesgrder uI eJ]ne.l sueq 'sdroc e1cene enbrSoluuu uell un Q seglrrurl luelser suorlerJen sel le (sdtocnp eEutul 'larodroc Brugrlos) sd;oc âl Jaluesgrder ep eJQruutu el epuollouoJ uo estue8Jo,s lerJgluru âl 'g]gc un.C[ 'seJreluatugldtuoc

lo seIcueJ.eJJTp JelsâJ lue^rop uorlelerd-relul ,p soxe xnep seJ(qceqcsJog 'e3u11l^ np lsel 'Jsel-ouaJs 'êruQr{l q no

eJqll UISSâp) enrlcelord anbrurlo ue uor]uluesgrder ep edÂt ec re8-Jetue suo'{oA snoN 'sglllullgp rsure seJrolrJJel sâl eJlue suârl sopISSne slutu luetuouuorlcuoJ uos ep slcedsu sureueo JeluasgrdeJ Rluosl^ Inb sererugqdg souer sep re?rc rsure tnad g 'enbrqc,{sd

IIâr-uddu uos ep stueua8eugtue sep relues gtdet rnod lefns al tleJ anbtroJJo,l R ogll er]g ]nad te ellaJodroc enb eur8rro ârlne oun rssnuJIoAU tned êIFUII êlleJ 'suorlunlrs sep uorlcuoJ uê JoTJBA rsureluelned seutJoJ sâ-I 'enbrqcr{sd

te enbrs{qd tceluoc el eJlue senb-ItueuÂp suol sep uoucuoJ uâ ]uesrue8ro.s eeurJoJ uou etlurl eun'exoAuoo no e^Bcuoc euJoJ eun ;enbone rsure lned uO 'nue^ru

ec q eluuuSgJd sed JSe.u âgruJoJ glllelot ep uorlou v,-l 'eJlnu.l opsdroc el Jns need q nued lceluoc el suup rndde un JuuUJo xneJJ unetuuoo enbrqc,(sd eddole^ue.I luetuoleltuds Jeluasgrder tned uO

slno/Hf^sd sJddolt{NJ sl7

'JIJBTnBU elQpotu ep sed osIIIln,u llocluul6'714'q';uc'exopurud e f,lI'ecuJJelur,p ouQruougqd un uolq UJcepU (rc-a11ec R luulsrs?r sruru uorlceford ul ep lroddns

'lue;ue,1

rud ?grc eJQtu u1 red guuop 6sJoqep ru suupop Iu) enbtls rrgllv,ralopoo êp uortnlos?J uou ul Jns luulsrsul slofqo sec op olexopereduorlunlls BI ep epud lt,nbsJol sr?ru 'senbrqcÂsd seddolenuo,psud trudnccogrd os ou lc-rnloo enb âcuercsuoc uelq lu,f

'lJoc

-luul^(\ 1K 'q;ed

leuuollrsusrl âuQruougqd oruruoc olrnsua srrder

IeuuollrsuuJl lâlqo.l lsâ nuuoJ snld âl le uelcuu snld e11'sen8-olor{c,{sd sap uor}u^Josqo,l ep sJoqop ue sâllnpe sel le sluuJuesel rud luou?ueluods sgsrlrln luos s11 'enbrqc,(sd peruddu,lJns JnelesruuSro rronnod un ]uatua1e?? luo solletuJoJ senbtlsu-qnetec sel ]uop le 'suorlceford op uoddns el ]uos Inb serQlluo4slefqo.p uorlusllltn.l op ltred q rssnu tleredde ellg 'egprdralur

lse enbrqcÂsd ecuupuodseJroc us Qo eJnsâru BI suep nuod q need

lculuoc np luud R pJoqe,p eg;c es ellg 'nued ul âtuluoc eluul-srxe luetuellerJgluru sed lse.u âuurl u-I 'elQJcuoJ uorlenJesqo.lq rruener tnuJ II ô elqlssod ll-tse ouQrrrougqd ec luêtutuoJ

's9rurueul lê sotuluB

lelqo 'eurelxe êpuoru lo euJâJur epuoru JercueJgJJIp ap stndJeJllU ep letured elTe 'erulueuglddns uorlcuoJ eun B elle 'souelu

-ougr{d stuer?JJIp artue e8ussud ep noll a[ 'uoddns el rsule luel^epellg 'clvJrelul,p seuQuougqd sa1 suep elduoc ue esud sed lso.ueJnleuJâJ ellcc enb uosrer eldtuls ul Jnod nued el R ]uetuêJruJluooeguJâJ uou elFull eun rsuru ]ue r^ep enbrqcÂsd eddole^ue,-I

'telqo un ce^usuroru dnocneeq 'ururunq eJlnu un no eJQru eun JaLe sruroJdurocun rerco8gu ep elqlssod lsa II 'soluer?JJlp suorleler sâp luuuuols-ucoo le ecuesgrd eJlnu eun lueÂu ?turueur lefqo un lâ ulurunq le]uunrn 'gruluu letqo un eJlue uorluroueJ.eJJlp âun JuetueJoJetd sqrlaculd ue letu es erugru eC'rc-rnlec ep JnerJglxo.l q JUBSSEd es sleJ-nleu lê senbrqo,(sd seuQuougqd ep etduoc ue esud u1 ep llredq trnJlsuoc as enbrqc'{sd peruddu.l ep glrJorJglul,T 'seuruurop

seJ aJlua e8uuq Jg ,p lroddns srnd sârrulueu?ldtuoc secudsexnep suroru nu oJlue acuoJeJJrp eun.p eculesrue8rg 'uououoJ

elqnop eun Jrone uA enbruut êllâo enb ârlp rsure lned uO 'âUtull

eun,p uorlJuJlsuoc el lse,c anbrqcÂsd lrerudde,l ap etugtu q1 rud

le aoedse, I ap uor]JnJlsuoc BI ep neo^ru nu Jeruerd ]so 1nb ec enbesrcgrd 1e1n1sod êJloN 'uorldrrcsep ep nee^ru ep eJuoJgJJIp eun

R srntr uorlr Q lsa eddolenue,l ep elqelnpotu snld rnleo q nued-lotu

@

I

l-',

to

c)

rJCD

DD

Fl

(t)

Or(D

CD(t)

(D.

6NO/j/C) "Z

V] Y NO/IfnAOUJN/

?l\Jvducur eun Jud no âsualq lso essroEue,l ânbsJol sout{c op tul?un ouuorsucJo BIoJ 'selrrurl sep uorlrJedsrp eun ftd 'enbtqc,(sd

paruddu,l ep uorluluasgrdeJ ep aruJal uo'eJrnpuJl es Jned ulec'Jls-sardgp lueueJpuoJJe un suup no esuelul sQl anbrqcr(sd eslJc aunsuup 'egcuuoru lse uorlurJueJgJJrp e]lec enbsro-I 'aJedes uo,l Inbec lo lefns np âusrqc,(sd al erlue ecuaJ?JJIp eun Jrueluluur ap noeJlnJlsuoc ep lertuâsso lso 1 1enba1 suep 'anbrqc,(sd luetuauuorl-JuoJ np stoadse sep aJrJOgp rnod luourlred lsa 'reEreulg luannedInb oruJrelul.p seueruougqd sap slnd 'el1ull ul ep uollcnrl-suoc ep elQpour eJ 'selurgv?8 slot sep q eruud ue addeqcg Inb'elecol uorlunlls eun JrsrBS rnod selueJgJJ1p sacuorrgdxe sop le seJ-uussluuuoJ sâp luatuelulofuoc Jesrllln suo^op snou 'ecuoilncco,l

uE ôoJQllnSurs âuuosrad âun.p anbrqcÂsd luâtueuuollcuoJ âl rel-grdralul.p le eJpuarduoc ep'eJrrJâp op ll8e.s II eo enbrurlc anb-lturd u[ suup anbrqc,(sd addole^ue.[ ap elQporu âl euoddu,nô

senb;u;;r se^ltredsred

'leuuorl-uloJ rnolurpgtu ep ues laJJuoc lefqo un no enbrqdur8 lolJgluruun sellenbsel suup sanbrder?qloqc,(sd 1e senrlJaford secuerradxesep suup ISSnU sreru sdroc q sdroc np âgsrlerpgru oJuelrgdxa.I epuud eun.p luorueueluods tue8ratug sll 'anbrqcÂsd eddolo^ue.l epsrnenbJuru sep sud ]uos ou sgslllln slefqo sol snoJ 'leluaru luâruâu-uollcuoJ np sJllernEg slcadsu suruuec eJpuerduroc op luolteuuedto sleJcuoc sQrl luos seuQuougqd seJ 'sleJnluu le sleJnllncISSnU sluru 'senbrqcÂsd seururuop slueJeJJrp ep ecuepuodseuocuo osru ul ep Jnelergdo 'ecuyrâtul,p uorlcuoJ eun luuÂe lroddnsun slutu 'lal eruruoc gtgrdrâlul erl? luunnod agsued ep nueluocun sed lso,u lefqo teJ 'loruroJ luBUruEIs ep eturel el esodordnalzuv Jelple enb rsure JSe.c 'eculesruu8ro eurJoJ orutuoct13u II'luugru8rs ]sa 1r'serlnu sap oqculgp os lofqo toJ'ecuJralul,pseuQluougqd sol renlrs lo retdec B^ Inb uorlesllltn uos srnd'tofqo lac op uortrnrtsuoc ul lse,J '(eddola^uo,l ep lelllnoJ olqnopuo eJnlcnJls âun,p repud tnad uo 'suos eJ ue) sJoqep âl sJeAaJlne eun'suepep el sJo^ oguJnol lso tefqo,l ap ecBJ eun ]uetuotuet y'seururuop xnep ep erQrluorg ul R 9cu1d tse II.s JnBS sroqep tesuupep sloJ ul R artg essrnd tefqo un.nb arpuerduoc lnod eu uO

slno/Hf^sd stddolt{Nl sl70t

ue luellelu ue âcBFâtur.p uorlJuoJ eun luo Inb sleuuoJ sluugluSls Isap luauuâr^ep sânbqder8 slâfqo,p eugs sl no te[qo,'I'anbrqc,(sd 1eddolenua.l ep uorluluesg;der e1 .ràlrcsns ap ISuIB laur.red gpurnSg ?luetuâuuollcuoJ â'I 'elFull eun.p eculd ue âsil.u el rud proqu,p fluâlseJluutu es rnb enbrqcÂsd peruddu,l âp no sdroc np eEuurt,l Eep suortcaford sep e4geruddu lroÀ uo snld (erql urssep) estcgrd Also rc-oilâc suroIAI 'oIJE^ senbrqc,(sd sâlrull sep uolluluesgrder €u1 'eu8rsuoJ el luulrns '?l1tu{?p ecedse un suup eJ?r €s le else8 Ëâl âJlue uorloeJelur,l lse,c nef ue lsa tnb ac 'euqql

E no seJqII Ësenbrqdur8 suouunlls sol rnod 'g^resqo 1a[ns e1 rud sdurel np ggudnld BI ellse^ut 'e8ueqcg.p euoz eun Jlue^ep lned p 'salsruoS S-utord xnep sâl eJtue ?nlrs rsuru lsâ Jltcatord ecudse,l 'a8upa, np ?lsol ol suep pouolN ellrerrl4tr lesruoc9rd ol eruruor olgc R olgc snu i 'elrlceford uorlenlrs olnol suup âuIIuoJ '1uos enEoloqcr{sd e1 te Ëlefns e1 'anbrqc,(sd eddolenua,l op uoltuluesgrdar ul eJl? luorrnedrnb satturl sap eceld uâ esilrl el ep uollu^Jesqo,p 9rE91rrrr:dnarl un lsâ.J 'r.lJuqcsJou ep lsal el eulruos slolu sel luss-rlrln sâ^nerd9 se1 suep no (tsel-ou9cs 'e8u11trr np tset) e,rqcolorduorlcnJlsuoc ul suup Issnu slulu 'âIuQql

R no eJqII enbrqdur8uorsserdxe(l suup alsâJruuru as uotlcalord ep âwslueogru e-I'anbrqc,{sd eddolonue,l âp uorluluesgrdor BI luullosns s9r89p,r,udsrnanbruur sâp 'uulrq ep anqcedsrad aun suup 'luos sâglllnoJsenbrSoloqcÂsd suorlu8rlsenur sâp luallâurJed rnb sllno seJ

1a!ns np e^utalord eqro,rddy

'sgslllln luos sll ellanbul suep e^Itcedsred el luunlnsJuorJBA le seurEuo seluâJgJJlp Jronu luenned s1alqo sal 'enb

-rqc,{sd luetuouuorJcuoJ np uorluogru8rs el q Uoddns ep uJIAJes

Inb alprll eun âcBJJolq.p seuQruougqd sa1 sJaABJl R eJlnJlsuoceJ

R erdord lu1uetu luotueuuorlcuoJ un Jolrcsns R sguoluu arlg luonslaJcuoc slâtqo sop sellonbsel suup suorlunlls sop resodord R ISUIUguetue lso uO 'enrssor8ord uorlcnJlsuocal elloc op uoddns â[ €JesenbrqcÂsd eddolonuo.l op luoruoSuugtue4 eJ 'rc-sâl[âc roll q ?Uc-educ es suup no suorluluaseJder sal suep eJpJo.l op erletu q tefnsol Japru 6p lnol luu^u lerluassa ]sa il 'anbruruuÂpoqc,(sd ardergqt-oqcr{sd u1 âp Inlac no uBIIq np orpec el suep }tos ec enb 'enbtutlc

enbrlurd u1 ep enA op ]urod nq 'suâs op epl^ epuotu un suup ISUIBânlo^? telns oT 'Jrssordqp Wry un suup uollruEoc te ]ca;1u rell R

ttNOI/'O! "Z

W Y NO'lfnOOdJN'

enbrqc,(sd eddole^ue,l ap uorlelueserdeJ el ep eldruoc uâ âsud u1'ecu1d ue soslru eJlg ]uonnad oJpuc np stueua8uugruu sop Je sJnocuo snssacord el suup JIue^pB luennad sesrJc sop 'asÂluueqcÂsd

op no 'senbrlÂluuuqcÂsd serdurgr{toqcÂsd ep erpec ol sueq'auuop

sduret un suep selBlIA sesrJJ sep JeluouJns q luâpru selle : lofnsnp Ipuogorddu lueue8eugwequ un sroJalnol sud luâlloured au o?l-lulll Juelueluluolo^ lso ellorodual uorsueurlp ul luop serdurgql-oqcÂsd sej 'IJ-xnoJ oJtua sâJuupuodseuoo sâllennou ep (âlotudu1 -red) eceld uâ cJllatu ep letured le 'selrolrJJol sep enlrs rc-e[[ecienbrqcÂsd eddolanue.l 'elltull eun.p Jnolnu Juusrue8ro,s anb-Iuool uollelueserder eun ue xnâJnolnop le sluussrqunue slceJJEsâp ]ueueAISSeJSord euroJsueJl tI 'luuueluoJ laJJe un v enb-rqc,{sd peruddvJ ep euuo eun.p eruJoJ ue esrtu ep Ite^BJt âJ

'e[etr^ esrJo eun.p uolluJoqul? J q uoddns ap BJr^Jes

Inb sellull sâs ep elqerJu^ lueua8uugruu un re^noJl ep 'eqde-r8

ue eqder8 ep '1afns nu lau"red seuJoJ sep lcudu\,-l' 'sJrlcnJl-suocâJ sleJJa sâp JIoAU uA 'aglgtdJelur lse elle Qo oJnsau u[ suup'enbrqc,{sd

1re*ruddu.l ep eJQLugqdq âueJ oun,p uorlern8g âlteJ'secedse sâl âJluâ uâll un luusodord ue lnot etltull eun ênlrs enb-rqdur8 atse? e1'enbrqc,(sd eddolenue.I ep uorlurn8g eun ]uulues-etdet eJUJJâluI eun oJArA la eJlJuu eJreJ ep lsâ eqcoJddu,p ad,(l eJâp lnq e-I 'lloJluul6 ',/K 'q tud agsodord < e133tnbs > el eturuoJuotlu8llse^ul eun suep xnep q rssne sr€ru slnes sgsrlegJ erlgluenned seqdur8 sâJ 'tuuurturalgp

lse lue^nos Inb elprll eun.puoIlBJnBU ep [IuABr] el lse.c anbrqdur8 lorrgteru un esrlrln uo.t gosenbtueuÂpoqc,{sd senQrq sardergqloqcÂsd sop orpec el suuq

enbgdpr?qtoqr{sduoltDler Dl suDp etlutll Dl ap uoltrnrtsuor DI

'euslqcÂsd np oJrolrJJol eJlne un : xnerllueJluetuâllertuosso slrcgJ ep uorlJnJlsuoc vl ep lued q egnxesgtlluepl.l Jeproqu lned uo,1 enb 'gt?'gtur

le suduoc ]se rceJ enb-sJol luetuolnes 'eltnsue

lse,J 'sJenuerd xnep seJ eJ1uo e8essud e1oJluJ ep lotilred Inb ldecuoJ un lsa need-rotu e-I 'lerod"roo BrugqJSnp ]e sd;oc np e8utur,l ep ellec R elnole,s enbrqc,(sd paredde,lep enbrqdur8 uorlulueserder v-I 'enbrqc,(sd luâtueuuorlcuoJl1p ocuergqoc EI âp uoddns 'êllurll ul ep lueue8uu?ure un erurol

ZL slnc/H)Asd stddolt(Nl sJJ

lueurued JuetuerueJlxe lsâ II 'nBed-loru np elQporu el suup luuu-rrurolgp lso enbrSoleuu uodder eJ 'oJlnu,l ep sdroc o[ ce^e ouullBI tuuq,n le luurlcJeqc olso8 np ecuorJgdxe,l ep rtuud R esluu8to.s

Inb enbrqc,(sd e8uuqcg,l op orrrleru ul lse 1e;odroc e8uuqo?J'sleJod-roc luos oursrqc,(sd np sJnolesrue8ro seJoc?rd se8uuLll?sel onb tlug e1 red rssnu sreru sd-roc un sorutuos Inb ulurunq eJlg,pglllugJ erlou rud oggrlsnl lse er8oluuu ol]eJ 'rasuad a7 le nnad-phl a-I tuerutuulou seEuJ^no ses êp sur€uoc suep neIZuV Jelplqrud gnbrpur lsa uell oJ 'eusil{cr(sd le sd;oc eJlua arEoluue eunsuouolurutu snou rs Jro^es ep lse nA suoAe,l snou 'êurQlqord e1

enbrqrÂsd eddole^ue,l ep uoltpsll?pow

'sJlssetdgp sletg sep uolJer-oqulggr el R te uorsueqgrdruoc ul R sgtdepu lueluorQllnctuud ]ues-sreJud eu solQporu sec 'enbrSoloqludoqcÂsd enn ap lulod un,q'ecuJJelul,p souQruougqd sel Jns JueruerQllncluud snld relrod

Irelnod etuQrslorl eI 'enbrqcÂsd lreruddu,l ep sluatueSeugulu,p

sJnêlu ?n slotuJoJ luegru8ls s1elqo.p uorluslllln,l lê uollonJ]-suoJ ul rns atuQlxnep el 'elltull ul ep uollssllgpout ul Jns elrodJenuârd e1 'sexe sroJt rsure JuareJnu sanbtutlc soqcJaqceJ se-I

senblullt seqrreqter eP sa^llredsled

'aqcretugp alqnop ettac eulroJ ue latu Inbldecuor el lsâ anbrqc,{sd eddolenue 1''snsserord np uolluroqe1çgreun epuoses BI 'sele;cuoc suorlunlls sel llulgp el suup JISIBS ep

lêruJed erqruerd e-I'rrou no anbr8opuv eilq- Juunnod tc-ellec 'enb

-rqcÂsd lreruddu,l ep uotturnSu ep edÂl np epannocgp BI ep rtped

A lluJ ês 'lenldecuoc enn op lurod un.p 'e8essud âJ 'ooslJlJutu

uou uortellrcso ât]êc q sgll senbrqcÂsd serqllrnbgsgp sel sgnu-?ne luos ISUIV

'lcâJJe,p lo assro8ue.p lJorcrns un R ?ll uolsuol epsecxe,l le Jlsserdgp JuerueJpuoJJo.l erlue e8ussud el reluesg;derrnod lerluesse ldecuoc un lse enbrqc,(sd eddolâAue,l enbtutlcenrlcedsred eun suup anb rsuru âJpuâ;duoc lnad uO 'otuslqcÂsd

np te sdroc np solSull sep ecuerrgdxe eJlue et8oleuu elloorclgtdtelul.p le erpuerduoc ep leu;ed nued-lotu np elQpolu elno eJnseru el suep egslllln lsa .loruJoJ luugru8rs un rud egsrlulpgtuno (augtduÂs ep euJoJ snos) âJJeJrp uorsserdxe uos âp 'sdroc npeculd v-I'sollêrodurel-orluds suorl€culpotu ser q elqulegrd un tsa

^\ \_/

I

-TJ

c)

to

CD

e.

ta(DrcD(D(t-)

(Dr

trNo/l/oj "Z

Vl Y No//fnoou/N/

--eJJIp olQpoul un RI u  11 'so?srll]n suorlunbg sel luu^rns olqurru^

'sa1tutt1 sap uolletuJoJsuuJl ep enbruruuÂp olQporu un esodordollg 'alrcrtsq€ uoIJBSIIgpotu eunsp rrlrud R stluJ sol resued rnodollln Inb alQpotu un JSa 'arluoc rud 'se1u1cu4 sop ârJo?r4t e-I 'senb-rqde:8odot suolluluêsgJder sel eJpJo ue luo]latu sll 'elsrluJnleu

eqcJelu?p eun q sud luelgrd os ou te sleruJoJ le s;ytdrrcsap JuosselQpotu seJ '(acuor; BI) gcuunu te (ltd eD aldurs luorua8uuqcun luâsllgpotu ecuor; lo IId

'snurluocsrp to snurluoc stueure8-uur{c sep lroddns ecudse.l ep ouroJ ul R enbrqc,{sd eddolâAue.lslonul^ salepotu seo su€p Jalrturssu rsure lned uO 'sluetue8uuqc

ep sed,t sluargJJlp tuâtuelulofuoc lsure luetuesgrder soqdortselucsep orrogqt ul rud sgsodord âcuor; BI ep te IId np sâqdurE se-I

'e8uuqrg,p seuQruoueqd sac elqlSlllelul erpuerep Issnu luelleured uorldrJcsur.p eJeJJns ES ep le eueJqruetuq ep rnlar ep stuerâJJrp selQpoLu serlne.CI 'uorlsenb elecR eJpuo dgt etued ue luelur:nod sâueruougqd sec sep olsrlernluusnld eqco-rddu aun.nb lueJluoru sânbreual seJ selnol ô seururuopsluorgJJrp erlua uorlurreLu?p ep nell elduls el no eEueqcglec ep uoddns âl allâ-tse rr-elleJ ô seurelxa le seuretur sletqosop ecuupuodserloJ ua âstru ;ed no euuJqr.ueru BI ep gtllTqeguradJud ;eSueqcg.p euauougqd al nue^ru uos R assud es luotutuoJô lelllneJ elqnop un no âlllncJ eldrurs eun clle-lsâ : eruerueJnlcnJls ES Jns suollsenb sep rsure luasod ag 'enbrlgqluÂs surorusleru srcgrd snld uotldtJcsap ep neenru un Jns luulrod 'eguJeJ

uou elFull eun oruruoc enbrqc,(sd ecedse.[ Jesuad op ]uellaureduo lrnpuoJ Â snou enbrqc,(sd addolanuo.l ap elQporu a-I'sdroc a1coAB uodduJ uo sJnolnot sed esrue8Jo.s ou 'enbrSoluuu elsoJ g,s'uorlurn8g es tâ eusrqcÂsd ol erlua uall e1 enb lse ecuoJgJJlp e-I'oJroJIJJel el lo ouuc BI eJluê elroJle ecuupuodseuoc eun sJnofnotu, K II,nb sues âc ue enbrSoluue etQporu un rssnu lse euuc e-I

enbrqr{sd lleroddo,lep se+ror 'enblqr{sd eddole^uerl ep uo!lp,ln6l1

'enbrlslJnâLl lueuenbrurlJ (< eusrqcr(sd-sdroc > arSoleuu,l rsurupuer sêriltuoq sep le seruruoJ sep ?,lvgr eltêJ 'sd;oc ru lcêJJe ruluo,u Inb sanytru8oc seurqcutu sop en8urlslp snou rnb ec 'epuoru

el tnot sgrd nad R red eg8egud ocuêrrgdxa eun lse enbrqcÂsdecudse,l luegJc need ul ep Joqcnol np ecuerJgdxe,l 'JeJcuoc

lefns un q sexeldruoJ slluJ sop relgrdrelur,p y8u.s lr.nbsJol

sJno/Hf,,(sd sJddoTl^Nl sl77L