cours de mathematiques 4 deug 2 analyse ...sylvie.delabriere/pm2/pm2.pdftour 46 -0 - boˆıte 186 -...

of 98 /98
EQUIPE D’ANALYSE ESA 7064 – CNRS Universit ´ e Pierre et Marie Curie - Paris 6 Tour 46 - 0 - Boˆ ıte 186 - 4, place Jussieu - 75252 PARIS CEDEX 05 el : (33-1) 44 27 53 49 - el´ ecopie : (33-1) 44 27 25 55 - [email protected] COURS DE MA THEMA TIQ UES 4 DEUG 2 Anal yse vectorielle Sylvie DELABRIERE

Upload: others

Post on 25-Jan-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • EQUIPE D’ANALYSEESA 7064 – CNRS

  Université Pierre et Marie Curie - Paris 6

  Tour 46 - 0 - Boı̂te 186 - 4, place Jussieu - 75252 PARIS CEDEX 05

  Tél : (33-1) 44 27 53 49 - Télécopie : (33-1) 44 27 25 55 - [email protected]

  COURS DE MATHEMATIQUES 4

  DEUG 2

  Analyse vectorielle

  Sylvie DELABRIERE

  �������������

 • ��������� ��������������� ������ ���� �!�"#� $&%�'���' (� ���)����'!����*� �+%�����-,�'./��"��'!*01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!

  243�2 57698:8=@?A;>BDCFE4BG6&BIH@E4CF?A?GJFKL=�;>?A698F8:=@H�MN6&BIH@E4CF?A=�H@CPO;�6&H�K�;�?AQF;SRUTLQF6&CF?RUV�3

  W/XYX�Z�[]\_^(`

  a�bUc

  �deed

  f ahg(ª]�N]t+>p]_>Ipll��_�]�_p4«ª¬ � ¡ ]p19_Gt�_pN®Y¬ � ¥@¯ �q9_�__1]�___�����Gywz�{l{4|I}~°±³²4q¤�q+�ip1��Pi�p�i]p]_>I_+�½(�¤�1]�_¾¬:« ¯N¿À¯ÀÁ:��Â��_ÃI�«p�i��q_(��_�_GG(]Ã_�����q ¿ h�>®�_ÃpI�]��q_pÃ�_Ã��Â�_+�N´ ¯ q_�_I1G(]&�¸i¤¦(�]¸_�����©N U� RUTq¯ _Äp+]�Å_p&���9i¤¦(�]¸_�����©N U�U_Æ _1l�_RUV

  ywz�{l{4|I}~�dzÈl�ll� �I i�_](É£Ê �_�q+��_����i�p��]_� R q�q RUV ]�>l]t+N_h_>Ip_ll�Àq_À�1]�__ì � ¯

  NÆ _( Á��]U+�À�pÀ�1]ip__�i��qI ·º¹ R f RUV�¼ p(l���ª_Â�� Á RUV Ë-Ê �pFÌ1�]_i�p�i]pF ( R T ¯ NÆ _( Á½��]¾�_��+��_�1i����_��]_� R T q�q R¸¯

  ]�Nl]�+N_]pNI_pll��_�]�_p � ¬« ¯ >Æ p( Á��]/l��_�]�_pÀ��Â�qIÍ4Î��_>1iq�>Àip¾�1]ip_¾p����q_¾GÀi_Ï�]�_p¾�iÂ�q_ Áw«Ð_�_pN1 ¯ _p_/��(9_]I¸Æ iq_>��pÀ�i¸I¦ ]i©>(p_Nl�Ñ+(�>� RUT�¯ ¹ RUT�¼£Ò c ·Ó¹ RUT » R:¼oÁ RUT t(�Ô�³Õ_G

  Ö

 • p�������� ��������q����� ������ ���� �!�"�� $&%�'���' (� ���)����'!����G� �+%�����-,�'.U�"��'!G01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!243�× 57698:8=@?³;�B³CFE4BI69BIH�E4CF?Î?GJFKª=�;>?ÎØ�EÃC:MNBIH@E4CF?ÎM®EÃC¸BIH�C¸JF;>?ÎQF;DR T QF6&CF?¨RUV�3

  W/XPÙ¾uqX�r�^(`Ï[]Z�u�Ú1Z�uq^]m R T v�Û u�X�\¤XqZ�^]Ù¤\XqZ�[NÜ\p\Ý e Ý x®Þ XPß�^(`�[]rts_uq\Ià®Z�XPß�Z�u�^]^(`áß�^]\pX+v(^]\ j Û u�X�\âv \_mX�Z�^]Ù\_mÏn j `�mhm]rts_uq\_m¾ã

  Ý�ä:Ý b cAå ä b_å�æ7å ä gIå æ e�eie æå ä T å f Ýä:Ý£ç c mhu�ßèié b�ê g�êìë ëìëìê T åä è å f Ý�ä:Ý g c ä g b æ ä gg æ e�e�e æ ä g T

  b#í]g

  î `�X�m j `Ãß�^(`�[]r£spu�\Ià j \Ñn�ïqZ�riðwv \ j `4XqZ�^]Ù\/XlÛi`�uq^(`4ß+`�mv�Û riÙß®Z�^][(`�X+n�\ñ`n_`�u�m]\Ñv(uÏ[]ïÜ\pZ�^pñ\pÙ\/mhu�r�ò�`�XI[Àãó_©>(t]��_>1_ ¯ NÆ _  Á��]¾©N+Æ�I1�>9���__FqI(Äq�]_ Ý e Ý I å å å e å å å  (Ñÿ ¯ �+pÄI�(1¾�_Fp�q(1�N1_�� f ��� d 1_��_©N 

  � ä µÿ f � å å å ä å å å�� Ýä:Ý � � å å å ä å å åywz�{l{4|I}~�±±�¸ ipÀ���_ p ¯ ¦��(�_ÀÌ1_]Å_p ¯ ��ihiq�Â�_ 

  Ê þ �t��oµ R T I� � d +²4�¦��(�l___q]_¦ ipÀq_¾¦�� ip(

  � Ê ²4�â¦��(�¤Ì_] p �Ϲ�� f � ¼ �¤__>1]��YGU�¤]������_(U�¤]�(]Ô#_�h_¦(�¤� R T_q�G+�

  �¾¹�� f � ¼ c�� ä µ R T å Ýä�� � Ý � ���ywz�{l{4|I}~±�1Ç� þ �t��µ R T � â]�q9_�iá©>+Æ (]�(]Ô#_�]p¦(�� "! R T _ (���]���Â��#�¤��� RUT �Æ i�_ÄG�(1$� � d p>©>(Ñ�â¦��(�#�Ϲ�� f � ¼ �Ñp_N1]#�¤I&�ü��I1��qÀp�>1i>(pÀ(  R T ²9qFÌ1��I1���0 ã ,?! R T@3 RUV _�q�F (Ñ �Ã+�(1i���_(1A, � R T I ÁY]�iG(]¸��� RUV_(l_�>1i>(Ñ_B�áµ=, h�C

  ��9'� d fD:FE � d []\ j spu�\ Ý�ä� � Ý � E-< Ý 0®¹ ä ¼ � 0®¹�� ¼ Ý � 9Gl\_[][@\¤ß�^]Z�ß�^]r�Ü\_[NÜ\m Û \_ðGß�^]r�Ù\°`�uqm]m]r4\_X v(r�m(`�XI[wspu�\ß�Z�uq^Ñ[@Z�uq[@\¤k�Z�u j \ �Ϲ�0N¹�� ¼ f 9 ¼ v \ RUV à®r j \pðIr�m][]\u�X�\Ñk�Z�u j \ �Ϲ�� fHE ¼ v \ RUT [@\ jij \ws_u�\ 0®¹��Ϲ�� fHE ¼@¼ !I�¾¹�0N¹�� ¼ f 9 ¼

  J

 • ��������� ��������������� ������ ���� �!�"#� $&%�'���' (� ���)����'!����*� �+%�����-,�'./��"��'!*01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!W/Xv r�[spu�\ 0 \_mh[n�Z�XI[]r�XIu�\m]u�^ , m]r 0 \pm][ÑntZ�XI[]r�XIuq\F\_X½[@Z�uq[/ß�Z�r�XG[ �áµ=, x W/X½X�Z�[@\p^(`1K ¹�, » RUV�¼j Û \_Xqm]\_Ù¾k j \wv(\pm1LZ�Xlnt[]riZ�Xqm¾ntZ�XG[@r�XGu�\_mÏv(\ ,?! RUT v�`�Xqm R V xW/X½òÜ\_^]rNMq\ntZ�ÙÙ\¤v�`�X�m j \¤n_`�mU^NÜ\_\ j s_uq\ j `m]Z�ÙÙ\Ià j \Fß�^]Z>v(uqri[Ußl`�^¸u�Xw^>Ü\p\ j \_[ j `ÏntZ�Ùß�Z�m]r�[@r�Z�Xv \v(\_uqðBL1Z�Xlnt[]riZ�XqmwntZ�XG[@r�XGu�\_mÑmhZ�XG[wntZ�XI[]r�XIuq\_m xPO \ßq^]ZNv u�r�[wv(\°v(\pu�ð8LZ�X+nt[]r�Z�X�mwn�Z�XG[]riXGu�\pmwñ`Ïò�` j \_uq^]m^NÜ\_\ j�j \_mÑ\_m][wntZ�XG[@r�XGu xQO `5L1Z�X+nt[]r�Z�XP^NÜ\Intr�ß�^]Z>s_uq\°v�Û u�Xq\�LZ�X+nt[]r�Z�X ntZ�XG[@r�XGu�\°spu�r9Xq\m(Û�`�X�XIu j \¤ß+`�mÑ\_m][`�uqm]m]r/n�Z�XG[]riXGu�\ x

  243SR 57698:8=@?³;>B³C:EÃBI6&BGH�E4CF?³?GJFK¨=�;�?³CFE4K�T§;>?³Q�U�698F8:=@H�MN6&BIH@E4CF?³=�H@CPO;�6&H@K*;�?³QF;R T Q:69C:?ªRUV�3

  ywz�{l{4|I}U�1Ç�1�WVF�]¸Æ (q��l�i_�1���i_��]Iþ q´LµN·º¹ R T�» RUV�¼t¯ �¾9G�lp���Àh��]/l�

  Ý ´ Ý c m]u�ß � Ý ´¾¹ ä ¼ Ý å ä µ R T f Ý�äÝ � � �ÈlI]Ñ��]w&_]���C

  � ä µ R T f Ý ´¾¹ ä ¼ Ý � Ý ´ Ý4Ýä:Ýywz�{l{4|I}NDZÍø+�(1�I(��_ ¯ ]� c � ¯ i:��]ÃÀÆ  �ÃÌ1�]Ãi�p��]YXYµN·Ó¹ R T�» R:¼ c ¹ R T ¼ Ò_(l��q_U+� Ý X Ý c m]uqß ��å XN¹ ä ¼ åÑå ä µ R T f Ý�ä:Ý � � �GZ&�Ï��N G1]iw_N1] R T IÀ]�Î+(�À¹ R T ¼ Ò ¯ �4I�À�(h]/�>1]_¾©>(wi°q�]w� R T _(���p/l� Ýä:Ý c m]uqß ��å XN¹ ä ¼ åÑå XYµ¹ R T ¼ Ò f Ý X Ý � � �

  243S[ \ 8:8F=�H@M®69BIH@E4C:?¨QFH^]7O;>K�;�C¸BIH�6`_:=@;>?¨QF;AR T QF6&CF?ªRUV�3

  a õ|cbedYf+gDf1öQd7+*�1� É#Ê þ �t`�ϵ R T I` ¢ P��ihiq�Â�qA�á��� R T ®²4��q+�ip���0 ã 3 RUV _(9qih¾p]_>��¦(�

 • p�������� ��������q����� ������ ���� �!�"�� $&%�'���' (� ���)����'!����G� �+%�����-,�'.U�"��'!G01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!þ �£$� µ R T I$   ���]���Â����q�q R T þ z0 ã 3 RUV _ /�Nh©N ]�tu6wµ RUT�¯ �

  0 j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ c j riÙ{ lAm0N¹�� æ8| 6 ¼ � 0®¹�� ¼

  |}~.YDP�Q�Y ã Z�ri[ 6wµ R T v(Z�X�XÜ\ x W/XAÜ\In�^]ri[ j `¾vÃÜ\DM�X�r�[]riZ�Xv(\ j `¾v ri¾Ü\p^]\_XG[@rt`�k�r j r�[NÜ\áv \ 0 `�uß�Z�riXG[ � àG\pXu�[]r j rim `�XG[ j \ò�\Int[]\_uq^ | 6 ã

  0N¹�� æ8| 6 ¼ c 0®¹�� ¼ æB| 0 j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ æå |på Ý 6 Ý 9 ¹ | 6 ¼ c 0N¹�� ¼ æ8| 0 j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ æå |på 9 b ¹ | ¼ZNñuYZ�X³`Fß�Z�m>Ü\ 9 b ¹ | ¼ c Ý 6 Ý 9 ¹ | 6 ¼ xGlZ�ÙÙ\ 9 b ¹ | ¼ 3 d s_u+`�Xlv | 3 d à>nt\In�r>riÙß j rtspu�\kqri\pX³spu�\

  0 j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ c j riÙ{ lAm0N¹�� æ8| 6 ¼ � 0®¹�� ¼

  |

  ö�÷(ö}}z�f÷(|L��*�+* þ �t'� µ R T I� ( ���]���Â��o�¨q�q R T þ 50 ã 3 RUV _(�Nh1i�¦(�Ñ_B� ¯ ���] ¯ 0 j ¹�� ¼ p(À(qi©>(I}~.YDP�Q�Y ã O Û�`�ß�ß j rtn_`�[]riZ�X j r�XÜ\I`�r�^]\ 0tj�¹�� ¼ \pm][¸\_X½\®\_[U\pXI[]r�ñ\_^]\_Ù\pXI[e� c � b� g µ Rg I�]Ï_]t9_F_-� c � b� g _ >_Æ �q+�ip���

  i�p��]Ñ� R g q�q R 1_��©>(

  � 6 c 6 b6 g f 0 j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ c � g 6 b æ � b 6 g c ¹�� g � b ¼6 b6 g

  Ë-Ê ÑÆ ��+��_�1i�80 ã R g 3 R g pi�Ñ©N(

  � ä c ä bä g f 0®¹ ä ¼ cä b æ ä gä b ä g

  _(��Nh1i�¦ iFp1qG9��>e� c � b� g µ Rg I�]Ï_]t9_F_-� c � b� g _ >_Æ �q+�ip���

  i�p��]Ñ� R g q�q R g 1_��©>(

  � 6 c 6 b6 g f 0 j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ c ¹�6 b æ 6 g f � b 6 g æ � g 6 b ¼ c� �� g � b

  6 b6 g�

 • ��������� ��������������� ������ ���� �!�"#� $&%�'���' (� ���)����'!����*� �+%�����-,�'./��"��'!*01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!}~.YDP�Q�Y ã É£Ê Þ XY\�\_[(àGZ�Xß�\pu�[Ü\In�^]ri^]\wã

  0®¹�� æ 6 ¼ � 0®¹�� ¼ � � g 6 b � � b 6 g c¹�� b æ 6 b ¼ ¹�� g æ 6 g ¼ � � b � g � � g 6 b � � b 6 g c 6 b 6 g

  \_[ÀZ�X³`ãå 6 b 6 g å� � ¹ å 6 b å

  g æå 6 g å g ¼ c � Ý ¹�6 b f 6 g ¼ Ýgg

  Ë-Ê î \ j `FÙ\_Ù\�L@`QntZ�X+àGZ�X Ü\Int^]r�[¾ã

  0N¹�� æ 6 ¼ � 0®¹�� ¼ � 6 b æ 6 g� b 6 g æ � g 6 b c

  � b æ 6 b æ � g æ 6 g¹�� b æ 6 b ¼ ¹�� g æ 6 g ¼ �� b æ � g� b � g �

  6 b æ 6 g� b 6 g æ � g 6 b c

  � d6 b 6 g\_[

  d6 b 6 g g �

  � ¹ å 6 b å

  g æå 6 g å g ¼ c � Ý ¹�6 b f 6 g ¼ Ýgg

  Ñ÷(ö{4ö�~Df+gfö�dS+*+> É£Ê úq��1Y��li�_�1��_�q(1�>1Yp(�Nh1 ¯ _Â��� ÁÑ´o

  q-Ê úq��1��+��_�1i�¤sr�_�>�>(p���&+� � ä µ R T f ¿ ä c � æ ´ ä ¯ Á � µ RUV I´ µN·Ó¹ R T�» RUV�¼ _(>qih¾p]_>��¦(�:_�qI4��> ä µ R T GNh¾_]t9p:_ N_Æ ��+��_���o��_��]_��(1�N1 ¯ pÂ��� ÁÑ´w} ~.YDP�Q�Y ã É£Ê \pm][Ü\_òGr£v \_XG[Ë-Ê  Z�ri[Àä µ R T�x WUXLÜ\In�^]ri[¾ã

  ´¾¹ ä æ 6 ¼ � ´¾¹ ä ¼ c ´¾¹�6 ¼î Û Z>ñu ´.j#¹ ä ¼ c ´ ß�Z�uq^À[]Z�uq[Àä µ R T®xq-Ê mh\ov/Ü\_ÙZ�XI[]^]\wntZ�ÙÙ\ Ë-Ê x a õ|cbedYf+gDf1öQd +*++ª�_I1I w� RUV p��4+� j riÙ{ lAm

  0N¹�� æ8| 6 ¼ � 0®¹�� ¼| ©N �q �F_ÄGi â_(�q9_�_]t&p�#0 ((t]�Nl�o�pI1I(�6+

  W/X ß�\_uq[Ïv Z�Xln¸riXG[]\_^]ß�^>Ü\p[@\p^ j \

 • p�������� ��������q����� ������ ���� �!�"�� $&%�'���' (� ���)����'!����G� �+%�����-,�'.U�"��'!G01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!v�w |GùP{l}|°+*+ (

  � ä c ä bä g µ Rg f 0®¹ ä ¼ c

  ä b å ä g å¹ ä g b æ ä gg ¼ b�í]g

  �qIl�pÀ_]£9_pÀ( £]�>À1qÀ�_I1I(_ dd ��ÀÀÆ p(q+��Nh1i�¦ iÑ_Y_/9��N]}~.YDP�Q�Y ã Þ XY\�\p[�àGZ�XYß�\_u�[Ü\In�^]ri^]\wã

  � | µ R f � 6 c6 b6 g µ R

  g f 0®¹ | 6 ¼ co|6 b 6 g

  ¹�6 g b æ 6 gg ¼ b#í]g co|0N¹�6 ¼

  î Z�X+n 0®¹ | 6 ¼ � 0®¹ d ¼| c 0®¹�6

  ¼\_[ 0 `�v Ù\_[À\_X d u�Xq\ov/Ü\p^]riò:Ü\_\Ñm]u�r�ò�`�XI[À[]Z�u�[Àò�\In�[@\pu�^ 6wµ R g spu�r>ò�`�u�[ 0N¹�6 ¼ x `�^ÏntZ�XI[]^]\IàGmhr 0 Ü\_[(`�r�[¾v(rN1_¾G�0cj#¹�� ¼ qo�û���Â�Ñ+�¾��]¾ÀÆ  Å1_]_F+��__pN]}~.YDP�Q�Y ã j mhu�[áv(\¾^]\_Ù°`�^(s_uq\_^áspu�\Gà*ßl`�^ávÃÜ\MqX�r�[]riZ�Xªv(\ j Û�Ü\Ispu�r�ò�` j \_Xlnt\v(\_mFX�Z�^]Ù\_m(àj `spu+`�XG[@r�[NÜ\

  Ý 0N¹�� æ 6 ¼ � 0®¹�� ¼ � 0tj#¹�� ¼ 6 ÝÝ 6 Ý

  \_m][Ù°`(Ú1Z�^NÜ\_\á\p[ÙriXqZ�^NÜ\_\áßl`�^Ñu�X�\°ntZ�X�mh[�`�XG[@\�LZ�r�m j `¾Ù\_Ù\\_ðGß�^]\_m]mhriZ�X n_` j ntu j Ü\_\°`]ò�\Gn j \_mw`�uq[]^]\_mX�Z�^]Ù\_m x ó��¦(�pB� ¯ 0 m _(l�Nh

 • ��������� ��������������� ������ ���� �!�"#� $&%�'���' (� ���)����'!����*� �+%�����-,�'./��"��'!*01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!ó(4£u¥�0§]�£�Nh1i�¦(�Ñ_B��

  Ë-Ê þ $¦ _ Y Dih�¤�1lû��]P� R/T ��� t(�Ô�³Õ_ ¯ (qP_��q£1��D_p_]h��]PI(ªrh�>1/9�(©N 50 ]�tl�Nh1i�¦(�Ñ_B�p(l©N 50¥�¦ ]�£lqih¾_]_>��¦(�p�¦¬ b ¹�� ¼ O \¤v(\_uqð¤ß+`�^][@r�\_m_Ñ�50&¯ {l{l}�f+° zgfö�d ��*��* ¡ þ _�i�]�]�1i� ¥þ �£Y (��ihiq�Â�:�±���¦(�p@� ¯ �i�]>9�(1��XYµ¹ R/V ¼ Ò ¯ _Æ ��l�i_�1�� ä 3 0 ® ¹ ä ¼ � R T q�q R p(l�Nh

 • p�������� ��������q����� ������ ���� �!�"�� $&%�'���' (� ���)����'!����G� �+%�����-,�'.U�"��'!G01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'! ö�÷(ö}}z�f÷(|°+*�1Q/ þ �tu0 ã ! R T@3 RUV � Y_q�tlipÀ_G�]���__�#0Ïl�#C

  � ä µ R T f 0N¹ ä ¼ c

  0 b ¹ ä ¼0 g ¹ ä ¼ee0 V ¹ ä ¼

  ¡ ��]Àhe0Yp(l�Nh1i�¦ iÑ_8� ¯ 9�(Ï�qP² c � f f_e�e�eif ¯ 0�³p(l�Nh� �LN__ +]G©>( �Å_ >p((t1 _ Îp]�� ¯ >Æ p( Á q�]·CÑh�0³ _(�Nh1i�¦(�Ñ_B�F9� ¾1qP² c � f f_e�e�eif ¯ 0Yp(l�NhÜ\pm]u j [(`�[@m à4\_XºÜ\p[]u+v(rt`�XI[Pn�ïl`�s_u�\ntZIZ�^(v Z�XqXÜ\_\pmPv(\ 0 m>Ü\_ß+`�^NÜ\_Ù\pXI[(àÃZ�XÅm]\^(`�ÙYñ\pX�\_^(`F[]Z�u�Ú1Z�u�^]m¾ñ`v \_m$LZ�X+nt[]r�Z�X�mÏñ`Fò�` j \_uq^]m¾vq`�Xqm R x

  O `Fß�^]Z�ß�^]r�Ü\_[NÜ\ Ë-Ê v(u[]ïÜ\pZ�^_ñ\_Ù\ � x J x ��� `³Ü\D(` j \_Ù\_XG[Àu�Xq\ontZ�XqmNÜ\Ispu�\_Xlnt\±L1Z�X+v�`�Ù\pXI[(` j \wãa õ|cbedYf+gDf1öQd +*�1Q þ �t�0 ã ¹! R Tº3 RUV þ �£�� µ», �Z&�(ª��±¼ c � f f_e�e�eif « ¯-Æ ��+��_�1i�Ï+�(1ipi�q50 _8� ¯ p(l�Ì��I1��ÀÆ  �o]�]��¦(�>p_�iÑ_q��/l�#C

  | 3 0®¹�� æ8|_a è ¼

  Í4Î�p_�]³��_o�_¾q��1i�q¾+³1ûp� Á_=½� ¾� ¿ ¯ �°_]t9po�opI]w�q+�ip1��³_ |oc d ¯_(Ñ��9_�_â_]t9_+�(1�_�iâ�À0Å_Á� ¯ ]_�� �ª�_I1I  a è Iw]��#0tj�¹�� ¼ ¹ a è ¼ � ��1_]0cjè ¹�� ¼ c 0tj�¹�� ¼ ¹ a è ¼ �Ì��I1��q5��iq]>�¦�1_>(IÞ X¢u�[]r j r�m(`�XI[ j ` ntZ�Ùß�Z�m]r�[@r�Z�XSß+`�^ j \_m `�ßqß j r£np`�[]r�Z�X�m j r�XÜ\I`�r�^]\_m v(\ R v�`�X�m R T v/Ü\M�Xqri\pm7ß+`�^£ è ¹ | ¼ c � æ8|_a è à j \[]ïÜ\_Z�^pñ\pÙ\ � x J x ��� r�Ùß j r£spu�\ j \Ñ^NÜ\_m]u j [�`�[Àm]uqriò�`�XG[¾ã

  ��d

 • ��������� ��������������� ������ ���� �!�"#� $&%�'���' (� ���)����'!����*� �+%�����-,�'./��"��'!*01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!¯ {l{l}�f+° zgfö�d°�+*� þ t0 ã R T�3 R p(��Nh1i�¦(�Ã_'� ¯ _i�Ã��G*�p+_]t9__�l� �_��_((t]�NÀ1�(ip¾�_GG(]Àq�°¦(�]Ñ_���qi©>( ¯ q�q_pll�#C

  0 jè ¹�� ¼ c 0 j ¹�� ¼ ¹ a è ¼yw|Iù³z�÷ª´¶µl|D��*�1Q³Èl�N1]��]__>Ñ�_�½�_½��+��_����½_G�]q��_pwqÀ0 ¡ ½� ¾�i½)ÂÎI½� ¾�N½Äà ¥]¯ �N__ +]G©N qpo1ûp� ÁpÀÆ p(q+�Ï_]���CG�Ì1�qI1i�80 �Ñ-Æ _ÄG_F+��½� ¾� Å¸Æ _(+�Àqih¾p]_>��¦(�p d ��Àq_À_]t&p_ll�(1�_��_Àp_U9��N]O Û�Ü\_[]u+v(\Yv \ j `½v(rNJFK7BI6&C�È4;�C¸BÉ.È4K�69Q:H@;>C¸BÉ�T§6&BIK�H@M®;©Ê�6&MNEu_FH�;�C:CF;/3

  v�w |GùP{l}|°+/B0 ã ! R 3 R W/X¾^]\_[]^]Z�u�ò�\ j `:v/Ü\M�X�r�[]r�Z�X¾uqm]u�\ jij \v(\ j `:v/Ü\_^]r�ò�`�kqr j r�[NÜ\v \_meLZ�Xlnt[]riZ�X�mÀvqÛ uqX�\/ò�`�^]rt`�k j \/^>Ü\p\ j�j \ñ`4ò�` j \_uq^]m^NÜ\_\ j�j \_m xv�w |GùP{l}|°+/±B0 ã ! R 3 R V (r 0 \_m][Yv(rNÞ X[@\p^]Ù\_mÜ\GnÜ\Iv \_ÙÙ\_XG[

  0®¹ ä ¼ c

  0 b ¹ ä ¼0 g ¹ ä ¼ee0 V ¹ ä ¼

  î Ûi`�ßq^_ñ\_m j \ntZ�^]Z j�j `�ri^]\ � x J x �sy à�Z�X°[]^]Z�u�ò�\spu�\¾ß�Z�u�^F[]Z�uq[ ² c � f f_e�e�eif à j ` ² � ñ\pÙ\ntZGZ�^(v Z�X�XÜ\_\v \0cj#¹�� ¼ \pm][ j `vÃÜ\_^]r�ò:Ü\_\ov \ j ` ² � ñ\_Ù\wntZIZ�^(v Z�XqXÜ\_\ 0 ³ v(\ 0 \_X � àNn�\ospu�r>m(Û�Ü\In�^]ri[À\pX+ntZ�^]\oã

  0 j ¹�� ¼ c

  ¹�0 b ¼ j ¹�� ¼¹�0 g ¼ j#¹�� ¼

  ee¹�0 V�¼ j#¹�� ¼

  v�w |GùP{l}|°+/+*B0 ã ! R T@3 R (r 0 \pm][:v ri¾Ü\_^]\_XG[@rt`�k j \À\_X � à(m(`Ñv/Ü\p^]riò:Ü\_\¾`�uß�Z�riXG[ � à 0 j ¹�� ¼ \_m][4u�XÅÜ\ j Ü\_Ù\pXI[Fv(\ ·º¹ RUT » R:¼ c ¹ RUT�¼£Ò xÞ X³[]\_^]Ù\pm½v \oÙ°`�[]^]rtnt\Ià j \_mÜ\ j Ü\_Ù\pXI[]mv(\ ·º¹ R T�» R:¼ m]Z�XI[¾^]\_ß�^>Ü\pm]\_XG[NÜ\_m¾ß+`�^½v \_m¾Ù°`�[@^]rtnt\pm � ¬« àn_Û \_m][¾ñ`v(r�^]\Ñß+`�^¾v(\pmÀÙ°`�[]^]r£n�\_m j rN(�X�\wñ` « Ü\ j Ü\pÙ\_XG[@m x

  ���

 • p�������� ��������q����� ������ ���� �!�"�� $&%�'���' (� ���)����'!����G� �+%�����-,�'.U�"��'!G01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!(Z�ri[ ��a b f a g fpeie�e�f a T � j `k+`�m]\½np`�XqZ�X�rts_uq\½v(\ R T�x ¸ j Z�^]m à*ßl`�^áv/Ü\M�Xqri[]r�Z�X j ` ¼ � ñ\_Ù\½v/Ü\_^]r�òÜ\_\¾ß+`�^][]ri\ j�j \v(\ 0 \_mh[Ü\(�` j \wñ` j `Fòq` j \_uq^¾v(\ j `�L1Z�^]Ù\ j r�XÜ\I`�r�^]\ 0 j ¹�� ¼ m]uq^ a è x WUX³`v Z�Xln j Û�Ü\(�` j r�[NÜ\oã

  0 jè ¹�� ¼ c 0 j ¹�� ¼ ¹ a è ¼s_uqrNm Û�Ü\Gnt^]r�[À\_X+n�Z�^]\wv�`�X�mÏnt\wn_`�m¾ã

  0 j ¹�� ¼ c ¹�0 jb ¹�� ¼ 0 jg ¹�� ¼ eÐeÐe 0 jT ¹�� ¼�¼a õ|cbedYf+gDf1öQd +/+/ +Ì�]Ñi�_��]50tj#¹�� ¼ p(l��9_�_ÑÂ�]�qipNlq50 _8�Ë \_ò�\_XqZ�Xqm¾`�uÎn_`�m1(¸Ü\_XÜ\_^(` j ãa õ|cbedYf+gDf1öQdA+/��>� þ �0 ã º! RUT 3 R V _ Ãqih¾_]_>1i�¦(�áp� ¯ ���]50 j ¹�� ¼ µÃ·º¹ RUT f R V ¼ ÈlI]w��+��_�1i�Îi�p��]op(À]tlN_]pNI_Ñ+�(qo�1]ip¾P¬« Áw³�iÂ�q_¾G4«D_�i�q�_ ¯�q9_��_�1]�_�Ì]�_�¦(�_�qq50 _8�áGl��I_5ÍÏÎ�¹�� ¼ (Z�ri\pXI[ 0�³ f � � ² � j \_m°ntZGZ�^(v(Z�X�XÜ\_\_m°v(\ j Û�`�ß�ß j rtn_`�[@r�Z�X 0 x ¸ j Z�^]m(àÀv�Û�`�ß�^_ñ\_m j \[]ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù\³v \m(n_` j `�^hrim(`�[]r�Z�X � x J x � J àGZ�X³`ã

  ¹�0 j ¹�� ¼]¼ ³ c ¹�0 ³ ¼ j ¹�� ¼Þ X¢v�Û�`�u�[]^]\_mâ[]\_^]Ù\pm(à j ` ² � r�ñ\pÙ\ ntZGZ�^(v(Z�X�XÜ\_\ v(\ j ` v(rNnt\Intr>m Û \pðIß�^]r�Ù\Ñß+`�^ j `F^]\ j `�[@r�Z�Xmhu�r�ò�`�XG[]\oã

  ÍÏÎ�¹�� ¼ c

  ¹�0 bb ¼ j�¹�� ¼ ¹�0 bg ¼ j#¹�� ¼ eie�e ¹�0 bT ¼ j#¹�� ¼¹�0 gb ¼ j�¹�� ¼ ¹�0 gg ¼ j#¹�� ¼ eie�e ¹�0 gT ¼ j#¹�� ¼e e eie�e ee¹�0 Vb ¼ j#¹�� ¼ ¹�0 Vg ¼ j#¹�� ¼ eie�e ¹�0 VT ¼ j#¹�� ¼

  W/X¾ß�\pu�[À`�uqm]m]r>v(r�^]\s_uq\ j \_mÀntZ j Z�XqX�\_mÀv \ ÍÐÎq¹�� ¼ m]Z�XI[ j \_mÀv/Ü\p^]riò:Ü\_\_m&ß+`�^][@r�\ j�j \_mÀv(\ 0 m]\ j Z�X j \_mlò�\Int[]\_uq^]mv(\ j `ákl`�m]\n_`�X�Z�X�rts_uq\âv \ R T \_[½spu�\ j \_m j rN(�X�\_mv(\ 0 m]Z�XG[ j \pm½v/Ü\_^]r�ò:Ü\p\_mv(\_mntZGZ�^(v(Z�X�XÜ\p\_mv(\ 0v�`�X�m j `Fkl`�mh\onp`�XqZ�X�rts_u�\wv(\ RUV xv�w |GùP{l}|I~¤+/+ É£Ê ÑÆ �q+��_���B0 ã R g 3 R pi�Ñ©N(

  � ä c ä bä g f 0®¹ ä ¼ c ä b ä g

  F9�(À�1]ip�Ì]�p�¦(�_�q�CÍÏÎ�¹�� ¼ c ¹� g � b ¼

  ��

 • ��������� ��������������� ������ ���� �!�"#� $&%�'���' (� ���)����'!����*� �+%�����-,�'./��"��'!*01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!Ë-Ê ÑÆ ��+��_�1i�80 ã R g 3 R g pi�Ñ©N(

  � ä c ä bä g f 0®¹ ä ¼ cä blæ ä gä b ä g

  F9�(À�1]ip�Ì]�p�¦(�_�q�CÍÐÎq¹�� ¼ c � �� g � b

  } ~.YDP�Q�Y ã É£Ê Þ XY\�\_[(àGZ�Xß�\pu�[Ü\In�^]ri^]\wã

  0 jb ¹�� ¼ c � g \p[ 0 jg ¹�� ¼ c � b

  Ë-Ê î \ j `FÙ\_Ù\�L@`QntZ�X+àGZ�X Ü\Int^]r�[¾ã

  ¹�0 bb ¼ j ¹�� ¼ c � f ¹�0 bg ¼ j ¹�� ¼ c � f ¹�0 gb ¼ j ¹�� ¼ c � g f ¹�0 gg ¼ j ¹�� ¼ c � b

  243SÑ 5ÁÒ;È4=�;�?¨Q:;DQFH�]ªO;>K�;�C¸BIH�69BIH�EÃC

  ó�1� þ ��_>±�¨µ R T I±  D���]���Â��B���� R T þ ��_N±07I�Ó7�I ÄÌ��I1���_q��_Àq5 ��� RUV IuÔGPÕ¨�G(Äw]_���i]p(¡ ��] ¯ ]e0 IPÓYh�Nl�NhI

  ¹�ÔQ0 æ ÕÓ ¼ j ¹�� ¼ c ÔQ0 j ¹�� ¼ æ ÕÓ j ¹�� ¼

  } ~.YDP�Q�Y ã `�^ïÏÖGß�Z�[@ï>ñ\_m]\GàIZ�XÎ`

  0N¹�� æ 6 ¼ c 0®¹�� ¼ æ 0 j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ æ 9 b ¹�6 ¼ Ý 6 Ý°`]ò�\In 9 b ¹�6 ¼ 3 d s_ul`�Xlv 6 3 dÓ®¹�� æ 6 ¼ c Ó®¹�� ¼ æ Ó j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ æ 9 g ¹�6 ¼ Ý 6 Ý `]ò�\Gn 9 g ¹�6 ¼ 3 d spu+`�X+v 6 3 d

  î Û Z>ñu

  ¹�ÔQ0 æ ÕÓ ¼ ¹�� æ 6 ¼ c ¹�ÔQ0 æ ÕÓ ¼ ¹�� ¼ æ ÔQ0 j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ æ ÕÓ j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ æ Ô 9 b ¹�6 ¼ Ý 6 Ý æ Õ 9 g ¹�6 ¼ Ý 6 Ý

  Þ X³ß®Z�m `�XI[ 9 ¹�6 ¼ c Ô 9 b ¹�6 ¼ æ Õ 9 g ¹�6 ¼ àNZ�X³ò�Z�ri[s_uq\ 9 ¹�6 ¼ 3 d s_ul`�Xlv 6 3 d \_[nt\Intr/ß�^]Z�u�ò�\ j \[@ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù\ � x � x � x ��Ö

 • p�������� ��������q����� ������ ���� �!�"�� $&%�'���' (� ���)����'!����G� �+%�����-,�'.U�"��'!G01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!ó± þ ��_N��½µ R T Gz (7���]���Â�¾q×�w��� R T þ ��_>z0(qÏÌ��G��_q��Àq��� Á½]��I ]Ã��� R V GtÓâ �Ì��G��¤_q��Àq��(â���]���Â�%Ø �%0N¹�� ¼ q�qRUV(¯Á°]��I ]Àq�q Rz¤ ¡ ��] ¯ h0w_ N�Nhß�^]Z�uqò�\ j \[]ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù¤\ � x � x x ö�÷(ö}}z�f÷(|P�+>Ç þ �t�0(qÏ��li�_�1i�¦( Ì@_Gt�Ï�� ���5Ø ¯ qih¾p]_>��¦(�Ï���]&©N ]��>�p]]I ¡ ��] ¯ _¾9�h�> � c 0®¹�� ¼ C

  0 ¬ b j � c 0 j 0 ¬ b ¹ � ¼ ¬b

  ¯ {l{l}�f+° zgfö�d �+>+* þ z0 ã Ú! R T3 RUV(¯ IeÓ c ØÛ! RUV 3 Rz¤p¯ Á� p(  ���]���Â��×�½��q R T GzØ  7���]���Â�á��0®¹�� ¼ q�� RUV(¯ ���]�â½�½]_i�1��â( £]�>á_>]á�_1]�__ÜÌ@�_�¦ ip��pÀ�#0 _B� ¯ �$ÓY_80®¹�� ¼ Il�$Ó¶¥�0 _B�BC

  ÍÐÝ ¥ Îq¹�� ¼ c ÍÐÝ ¹�0N¹�� ¼]¼ ÍÐÎq¹�� ¼

  v�w |GùP{l}|°+>+/ þ �tu0 ã R g 3 R g _Æ ��li�_�1��Î1_�iÑ©N 

  � ä c ä bä g f 0®¹ ä ¼ cä b æ ä gä b ä g

  � J

 • ��������� ��������������� ������ ���� �!�"#� $&%�'���' (� ���)����'!����*� �+%�����-,�'./��"��'!*01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!Il]�tPÓ ã R g 3 R _Æ ��+��_�1i�Îpi�©>(

  � ä c ä bä g f Ó®¹ ä ¼ c ä b ä g¡ ��] ¯ Ó¶¥�0 F9�(À�1]ip�Ì]�p�¦(�_�q�C

  ÍÏÝ 0®¹�� ¼ ÍÐÎq¹�� ¼ c ¹�� b � g � b æ � g ¼ � �� g � b c ¹ � b � g æ �gg � b � g æ � g b ¼

  W/XYòÜ\p^]riMq\ov(r�^]\In�[@\pÙ\_XG[¾s_u�\ j Ûi`�ß�ß j rtn_`�[]r�Z�X Ó¶¥�0 à>v/Ü\M�Xqri\Ñß+`�^Ó¶¥�0®¹ ä ¼ c ä b ä g ¹ ä b æ ä g ¼

  `�v Ù\_[Àß�Z�u�^ÏvÃÜ\_^]r�ò:Ü\p\Ó¶¥�0 j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ c ¹ � b � g æ � gg ¼ 6 b æ ¹ � b � g æ � g b ¼ 6 g

  243SÞ ßÀàPO;�E4KÒ;¶T§;DQF;�?o\ MNMNK*EÃH�?G?G;T§;>C¸BI?áoH�CFH�?>3

  a õ|cbedYf+gDf1öQd + É£Ê ²4�7Ì1��I1��"0§_q��7(    ���_(-, � R T _ w�t1�Nh1i�¦(�Ñ((%, ]>_��p(l�Nhl�#,

  Ë-Ê �Ì1��I1��80cj ã , 3 ·º¹ R T f RUV�¼ p(l��9_��_�p]£9_Ñ�#0Y (�, q-Ê þ `0°p(9�Nh1i�¦ i¾((±, I9]+]o_]t9_'0tj9_(9_�>�>((�0_(l_�>1i:Õ(_>l�Nh1i�¦ iÑ((%, � Y��]�(]h>©N(#0 _(lq_��]]#â b ( �, Ë `�ß�ß�\ j Z�X�mv \_u�ðÑ^>Ü\pm]u j [(`�[]mn j `�m]m]rtspu�\_m&ß�Z�u�^ j \_mÜLZ�X+n�[@r�Z�X�mv�Û u�Xq\/òq`�^(`�r�k j \U^NÜ\_\ j�j \IàGñ`4ò�` j \_uq^]ml^>Ü\p\ j�j \pmÀãó1i>(¤ÀÆ  Pi>1_(]��i4ã � f �åä ¯¤ÁÎ]��I ](#0®¹�� ¼ c 0N¹ � ¼ ¡ i�]i>pÄI�(15æÀµ ä � f � ã�1_>©N �C0tj�¹�æ ¼ c d ó1Àq��À]p����] ¥þ �£0(qÀÌ�qI1i�p�N1�N À¸Æ (¤i>1_(]��i×ã � f �åä ¯¸Áw]��I(]Ã��� R¸¯ _]t]�¦(�À(  ä � f � ã' ¡ ��]i>_ÄG�(15æÀµ ä � f � ã�p>©N �C0®¹ � ¼ � 0N¹�� ¼ c 0cj#¹�æ ¼ ¹ � � � ¼ W/X\pX³vÃÜ\Iv u�r�[¸r�ÙÙÅÜ\Iv r£`�[]\_Ù\pXI[Àu�X[]ïÜ\pZ�^_ñ\_Ù\ov(\pm¾`�n_nt^]Z�r�m]m]\pÙ\_XI[]m1MqX�r�mÀß�Z�u�^¾v(\pm1LZ�X+n�[@r�Z�X³v�Û u�Xq\ò�`�^]rt`�k j \ò�\Gnt[]Z�^]r�\ j�j \Ià>ñ`Fò�` j \pu�^]mm(n_` j `�r�^]\_m xó(>�Æ�_p]£l� ]]�CG�NpÄI�(1#渵 ä � f � æ 6Üã�1_>©>(�C

  0®¹�� æ 6 ¼ � 0N¹�� ¼ c 0 j ¹�æ ¼ ¹�6 ¼}~.YDP�Q�Y ãÐWUX `�ß�ß j rts_uq\ j \Y[]ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù\Îv \_mâ`�n_n�^]Z�r�m]mh\_Ù\_XG[]m×M�Xqrim¤m n_` j `�r�^]\ � x � x Ö ñ` j `LZ�X+nt[]r�Z�X ¹ | ¼ c 0®¹�� æ�| 6 ¼ x Gl\p[@[]\©LZ�X+n�[@r�Z�X \_m][ vÃÜ\MqX�r�\¨mhu�^ ã d f � ä àáv/Ü\p^]riò�`�k j \ªm]uq^ ã d f � ä \_[ j�¹ | ¼ c 0tj#¹�� æÙ| 6 ¼ ¹�6 ¼ x j \pðIr�m][]\ªv(Z�X+n æµ ä � f � æ 6`ã [@\ j s_uq\ ¹ � ¼ � ¹ d ¼ c j#¹�æ ¼ à:nt\ªs_u�rß�^]Z�u�ò�\ j \Ñ^NÜ\_m]u j [(`�[ x

  �sy

 • p�������� ��������q����� ������ ���� �!�"�� $&%�'���' (� ���)����'!����G� �+%�����-,�'.U�"��'!G01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!yw|Iù³z�÷ª´¶µl| ++/�YN_( £1�4+N_9p�_>F_(FÌ� Ä³]À�Ì1��I1��è07p( Á ]��I(]¤���° _1l�po�_I1�]�_>�Ñ��_�hi�Y(]o_]�I(]Ñ�_Â��� Á�é�W/X ß�\_uq[³ñ`°ßl`�^][]r�^³v \ nt\_mY^NÜ\_mhu j [�`�[]mYZ�k�[]\_X�r�^ j \[]ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù\ v \_mÎ`�npnt^]Z�r�m]m]\_Ù\pXI[]m�M�XqrimYß�Z�u�^ j \_mLZ�X+nt[]r�Z�X�mÏñ`Fò�` j \_uq^]mÀò�\In�[@Z�^]r�\ j�j \_m¾ãó ¡ úlûp� Ápq_À�_p]�i]h__>1Àq�� ¥þ �£�0¶ �ª�q+�ip1�� qih¾p]_>��¦(�ªq��   �q�p(�, q R T ¯ªÁ ]��I(h��q RUV þ ã � f � æ 6 ä !Á, ¯ �BC

  Ý 0®¹�� æ 6 ¼ � 0N¹�� ¼ Ý � Ý 6 Ý m]uqßêÐëFìîí ê í)ï kÏðÝ 0 j ¹ ä ¼ Ý

  }~.YDP�Q�Y ã(Z�r�[ ¦°µP¹ RUV�¼ Ò�xtO Û�`�ß�ß j rtn_`�[]riZ�X ¦¥�0 ã , 3 R [@\ jij \½s_uq\ ¦¥�0N¹ ä ¼ c ¦N¹�0N¹ ä ¼@¼\_m][ÃuqX�\á`�ß�ß j rtn_`�[]riZ�Xv(rNß�^]Z�u�ò�\ j \Ñ[@ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù\ � x � x � x ö�÷(ö}}z�f÷(|°+��� þ �(�_ÀÎÕp_û�G9�û Á_]p ¯

  É£Ê þ q´LµN·º¹ RUT f R V ¼£¯

  Ý 0®¹�� æ 6 ¼ � 0N¹�� ¼ � ´¾¹�6 ¼ Ý � Ý 6 Ý�m]uqß � Ý 0 j ¹ ä ¼ � ´ Ý å ä µ ä � f � æ 6Üã �

  Ë-ÊÝ 0N¹�� æ 6 ¼ � 0®¹�� ¼ � 0 j ¹�� ¼ ¹�6 ¼ Ý � Ý 6 Ý�m]uqß � Ý 0 j ¹ ä ¼ � 0 j ¹�� ¼ Ý å ä µ ä � f � æ 6`ã �

  q-Ê þ e,S_(lp�q�_ÄGGl]e0cj#¹ ä ¼ c d 9 ¾1�� ä µÀ, ¯ �i�]%0Yp(l_�� �>Ñ( �, Z�uq^¾v/Ü\pÙZ�XG[]^]\_^ j `Fß�^]Z�ßq^]r�Ü\p[NÜ\ q-Ê àGZ�XYu�[]r j r�m]\_^(` j Û�Ü\Ispu�r�ò�` j \_Xlnt\Ñm]u�r�ò�`�XI[]\wã,óòFôöõ¶÷ÄøÐùùòFúFò.ô òFõ¶ôöòFûtüýòFþ'òDùõ¶ô P ücòFú ôÄõÿò.ûcùò.ü �� ùò��tøÐü�� � øÐù��Ðüýò��ø �� ù��Ðùõ�sòFûtú�tø ùõÿô����� õ��� ^òDôÐò#,��

  ���

 • ��������� ��������������� ������ ���� �!�"#� $&%�'���' (� ���)����'!����*� �+%�����-,�'./��"��'!*01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!Ñ÷(ö{4ö�~Df+gfö�dâ�++ þ �tQ0 (�U�q+�ip1��¾�Nh�>(pB� ¯ � ¯ 9�(¾1�(%6½G ¨ µ RUT C

  0N¹�� æ 6 ¼ � 0®¹�� 橨 ¼ c 0 j ¹�� ¼ ¹�6 � ¨ ¼ æ Ý 6 � ¨ Ý 9 ¹�6 � ¨ ¼��p 9 3 d ©N �qB6 f ¨ 3 d a õ|cbedYf+gDf1öQd ++ x �qÀ_Ñ_� ¯ �Y�tl©N 50 _(l ]�I1_pNl�Nh

 • p�������� ��������q����� ������ ���� �!�"�� $&%�'���' (� ���)����'!����G� �+%�����-,�'.U�"��'!G01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!î Z�X+n

  0N¹�� æ 6 ¼ � 0®¹�� ¼ c 0 jb ¹�� ¼ ¹�6 b ¼ æ 0 jg ¹�� ¼ ¹�6 g ¼ æ Ý 6 b Ý 9 b ¹�6 ¼ æ Ý 6 g Ý 9 g ¹�6 ¼¸ r�X�mhr 0 \pm][¾v(rN?a õ|cbedYf+gDf1öQd ��� þ �tz0(q¾��li�_�1��âq R ¬ R ��� R � â��4_i�ÏÌ��G��âiFli�_t1_q��Ul��¤]pi�1i�=0N¹ ä f X ¼ c d ¯ 1��1 Ái]_����X c Ó®¹ ä ¼ W/XYß�\_u�[ÀÙ°`�r�XI[]\_Xl`�XI[Ü\_XqZ�X+nt\p^ j \Ñ[]ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù\wv(\pm1LZ�Xlnt[]riZ�X�mr�Ùß j r£n�ri[]\_mÏãó(Ñ((%, Il©>(#0cjg ¹�� f � ¼��c d ¡ ��] ¯ �4_ÄG�(1°  ���]���Â� ¿ �@�Y��� R ¯ ( ���]���Â�@�¢� � ��q R IÑ �¤Ì��G��_�N1�N ×Ó � ¿ ���� ¯ 1_�¤©>( �P]_(1]�I1i� Á ¿ ¬©� qY�P]_��1i�I0®¹ ä f X ¼ c d ]�£_©N £h��_>1 Á�]_����C X c Ó®¹ ä ¼ ó

 • ��������� ��������������� ������ ���� �!�"#� $&%�'���' (� ���)����'!����*� �+%�����-,�'./��"��'!*01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!Þ X[@Z�u�[ß�Z�r�XI[ ¹�� f � ¼ [@\ j spu�\ � �c d à 0cjg ¹�� f � ¼��c d \_[Fßl`�^ j \Ï[]ïÜ\_Z�^_ñ\pÙ\Yv(\_m%L1Z�X+nt[]r�Z�XqmriÙß j rtntr�[]\_m(ànt\_[][]\ntZ�uq^]k�\¾\_mh[F^]\_ß�^>Ü\pm]\_XG[NÜ\p\Iàl`�u°ò�Z�rimhriXl`)(�\Yv(uâß�Z�riXG[ ¹�� f � ¼ àqß+`�^FuqX�\ Ü\Gs_ul`�[]r�Z�X X c � ¹ ä ¼ àl`]ò�\In� v(\wn j `�m]m]\ â b x¸ uß�Z�riXG[ ¹ � � f d ¼ à 0 jb ¹ � � f d ¼��c d \_[¸ß+`�^ j \[]ïÜ\_Z�^_ñ\pÙ\¤v(\_m1LZ�X+n�[@r�Z�X�m¸r�Ùß j rtntr�[@\pm(àNnt\_[][]\¤ntZ�u�^]k®\\_m][^]\_ß�^>Ü\pm]\_XG[NÜ\p\o`�uYò�Z�r�m]r�X+`)(�\ov \ont\Ñß�Z�r�XI[Àß+`�^ÀuqX�\ªÜ\Ispu+`�[@r�Z�Xä c"! ¹§X ¼ àN`hò�\Gn ! v(\wn j `�mhm]\ â b xÞ X ¹ d f d ¼ à j \[]ïÜ\pZ�^_ñ\_Ù\ov \_m$LZ�X+nt[]r�Z�X�mÀr�Ùß j rtntr�[]\_mÀXq\m Ûi`�ß�ß j rtspu�\ßl`�m xÞ X°v(\_mhm]r�X+`�XI[ j `ntZ�u�^]k�\Gà�Z�X n�Z�Xqm][(`�[@\¾s_ulÛi`�uáß®Z�r�XG[ ¹ d f d ¼ à(r j ß+`�m]mh\K�;�C¸BIH�;�=�=@;>?

  î `�X�m j `ªß�^(`�[]r£spu�\Gàß�Z�uq^Åv(\_moLZ�X+n�[@r�Z�X�m ñ`¨òq` j \_uq^]m³^NÜ\_\ jij \_m àZ�X u�[]r j r�m]\_^(`Av(\pm³X�Z�[(`�[]riZ�X�mÎ[]^_ñ\_mm]u�(s(�\_m][]r�ò�\_m(àáspu�ráZ�XI[ j \¨[]^_ñ\_mÀ(�^ `�XlvÙÅÜ\_^]r�[]\Dv \¨^NÜ\_mhu�Ù\_^ j \_mÀLZ�^]Ù¾u j \pmv/Ü\pÙZ�XI[]^NÜ\_\_m v�`�X�m j \_mß+`�^(`)(�^(`�ßqï�\_mß�^NÜ\In�Ü\Iv(\pXI[]m x(r 0 \_mh[Ïu�Xq\�L1Z�X+nt[]r�Z�XDv ri¾Ü\p^]\_XI[]rt`�k j \v \ « ò�`�^]r£`�k j \_máä b f ä g f_e�eie�f ä T à j `v(rNä µ R ã0 j ¹ ä ¼ c % X%_ä

  Gl\_[][@\wntZ�XIò�\pXI[]r�Z�XÎv(\ÑX�Z�[(`�[@r�Z�Xß�\p^]Ù\_[¾v(\Ñ^]\_[]^]Z�u�ò�\_^¾v \_mÀ^pñ\D( j \pm¾v(\wv(rN

 • p�������� ��������q����� ������ ���� �!�"�� $&%�'���' (� ���)����'!����G� �+%�����-,�'.U�"��'!G01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!(Z�ri[ 0 u�Xq\o`�ß�ß j rtn_`�[]r�Z�XÎv(\wn j `�m]m]\ â b v�Û u�XYZ�u�ò�\_^][ , v(\ R ¬ R à>ñ`Fò�` j \pu�^]mÏv�`�X�m R xÞ XÎv(rNÜ\p\o`�uY[@ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù\ � x ¢ x x

  243�298 : H�]ªO;>K�;�C¸BIH�;�=�=@;>?¨?G;>MNE4CFQF;>?>3a õ|cbedYf+gDf1öQd°��1� É#Ê þ �tQ0(qÃ��+��_�1i�1iFÕ(_>��Nh1i�¦ iÃÀÆ   ¹ R T f RUV�¼ I�½���1_] > ¹ RUT f R V ¼ I�Ïp]£9_]p_���ÀÆ  ��q+��_���½� RUT q�� R V ��l�]*Õ@ ����]_�o ��li�_�1��Y¸Æ (Y���_(u,?! R T ��� > ¹ R T f RUV�¼ ywz�{l{4|I}U�1Q+* � qi]©>+Æ ( _�__>P£µ > ¹ R T f RUV�¼ _ l��N G]�©>(Ñ]

  � 6 f ¨ µ R T f £&¹�6 f ¨ ¼ c £&¹ ¨ f 6 ¼

  O \^>Ü\pm]u j [(`�[¸mhu�r�ò�`�XI[À\_ðGß�^]r�Ù\ j `FmöÖIÙÅÜ\_[]^]r�\ov \ j `v/Ü\p^]riò:Ü\_\Ñm]\IntZ�Xlv(\oã�d

 • ��������� ��������������� ������ ���� �!�"#� $&%�'���' (� ���)����'!����*� �+%�����-,�'./��"��'!*01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!ó

 • p�������� ��������q����� ������ ���� �!�"�� $&%�'���' (� ���)����'!����G� �+%�����-,�'.U�"��'!G01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!Ñ÷(ö{4ö�~Df+gfö�d ��+>�+N_]pN1�1i�Y�]�_�_��Iþ �£ � µ > ¹ R T�» R (q:Ì1�]ᦠi��_��]F(( R T D$� è ³ f d � ¼ f ² � « 1_�©N �C

  � ä f XYµ R T f ä c

  ä bä geeeä T

  f X c

  X bX geeeX T

  f � ¹ ä f X ¼ cTè é b

  T

  ³ é b� è ³ ä è X ³ c

  ¹ ä b ä g eÐeÐe ä T ¼

  � bhb � bg eÐe e � b T� g b � ghg eÐe e � g Te e ee e ee e e� T b � T g eÐe e � T�T

  X bX geeeX T

  �oÌ�]¦(��i_�i]¾_(4��N G]�©>(¾]+I9]G(�__>9]`� è ³ c � ³ è 9�(�� d � ¼ f ² � « ¯ NÆ _(Á��]©>(Ñi�1]�_q_�� è ³ p(l��>ÅI1]�©N I¯ {l{l}�f+° zgfö�d �1Q+ þ �t�0 ã  ! R TI3 R þ .0tj j#¹�� ¼ pÄI�(1 ¯ >Æ p(á �Ì1�]³¦ i��_��]��N I1]i©>(Iq�pF_Gr_�_>�¾�w1]�_¾q�0 j j ¹�� ¼ h�>®+�F_q�t1i�À0 j j ¹�� ¼ ¹ a è f a ³ ¼t¯ NÆ _  Á��]á�__]t&_p/+�(1�_i�_Ñ��0½+�]��9�( Ái�¼ Á_ ]�]�¦ �:¸(�/l�]�q9�( Á½��² Á_]�]��¦(�I � Î��1_]°pI_�_pN%0 j jè ³ ¹�� ¼ ¶Z&�¾ (t ¯ ]16³G ¨ h�>ÀqI(Ä �_GG(]Ï� RUT�¯ q

  _I�]q�q_p�6 c

  6 b6 gee6 T

  I ¨c¨ b¨ gee¨ T

  ¯ 0tj j#¹�� ¼ ¹�6 f ¨ ¼ qÆ�p_]t1C

  0 j j ¹�� ¼ ¹�6 f ¨ ¼ cTèié b

  0 j jè ³ ¹�� ¼ 6 è ¨ è

  yw|Iù³z�÷ª´¶µl| Q+� 1ûp� Á_"½�i½)7� §��l�]*Õ@ ���A_�  �A¸__]�i�]�1i� l+]��_ 9Ñ�+�N G]�Ñ� þ �û�E>�]ý ¯ NÆ _( Áqi]Ñ©>(/4 ¾1qP¼ f ²¤µ � � f f_e�eie�f «�� ¯0 j jè ³ ¹�� ¼ c 0 j j³ è ¹�� ¼

  v�w |GùP{l}|°�+ þ �£u0 _Æ ��li�_�1��Y� R g ��� R0F _q��/+�0®¹ ä f X ¼ c ä g X � XHG

  W/XÎ`ã0 jb ¹�� f � ¼ c J � � f 0 jg ¹�� f � ¼ c � g � J � F f 0 j jbhb ¹�� f � ¼ c J � f 0 j jb1g ¹�� f � ¼ c J � f 0 j jghg ¹�� f � ¼ c � �� � g

  O Û�`�ßqß j r£np`�[@r�Z�X¤k�r j r�XÜ\G`�r�^]\m]uq^ R g àq`�m]mhZNntr�Ü\_\Ïñ` j `

 • ��������� ��������������� ������ ���� �!�"#� $&%�'���' (� ���)����'!����*� �+%�����-,�'./��"��'!*01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!

  Gl\ospu�r>m(Û�Ü\Int^]r�[À\_XlntZ�^]\IàGß�Z�u�^ 6 c 6 b6 g \_[ ¨c¨ b¨ g ã

  0 j j ¹�� f � ¼ ¹�6 f ¨ ¼ c ¹�6 b 6 g ¼J � J �J � � �� � g ¨*b¨ g c J � 6 b ¨ b æ J �c6 g ¨ b æ J �c6 b ¨ g � �� �

  g ¨ b ¨ g

  yw|Iù³z�÷ª´¶µl| ����_°���1��� ©>(Pq  ����¨q��i>__ �_¸9Iq�_NPÕI1]PG��p_i�]]©>+Æ �o]á1]q�q��(�:]t](�1i�o_�q_ ÁI1 ¯ p+�(1iI i�_ ¯ i�]]©>(±0wp(Ã(q:�q+�ip���� R g � R0F ��� R cZÃ]_q��À�Ñ_�Àq R0F CG�_ÀpI�]���__¸Æ (Î�_I1I À]Ñ��pN

  äX 4

  �__]t9__&+�(1ipi�_�50 ]�>l��I__0 jê f 0 j® f 0 jI

  Ï_q_�] J 0J ä fJ 0J X fJ 0J 4

  �__]t9__]__�q�_�Æ�__]t�_>l��³Õ_ÑÌLK_�0 j jêDê f 0 j jê ® f 0 j jêMI f 0 j j® ® f_e�e

  Ï_q_�] J g 0J ä g fJ g 0J ä J X f

  J g 0J ä J 4 fJ g 0J X g fpeie�e

  �Ö

 • p�������� ��������q����� ������ ���� �!�"�� $&%�'���' (� ���)����'!����G� �+%�����-,�'.U�"��'!G01�� ���� ���� �!*� .���� ���'�����'!

  J

 • ��������� ���LN��PO (�-%��Q�������'!PRTS#��� � �����'!

  î `�X�mÑnt\n�ï+`�ßqri[]^]\Ià�Z�XntZ�X�mhr£vGñ\_^]\v(\_mzL1Z�Xlnt[]riZ�Xqm(à�v/Ü\DM�X�r�\_mUm]uq^/u�Xq\:ßl`�^][@r�\v(\� Ë T à «VU � à�ñ`ò�` j \_uq^]mv�`�X�m�W c R Z�u�X x Gl\Ãm]Z�XG[Uv(Z�X+nÃv(\_mYLZ�X+n�[@r�Z�X�m¸v(\ « ò�`�^]r£`�k j \_m¸spu�\4XqZ�u�m�XqZ�[@\p^]Z�X�mUã 0N¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼ xW/X7n�ï�\p^(n�ïq\ñ`Ñr�XI[NÜ\(�^]\_^¤nt\_m%LZ�X+n�[@r�Z�X�mß+`�^F^(`�ß�ß�Z�^][ñ`wnt\_m « ò�`�^]r£`�k j \pmFm]uq^v(\_m¤v(Z�Ù°`�r�X�\_m¤v(Z�X�XÜ\_mv(\ R T�x Z�u�^Ñv(\pmU^(`�rimhZ�XqmU\_Xqm]\_Ù¾k j r�m][]\_m¸ß�^]ZsLZ�X+v \_m(à r j X+Û \_mh[/ßl`�m¸ß�Z�m]m]r�k j \v(\v/Ü\M�Xqri^ j Û riXG[NÜ\(�^(` j \v \X+Û riÙß�Z�^][]\°s_uq\ jij \�LZ�X+n�[@r�Z�X v(\ « ò�`�^]rt`�k j \_mÑm]uq^X+Û r�Ùß�Z�^][]\°s_uq\ j v(Z�Ù°`�r�X�\°v(\ R T�x W/X\_m][ÑZ�k j rN(¸Ü\v(\:m]\ j r�Ùri[]\_^ñ`Àu�Xq\án j `�mhm]\áv(\.L1Z�X+nt[]r�Z�X�m`�ß�ß�\ j Ü\p\_m�LZ�Xlnt[]riZ�X�m/k®Z�^>Ü\ j r�\_XqX�\_m/\p[ñ`¾nt\_^][(`�r�X�m/\_Xqm]\_ÙÏk j \_mv(\ R T `�ß�ß�\ j Ü\_má\pX�m]\pÙ¾k j \_mák�Z�^NÜ\ j r�\_X�m xPY Z�u�m ` j�j Z�X�mÅÜ\p[@ulv(r�\_^ nt\_máXqZ�[@r�Z�X�máÙ°`�r�máZ�X¨ß�\_u�[ v/Ü\pÚ@`om]\^(`�mhm]u�^]\p^:ã�r j \_m][9[]^_ñ\_m:v ri°ntr j \?_=�H@;>CF?¨Q:69CF?¨R T 3

  a õ|cbedYf+gDf1öQd ±�¶²9

 • p�������� ���fN��POi (�-%��Q�������'!PR0S���� � �����'!

  � Ê ¿ f �Lµ0[ f �! ¿ < ¿ b � µ0[

  }~.YDP�Q�Y ã Ê W/Xâß®Z�mh\Ïß�Z�u�^[@Z�uq[ ¼gU � à � è c ¿a`è x ¸ j Z�^]m(à � è `�ß�ßl`�^][@r�\_XG[ñ` j `¸1 ipÃ���_(1Ãq R T GN�o��1_G]á]t¦�j[ T  +_Ãp�]p¦(�_/�q+�(1_��> ÁÜ\ j r�\_XqX�\ontZ�XI[]r�\_XG[¸[]Z�uqm j \pm¸r�XG[@\p^]ò�` jij \_m xGÞ j�j \¤n�Z�XI[]r�\_XI[¾`�uqm]m]r/v(\_mÀ\_Xqm]\_Ù¾k j \pm¾s_u�rX�\mhZ�XI[Àß+`�mÏv(\_mr�XI[]\_^]ò�` j�j \pmÀZ�uÎv(\_m^NÜ\_u�XqriZ�Xqm¾v�Û r�XI[]\_^]ò�` j�j \_m(àGß+`�^À\pðI\pÙß j \po xÞ X=L]`�r�[(à&nt\_m[]^]rikqu�montZ�XI[]r�\_X�Xq\_XG[k�r�\_Xv�Û�`�uq[@^]\pm\pX�m]\pÙ¾k j \_m(àÙ°`�r�mXqZ�u�mX+Û \_X`�uq^]Z�X�mßl`�m j Û u�m(`)(�\r£n�r xó p]_>1�i�q I(� ¿ þ q« c ¯ Ô g ¹ ¿:¼ ]�+N_h_>Ñ-Æ ��]� ¿ þ q« c Ö ¯ Ô F ¹ ¿:¼ ]�+N_h_>Ñiw��£ � ¿ Z& 4«¨©>(_�_��©>( ¯ �Y��]©N 5Ô T ¹ ¿F¼ _ lip((]Ñ� ¿ ��� R T W/X ß�\_uq[ÙZ�XG[@^]\p^Ïspu+Û u�Xq\ ¿ f �Lµ0[ T 1_�ipÀ©>( ¿ !I�w ¡ ��]�Ô T ¹ ¿F¼ � Ô T ¹�� ¼

  Ë-Ê þ ��_> ¿ b f ¿ g eie�e µ�[ T ¡ i�] ¯ Ô T ¹ \ è_^ b ¿ è ¼ � èi^ bÔ T ¹ ¿ è ¼

  }~.YDP�Q�Y ã É£Ê W/X Ü\In�^]ri[ � c ¿ \ ¹�� b ¿:¼ x Gl\p[@[]\Ï^>Ü\pu�X�r�Z�Xâ\_m][¤v(r�m]Ú1Z�riXG[]\Yv(Z�X+nßl`�^ j \[@ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù\ x � x y à Ô T ¹�� ¼ c Ô T ¹ ¿:¼ æ Ô T ¹�� b ¿:¼ UIÔ T ¹ ¿F¼ x��

 • ��������� ���LN��PO (�-%��Q�������'!PRTS#��� � �����'!Ë-Ê WUXÎvÃÜ\M�Xqr�[pi�_� R T ¯ 1_&©>( ¿ ]�tÃ��p£ ���w(]� ]Ô_1l�psr�Ñ�Ñ��_�hi�¤« � � ¡ i�]#CÔ T ¹ ¿:¼ c d Gl\_[][@\°ßq^]Z�ß®Z�mhri[]r�Z�X«(¸Ü\pXÜ\_^(` j rimh\ j Û rtvÃÜ\_\°r�XG[@uqri[]r�ò�\¨spu�\ j \°ò�Z j uqÙ\¨vqÛ uqX�\°ß+`�^][]r�\°ß j `�Xq\°\_m][wXIu j à j `m]u�^�L]`�nt\ovqÛ uqX�\Ñß+`�^][@r�\ÑriXln j u�m]\wv�`�X�mu�X�\wv(^]Z�r�[@\Ñ\_mh[ÀXIu j�j \\p[ j ` j Z�X�(�u�\_uq^¾v�Û u�XYß�Z�r�XI[À\_mh[ÀXIu jij \ x}~.YDP�Q�Y ã `�^¤v/Ü\DM�X�r�[]r�Z�Xlà Ô T \_m][riXGò�`�^]r£`�XG[@\áßl`�^[]^(`�Xqm j `�[@r�Z�X\_[^]Z�[(`�[@r�Z�X x WUXß�\_u�[v(Z�X+nFm]uqß�ß�Z�m]\p^ospu�\ j \k�Z�^NÜ\ j r�\_X ¿ \pm][ÑriXln j u�mwv�`�X�m j \m]Z�uqmÑ\_m]ßl`�n�\ R T ¬ b ¬ � d � x W/^(à®Z�X `v/Ü\_Ú@`^]\_Ù°`�^(s_uÜ\P`�ß�^_ñ\pm j \½[]ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù\ x � x y s_uq\ Ô T ¹ R T ¬ b ¬ � d � ¼ c d à¸nt\Pspu�r¸ßq^]Z�uqò�\ j `¤ßq^]Z�ß�Z�m]r�[@r�Z�X x � x � x

  ×F3�× áEÃC:MNBIH@E4CF?_ÑE4KO;�=�H�;�C:CF;>?¨QF;AR T 3

  a õ|cbedYf+gDf1öQd+±�± É#Ê þ �t ¿ ! R T f ¿ !u[ T � A�tÏ©>(,vTwSp(Ï�Ì��G��_�]�II_]�(1i©>(Ñ�_Æ _�h_¦ i ¿ ]>_��_ l_q��/+�5Cvw/¹ | b f | g f_e�e�e�f | T ¼ c d m]r ¹ | b f | g f_e�e�eif | T ¼gxµ ¿ \p[ vw/¹ | b f | g f_e�e�eif | T ¼ c � m]r ¹ | b f | g f_e�e�eif | T ¼ µ ¿Ë-Ê � P�tU©NlÆ (�¤Ì�qI1i�0 ã R T3 R _ U]�F+�¤�Æ i4pÄI�(1 ¨ µzy ¯ �_1_À(  R T ]�>+q_ÀÌ1�qI1i�qÀ]�F+�_(

  � Ê �ÑIl(�ÀÆ  �Ì1��I1��]�F+�Ñ_(À(qÌ1��I1��Y]�F+�I

  §� Ê �h�ÑIl�/l]Il(tl�qI(ÄwÌ1�qI1��qÀ]�Fli_]�>l�_Ì��G���]�F+�_(

  a õ|cbedYf+gDf1öQd ±±Ç� Ê � �t&©>+Æ (�

 • p�������� ���fN��POi (�-%��Q�������'!PR0S���� � �����'!_(À(Y_q]_Y¦(�o¦��N_��_q R T

  � Ê � q£l©>+Æ (qÌ1�qI1i�Y_�F+�_ÄG50 _���Ñ((Ï(�U+�(1�� R T p(À¦��N_��_�q]]F+�(1�N_pi�Gl]F+�(1���Â�����]�Ñ]�N]Þ XYß+`�^][]rtntu j r�\_^(àGZ�X³`³Ü\_òGrtv(\_ÙÙ\pXI[¾ãÑ÷(ö{4ö�~Df+gfö�d ±±+*�³ú���1ÑÌ��G��hiFliÑ(  RUT _ À(�ÑÌ��G��Φ��>pi�_q�Iî `�X�m j `

 • ��������� ���LN��PO (�-%��Q�������'!PRTS#��� � �����'!Gl\Intr>ß�^]Z�uqò�\Ñk�r�\_X j `n�Z�XGò�\_^�(�\_Xlnt\mhriÙß j \wv(\ ¹�0Mq ¼ q ës ò�\_^]m 0 x

  ×F3SR �C¸BO;È4K�6&=@;>?¨QF;>?¨Ø�E4CFMNBIH�EÃC:?_=@H�;>CFCF;>?¨8ÑEÃ?GH�BIH4;>?>3W/XÎntZ�ÙÙ\_X+n�\ßl`�^ÏvÃÜ\MqX�r�^ j Û r�XI[NÜ\(�^(` j \ov \_m1L1Z�X+nt[]r�Z�XqmÀmhriÙß j \pmÀß�Z�m]r�[]riò�\pm(à>ñ`Fò�` j \pu�^]m¾vq`�X�m R ã

  a õ|cbedYf+gDf1öQd ±�1Ç� þ �t�0 cqè é b

  � è vw|{ ¯ ��_'� è µ R¸¯ � è U d 9�(�¼ c � f fpeie�e�f ¨ I& Áá�_ ¿ è]�NN�p¦��N_��_�Ãq RUT qI(Ä Á1N9�(Y¼ c � f fpeie�e�f ¨ � ¤_�q£N_Æ �>IpÂ�]��q�qR �#0Y ( R T +�

  e�eie H 0®¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g eie�e % | T cqè é b

  � è Ô T ¹ ¿ è ¼

  ÁÏ_Æ �Y_�Np�_Nl©>( d e r c d Z�XI[]^]Z�X�mYspu�\nt\_[][]\wriXG[NÜ\(�^(` j \w\_mh[¾k�r�\_X v/Ü\DM�X�r�\ã>r j L@`�uq[¾ò:Ü\p^]riMq\_^Ys_uq\omhr 0 m(Û�Ü\Int^]r�[vqÛ uqX�\`�u�[]^]\L@`QntZ�X 0 c

  è é b

  � è vT|{ à Z>ñu j \_m � è m]Z�XI[Ñv(\pmUk�Z�^NÜ\ j r�\_X�m` j Z�^]m

  qèié b

  � è Ô T ¹ ¿ è ¼ cè é b

  � è Ô T ¹�� è ¼ x Z�uq^nt\ j `�à9\_X n�Z�X�m]rtvÃÜ\_^(`�XG[o[]Z�u�[]\_m j \_mwr�XG[@\p^]m]\Int[]r�Z�X�m ¿ è e � ³ ß�Z�u�^ ¼ c � f_e�e�e ¨ f ² c � fpeie�e Z�XvÃÜ\MqX�r�[Yv \_mák�Z�^>Ü\ j r�\_Xqm v(\pu�ð ñ`v \_u�ðÅv(r�m]Ú1Z�r�XG[@m â è f ¼ c � f fpeie�e m]uq^ j \pm(spu�\ j m j `�LZ�X+n�[@r�Z�X 0 \_m][ntZ�X�m][(`�XI[]\GàFÜ\(�` j \½ñ` æ è x j m]u[Ï` j Z�^]máv(\Ü\pu�X�r�Z�X v(r�m]Ú1Z�r�XG[@\7vqÛ uqXX�Z�Ù¾k�^]\±M�XqrÃv(\ â è àI\pX³`�ßqß j r£spu+`�XG[ j `:ß�^]Z�ß�^]r�Ü\_[NÜ\ É£Ê v(u[]ïÜ\_Z�^_ñ\pÙ\ x � x y àIr j \_mh[

 • p�������� ���fN��POi (�-%��Q�������'!PR0S���� � �����'!� ¨ µy f d � 0Mq � 0 I©>(_�>�_]Â�YhiFlip_>¤�_]0l � _q�t-Æ �NI_Â�]��Yq=0 (RUT�¯ _�ªG�>li��£1Ñ��� R �_�NI_Â�]��_Àq_�0 q  ( RUTq¯ >Æ p( Á��]�C

  e�e�e j 0N¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼ % | b % | g e�eie % | T c j r�Ùq l ï ç eie�e j 0MqG¹ | b f | g fpeie�e | T ¼ % | b % | g e�e�e % | TW/X`�v(Ù\p[@[]^(`¾s_uq\ánt\_[][]\ j riÙr�[]\.M�Xqri\:Z�uor�X�MqX�r�\:\_ðGrimh[@\:\p[spu+Û \ j�j \F\_m][/riXlvÃÜ\_ß�\pX+v�`�XG[]\áv(\ j `¸mhu�r�[@\áv \LZ�X+nt[]r�Z�X�mm]r�Ùß j \_m ¹�0Mq ¼ q ëd ntZ�XGò�\p^�(�\I`�XI[Àm]r�Ùß j \_Ù\pXI[Àò�\_^]m 0 x Z�XI[]^]Z�X�m j \_m/ß�^]Z�ß�^]r�Ü\_[NÜ\_m/ß�^]r�X+n�rißl` j \_mv(\pmÃr�XG[NÜ\D(�^(` j \_mv(\.LZ�Xlnt[]riZ�X�m/k�Z�^NÜ\ j r�\_X�Xq\_m/ß�Z�m]r�[@r�ò�\_m/m]u�^ R T ãÑ÷(ö{4ö�~Df+gfö�d°±Ç+* É£Ê þ ��_>�0¾IsÓ ã R T@3 R ï qI(ÄÌ��I1���¸¦��N_�ip��p*4�h£1t�_(( R T IuÔGPÕ¨�G(Äw��¦(]pÀNp_i&9�]t1iÌ1( ¡ i�]

  e�eie H ¹�ÔQ0 æ ÕÓ ¼ ¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g e�e�e % | T cÔ eie�e H 0N¹ | b f | g fpeie�e | T ¼ % | b % | g e�eie % | T æ Õ eie�e H ÓN¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼ % | b % | g eie�e % | T

  Ë-Ê þ ��_N10PIeÓ ã R T43 R ï qI(Ä°Ì��G1i��w¦��N_i�_q�_U9�]tt�_ ( R T 1_�ip©N 0 � Ól ¡ i�]

  e�eie H 0®¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g eie�e % | T � eie�e H Ó®¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g eie�e % | T

  q-Ê þ Y0 ã R T@3 R ï _(¸ �Ì1��I1��³¦��N_�ip��/9�]tt� ( R T ¯ N i�_½q_û��]¸ÀÆ  _�h_¦(�w¦��N_i�_ ¿ �Ñ_( ]>(�iG ¡ ��]

  e�e�e j 0N¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼ % | b % | g eie�e % | T c d}~.YDP�Q�Y ã É£Ê 0 \_mh[ j r�Ùr�[@\m]r�Ùß j \vqÛ uqX�\m]u�r�[]\v(\%LZ�Xlnt[]riZ�X�m¸m]r�Ùß j \_m ¹�0Mq ¼ q ës \p[ Ó \_m][j r�Ùr�[@\°v(\ ¹�Ó�q ¼ q ës x `�^ov/Ü\M�Xqri[]r�Z�Xv \_mÑriXG[NÜ\(�^(` j \pmov \_m�LZ�X+nt[]r�Z�X�mÑk�Z�^NÜ\ j ri\pX�X�\pmß�Z�m]r�[]r�ò�\pm(à�r j m]u�[v(\ò:Ü\_^]rNM�\_^°n�\_[][@\Yß�^]Z�ß�^]r�Ü\_[NÜ\ß�Z�u�^ ÔQ0Mq æ ÕÓ5q x (Z�ri\pXI[ ¹ ¿ è ¼ b è \p[ ¹�� ³ ¼ b ³

  à j \_m\_Xqm]\_ÙÏk j \_mk�Z�^NÜ\ j ri\_XqmF`�m]mhZNn�r�Ü\pmFñ` 0 q \_[ Ó q x O \_mv(\pu�ð#LZ�X+n�[@r�Z�X�m 0 q \_[ Ó q m]Z�XI[Fn�Z�Xqm][(`�XI[]\_mÃm]u�^ j \pm4r�XI[]\_^]mh\Int[]r�Z�Xqmâ è ³ c ¿ è e � ³ f � � ¼ � f � � ² � xÞ X `�ß�ß j rtspu+`�XI[ j `v/Ü\M�Xqri[]r�Z�X x Ö x Ö `]ò�\In¸nt\pm&\pX�m]\pÙ¾k j \_m â è ³ à j `Ãß�^]Z�ß�^hr Ü\_[NÜ\ß�^]Z�u�ò�\ j `Fß�^]Z�ßq^]r�Ü\p[NÜ\ É£Ê xË-Ê Ó m(Û�Ü\Int^]r�[ Ó c 0 æ 0 b ZNñu 0 b \_m][ÀuqX�\�LZ�X+nt[]r�Z�Xk�Z�^NÜ\ j r�\_X�Xq\ß�Z�mhri[]r�ò�\ x î Ûi`�ßq^_ñ\_m É£Ê àGZ�X³`

  e�e�e j Ó®¹ | b f | g fpeie�e | T ¼ % | b % | g e�e�e % | T c

  eie�e H 0®¹ | b f | g fpeie�e | T ¼ % | b % | g e�e�e % | T æ e�e�e j 0 b ¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g eie�e % | T U

  eie�e 0N¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼ % | b % | g e�eie % | TÖ�d

 • ��������� ���LN��PO (�-%��Q�������'!PRTS#��� � �����'!î Z�X+n

  e�eie H Ó®¹ | b f | g fpeie�e | T ¼ % | b % | g e�e�e % | T U e�eie H 0®¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g eie�e % | Tq-Ê (Z�r�[ j `.L1Z�Xlnt[]riZ�X³spu�r>ò�`�uq[ æ r m]u�^ ¿ \p[ d `�r j�j \pu�^]m x W/X³` 0 � ¤\_[Àß+`�^ j `áv/Ü\M�Xqri[]r�Z�X x Ö x � à¤\_mh[¾v�Û riXG[NÜ\(�^(` j \ÑXIu jij \ x î Z�Xlnv�Û�`�ß�^_ñ\_m Ë-Ê à 0 \pm][¾`�u�m]mhrÃvqÛ r�XG[NÜ\D(�^(` j \ÑXIu j�j \ x a õ|cbedYf+gDf1öQd ±Ç+/� � Î��]°©>+Æ (qoÌ1�qI1��Ù0 ã R T 3 R ï ¦��N_��_�q9�h£1t�w(  R T _(i>I_Â�]�¦(�]>h�Y�NI_Â�]�iÑ(  R T p(À(Y��¦(]Ñ�q£Þ []ulv(r�Z�Xqm j \_mÀß�^]Z�ß�^]r�Ü\_[NÜ\_mÜ\ j Ü\_Ù\_XG[(`�r�^]\_m¾v(\pm�L1Z�Xlnt[]riZ�Xqm¸k�Z�^NÜ\ j r�\_X�Xq\_m¸ß®Z�mhri[]r�ò�\_m¸r�XG[NÜ\D(�^(`�k j \pm¸m]uq^ R T ãÑ÷(ö{4ö�~Df+gfö�d°±Ç��>� É£Ê þ t0¾GñÓ ã R T@3 R ï ]�>*q_+Ì�qI1i��À¦��>pi�_q�_�4�h£1t�_i>I_Â�]�¦(�_À ( RUT IuÔIPÕª�_N__�&9�h£1�Ì ¯ ���]�ÔQ0 æ ÕÓY_ li>I_Â�]¦ iÑ(  RUT

  Ë-Ê þ z0ÎIÜÓ ã R T3 R ï ]�>Uq_pi�_q�_¸4�h£1t�_pi�_q�U9�]tt�Ñ(( R T ¯ ¦��]_ÑI&N i�Ñû��]¸Æ (Y_�]p¦(�w¦��>pi�_Φ��] ¿¸¯ ���]�0 _(l�>IpÂ�]�¦ iG} ~.YDP�Q�Y ã O \pm7ß�^]Z�ß�^]r�Ü\_[NÜ\_m É£Ê \_[ Ë-Ê m]Z�XG[Av \_m ntZ�X�m>Ü\Ispu�\_Xlnt\_m7r�ÙÙÅÜ\Iv r£`�[]\_m v \ j `ß�^]Z�ß�Z�m]r�[@r�Z�X x Ö x J x Z�uq^wvÃÜ\_ÙZ�XG[]^]\_^ j `¾ßq^]Z�ß�^]r�Ü\_[NÜ\ q-Ê à®Z�Xmhu�ß�ß�Z�m]\âs_uq\ 0 \pm][Ñk�Z�^]XÜ\_\ßl`�^Ñu�X^>Ü\p\ j1 \_[wspu�\ ¿ \_m][riXln j u�mv�`�X�m/u�Xo\_X�mh\_Ù¾k j \ � c Tq é b ã �sq f � q ä x WUX¤ß�\pu�[` j Z�^]m Ü\In�^]ri^]\áã 0 � vw � vT x WU^Ãß+`�^vÃÜ\MqX�r�[@r�Z�Xªv(\ j `Ù\pm]u�^]\ Ô T ¹ []ïÜ\_Z�^_ñ\pÙ\ x � x y ¼ à j `ÑÙ\_m]uq^]\v(\ � \_mh[.M�Xqri\¾\p[áv(Z�Xln j Û r�XI[NÜ\(�^(` j \½v \0 `�u�mhm]r x

  ×F3S[ �C¸BO;È4K�6&=@;>?¨QF;>?¨Ø�E4CFMNBIH�EÃC_=@H�;>CFCF;>?¸JF;>=�MNE4C�¸JF;>?>3a õ|cbedYf+gDf1öQdA±�+* þ �t10 ã R T3 R (�Ì�qI1i� ¦��N_�ip��(( R T ¯áÁ³]��I(]ÑN__��_( � �q9_��/+�(1�_l4�h£1t�Il_Â�1t�q50 ipÀÌ1�qI1��q�0 ï Iu0¬P_�qi_&+�5C0cïÀ¹ | b f | g f_e�eie�f | T ¼ c 0®¹ | b f | g f_e�eie�f | T ¼ ]e0®¹ | b f | g f_e�eie�f | T ¼ U d0 ï ¹ | b f | g f_e�eie�f | T ¼ c d ]e0N¹ | b f | g f_e�e�eif | T ¼ � d0¶¬&¹ | b f | g f_e�eie�f | T ¼ c 0N¹ | b f | g f_e�e�eif | T ¼ ]e0®¹ | b f | g f_e�eie�f | T ¼ � d0¶¬&¹ | b f | g f_e�eie�f | T ¼ c d ]e0N¹ | b f | g f_e�e�eif | T ¼ � d j \pm][Àr�ÙÙÅÜ\Iv(rt`�[¾s_uq\

  0 c 0 ï � 0 ¬ \p[ å 0 å�c 0 ï æ 0 ¬a õ|cbedYf+gDf1öQd ±+*± É£Ê þ �t10 ã R T43 R (�Ì1�qI1i� ¦��N_�ip��(  R T ¯áÁÎ]��I ]N__��_( � Y�tl©>(50 _ li>I_Â�]�¦(�(  R T he0 ï Gu0¶¬³iÑ]�N]

  Ë-Ê þ e0 _ +�>IpÂ�]¦ iÑ(  RUT�¯ ���4_i�Ñi>I_Â�]�iÑ�#0Y ( RUT iÑ��¦(]ÑN_p�C

  e�eie 0®¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g eie�e % | T cÖ��

 • p�������� ���fN��POi (�-%��Q�������'!PR0S���� � �����'!eie�e H 0 ï ¹ | b f | g fpeie�e | T ¼ % | b % | g e�e�e % | T � e�e�e j 0 ¬ ¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼ % | b % | g e�eie % | T

  yw|Iù³z�÷ª´¶µl|¤±��*�Ç þ P0=U d ¯ ���]�0 c 0 ï I0¶¬ c d G®�¤]I1]���À�_ÃN_( £1�14�iUl�(1�+N_9_�_>1Im Xq\Åv(rNI_Â�]�¦(�(  R T hNGl]I ip_Nlh å 0 å -Æ _ @ x U+t(

  e�eie 0®¹ | b f | g fpeie�e | T ¼ % | b % | g e�e�e % | T � eie�e å 0N¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼ å % | b % | g e�eie % | T}~.YDP�Q�Y ã(r 0 \_m][riXG[NÜ\(�^(`�k j \Iàßl`�^ov/Ü\DM�X�r�[]riZ�X 0 ï \_[ 0¬ j \ám]Z�XG[¤`�u�mhm]r&\p[ß+`�^m]u�r�[]\å 0 å*c 0 ï æ 0¶¬ \_m][Àr�XI[NÜ\(�^(`�k j \ xË Ü\In�rißq^]ZNspu�\_Ù\pXI[(à�mhr å 0 å \pm][r�XG[NÜ\D(�^(`�k j \Gà9ntZ�ÙÙ\ d � 0cï � å 0 å \_[ d � 0 ¬ � å 0 å à 0cï \_[ 0 ¬³j \m]Z�XI[¾`�u�mhm]r>ß+`�^ j `Fß�^]Z�ß�Z�m]r�[]riZ�X x Ö x � \_[ 0 \_m][Àkqri\pXr�XI[NÜ\(�^(`�k j \ xî \ß j uqmÀZ�X Ü\Gnt^]r�[¾ã

  e�eie H 0®¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g eie�e % | T c

  e�eie H 0 ï ¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g eie�e % | T � eie�e H 0 ¬ ¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g e�e�e % | T �

  e�eie H 0 ï ¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g eie�e % | T æ eie�e H 0 ¬ ¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g e�e�e % | T c

  eie�e H å 0N¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼ å % | b % | g e�eie % | T

  Þ X`�ßqß j r£spu+`�XG[ j \_m^NÜ\_m]u j [(`�[]mov(\ j `+�_ÀÌ��G���¾¦��N_�ip��p¸ ( R T ¯Á]��I ]¸>__�ip ¯ �NI_Â�]�¦(�_À(  R T I`ÔIQÕÎq_ÀN__� ¯ ���].ÔP0 æ ÕÓ_ +i>I_Â�]�¦(� ( R T I�/l£  ¯

  e�eie H ¹�ÔQ0 æ ÕÓ ¼ ¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g e�e�e % | T cÔ eie�e H 0N¹ | b f | g fpeie�e | T ¼ % | b % | g e�eie % | T æ Õ eie�e H ÓN¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼ % | b % | g eie�e % | T

  Ë-Ê þ `0âI¶Ó ã R TB3 R h�N9�p:Ì1��I1��qá¦��N_��_�q_F(( R T ¯p_�ipá1_��_©N  å 0 å� å Ó å Gl]ÓY_ li>I_Â�]�¦(�(  RUT�¯ �i�]%0 -Æ _(l� ]]t

  Ö�

 • ��������� ���LN��PO (�-%��Q�������'!PRTS#��� � �����'!q-Ê þ 10 ã R T©3 R _ pi�_q�o(  R T ¯¤Áª]��I(]¾>p_�ip ¯ ¦��]_oI

  N i�ûq�]À¸Æ (Y_q]_¦ iw¦��N_��_³¦��] ¿À¯ �i�]%0Yp(li>I_Â�]�¦(�IÑ÷(ö{4ö�~Df+gfö�dD±+*+>� þ ��_>z0IÓ ã R T=3 R qI(Ä Ì��G���¤¦��N_��_�q_(  R T ÁP]��I ]N__��_³1_�ip©N 0 c Ó h Ì(��V³ ¡ i�]B0D_(i>I_Â�]�¦(�(  RUT hNGl]I ip_NlhÓY_Æ p(lIl��qÀ_Ñ_�5C

  e�eie H 0®¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g eie�e % | T c eie�e H Ó®¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ % | b % | g eie�e % | T}~.YDP�Q�Y ã W/XªÜ\Int^]r�[ 0 c Ó æ 6 à�ZNñu 6 \_m][>uqX�\`L1Z�X+nt[]r�Z�XÑXGu j�j \4m(`�u�LGm]uq^ x W/XwvÃÜ\In�Z�Ùß�Z�m]\6 \_X 6Ðï æ 6 ¬ x Gl\pmv \_u�ðÙLZ�Xlnt[]riZ�X�m½m]Z�XG[oXGu j�j \_m½\_X v \_ï�Z�^]mPv(\ \_[wß+`�^`�ß�ß j rtn_`�[]riZ�X v(\ j `ß�^]Z�ß�Z�m]r�[@r�Z�X q-Ê à j \_u�^]mÏriXG[NÜ\(�^(` j \pm¾m]Z�XI[¾XGu j�j \pm x 6 \_m][v(Z�X+novqÛ r�XG[NÜ\D(�^(` j \oXGu j�j \GàÃn�\s_uqrÃßq^]Z�uqò�\ j `ß�^]Z�ß�Z�m]r�[@r�Z�X x a õ|cbedYf+gDf1öQdA±��*��� þ �t10 ã R T43 X (qáÌ1�qI1i� ¦��N_�ip��(( R T ¯ÏÁ³]��I(]Ñ_�F+�_ÄG_(� Y��]©N 50 _(l�>IpÂ�]�¦ iÑ]>�_ÀÌ1��I1���À>p_�ip3 a 0 I0 0 iÑ]�>@O \_m¸ßq^]Z�ß�^]r�Ü\_[NÜ\_m?_ÑEÃKO;�=�H@;>CF?>3a õ|cbedYf+gDf1öQd¨±��/� É£Ê þ �£ ¿  op�]p¦(�¦��>pi�_w� R T Ie0 ã ¿ 3 X  �FÌ��G��_q��Ãq�q ¿ � ¾�t�©>(10Ï_(+¦��N_��_�qÃhIi:Ì1��I1��0Ïp���Nl�0®¹ | b f_e�eie | T ¼ c 0®¹ | b f_e�eie | T ¼]l¹ | b f_e�e�e | T ¼ µ ¿ I0N¹ | b fpeie�e | T ¼ c d hl¹ | b f_e�e�e | T ¼gxµ ¿ _Æ p(]Ë-Ê � �tl©>(50 _ li>I_Â�]�¦(���q ¿ ]60 _ +�>IpÂ�]¦ iÑ(  R T

  q-Ê þ P0op( 4�h£1t�À�hP0o_ ®�NI_Â�]�¦(���q ¡ ¯ �o�q9_�i�>IpÂ�]���%0o���¦ ]

  e�e�e j 0N¹ | b f_e�e�e | T ¼ % | b e�e�e % | T� Y��1_]_I]1�>IpÂ�]���C

  e�eie w 0N¹ | b fpeie�e | T ¼ % | b eie�e % | T-Ê þ P�D_ 4(â¦��N_i�_â1_q©>(�� ! ¿À¯ �¤��9_��_]Ñ�NI_Â�]��Àq�0o((�� G®���1_]

  e�eie 0N¹ | b f_e�e�e | T ¼ % | b eie�e % | TiÑ��¦ ]

  e�eie w 0�v¹ | b fpeie�e | T ¼ % | b eie�e % | T c eie�e 05v¹ | b fpeie�e | T ¼ % | b eie�e % | TÖ�Ö

 • p�������� ���fN��POi (�-%��Q�������'!PR0S���� � �����'!W/X ò:Ü\_^]rNM�\ `�rim>Ü\_Ù\_XG[ spu�\ j \_mPß�^]Z�ß�Z�m]r�[]riZ�X�m x J x J à x J x y \_[ x J x � ^]\_m][]\_XG[ò�` j `�k j \_mPß�Z�u�^ j \_mriXG[NÜ\(�^(` j \_mÏv�`�Xqm ¿ xÑ÷(ö{4ö�~Df+gfö�d ±�+/± þ ��_>��§I�â �G(Ľ_q]_¦ ipϦ��>pi�_qqi+Ì@�i>1Ï1_�:©N  ¿ c � \ âIu0 ã R T@3 X (�ÑÌ��G��Φ��>pi�_q�Ñ_q��Il�>IpÂ�]�¦ iÑ��� ¿ ¡ ��]5C

  e�e�e w 0®¹ | b f_e�eie | T ¼ % | b e�eie % | T c e�eie 0N¹ | b f_e�e�e | T ¼ % | b eie�e % | T æ eie�e 0N¹ | b f_e�e�e | T ¼ % | b eie�e % | T}~.YDP�Q�Y ã Þ X m>Ü\pß+`�^(`�XI[Yß+`�^][]r�\ß�Z�m]r�[@r�ò�\\_[Yß+`�^][]ri\PXÜ\(�`�[]riò�\ v \_mYß+`�^][]r�\_mY^NÜ\_\ jij \\_[riÙ°`)(�r�X+`�ri^]\½v(\ 0 àGr j m]u�[Ïv(\wv/Ü\_ÙZ�XI[]^]\p^¾n�\_[][]\Ñß�^]Z�ß�^]r�Ü\_[NÜ\Ñß�Z�u�^ 0,U d x (Z�ri[ 0 v/Ü\M�Xqri\½ntZ�ÙÙ\wntr �v(\_mhm]u�m x WUXÅÜ\Int^]r�[:` j Z�^]m 0 c 05v æ 0�v x W/^(à(Z�X°` j \_m4riXÜ\(�` j r�[NÜ\_mFã d � 05v � 0 \p[ d � 05v � 0 xî Z�X+n 05v \_[ 05v mhZ�XG[Àr�XI[NÜ\(�^(`�k j \_mm]u�^ R T v�Û�`�ß�^_ñ\_m j `Fß�^]Z�ß�Z�m]r�[@r�Z�X x Ö x � \p[ÀZ�XÎ`ã

  e�eie w 0®¹ | b fpeie�e�f | T ¼ % | b e�eie % | T c e�eie H 0®¹ | b f_e�eie�f | T ¼ % | b e�e�e % | T c

  e�eie H 0�v¹ | b fpeie�e�f | T ¼ % | b e�eie % | T æ e�eie H 0�v ¹ | b f_e�e�eif | T ¼ % | b eie�e % | T c

  e�e�e 0N¹ | b fpeie�e | T ¼ % | b eie�e % | T æ eie�e 0N¹ | b f_e�e�e | T ¼ % | b e�e�e % | T

  yw|Iù³z�÷ª´¶µl|â±+/Ç x �q:i]p©>(IpÂ�]��IpÂ�]�¦ i (R ��_¾�I(Fi>I_Â�]�i¾�¾�_�q ��I(F�NI_Â�]�i¾Â¸__]�i�>pI+È¾Æ _(9q��¾_+�(1iG(�ip:�_�Àq_ÀÌ1��I1��q¾ ((pi�_ ¡ p�N1�N(p ¯ _�>�>(_&+�À�]_p ÄN�� ¥

  ×F3SÑ ßÀàPO;�E4KÒ;¶T§;DQF;�á:J._FH�CFHî `�X�mFn�\_[][@\ß+`�^][]r�\Ià Z�X°ntZ�Xqm]rtvÃÜ\_^]\_^(`¸m]\_u j \_Ù\pXI[ « c \_[ « c Ö à j \Ïn_`�mu(¸Ü\_XÜ\_^(` j \_m][4òG^(`�rÜ\(�` j \_Ù¤\_XI[Ù°`�r�mÏn_Û \_m][Àu�XYß�\_uYß j u�mÏntZ�Ùß j rts_uÜ\o`�uXqriò�\G`�uÎv(\pmÀX�Z�[(`�[]riZ�X�m x zq~« c ã(Z�ri[ 0 u�Xq\zLZ�X+n�[@r�Z�XYv(\Ñv(\pu�ðÑò�`�^]rt`�k j \_m&^NÜ\_\ j�j \_mh l\p[ | x WUXÏß�\_uq[Àv/Ü\pÙZ�XG[]^]\_^s_uq\Um]r 0 \pm][lk�Z�^NÜ\ j r�\_X�Xq\m]u�^ R g à j \_m1L1Z�X+nt[]r�Z�X�m¾vqÛ uqX�\Ñò�`�^]r£`�k j \ | 3 0N¹   f | ¼ \_[7  3 0®¹   f | ¼ m]Z�XI[Àk�Z�^>Ü\ j r�\_XqX�\_mm]u�^ R xW/Xß�\_uq[

 • ��������� ���LN��PO (�-%��Q�������'!PRTS#��� � �����'!¡ ��]À�Ì�qI1i� _(À¦��>pi�_q�/4�h£1t�(  R Il_Æ �Y

  0®¹   f | ¼ %5 d% |¸c ¹ | ¼ % |Àc 0®¹   f | ¼ %5  % |¢ r�\_XY\_XG[@\pX+v(ulàIZ�XYß�\_uq[Ü\In�ïl`�X�(�\_^ j \_mò�`�^]r£`�k j \_m� À\_[ | \_[ÀZ�XYZ�k�[]ri\pXI[¾ã

  0®¹   f | ¼ %5 d% |¸c 0N¹   f | ¼ %5  % |Àc 0®¹   f | ¼ % | %5 Gl\¸[]ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù\ÀÙZ�XI[]^]\¾` j Z�^]mFv(\pu�ðn#ï�Z�m]\pm:ã j `Uß�^]\_Ùr�ñ\_^]\¾npÛ \pm][:spu�\ j \¾n_` j n�u j vqÛ uqX�\Àr�XI[NÜ\(�^(` j \¾v Z�uqk j \v�Û u�X�\L1Z�X+nt[]r�Z�Xªß�Z�m]r�[@r�ò�\m]uq^ R g m]\^(`�Ùñ\_Xq\³`�uAn_` j ntu j v(\³v \_u�ðÎriXG[NÜ\(�^(` j \pmm]r�Ùß j \_mm]uq^ R xYO `v(\_uqðIr�ñ\_Ù\wn_Û \_m][¾spu�\ j Û Z�Xß�\pu�[¾n�ïl`�X�(�\_^ j Û Z�^(v ^]\ov \_m¾v \_u�ðwr�XI[NÜ\(�^(`�[]r�Z�XqmÀmhriÙß j \pm xÞ XÎ`�ß�ß j rts_ul`�XI[¾nt\Ñ^NÜ\_m]u j [(`�[¾ñ` 0 ï \_[ 0¬ àGZ�XZ�k�[]r�\_XG[¸\pX�m]uqri[]\wã ö�÷(ö}}z�f÷(|¤±+>± þ �t0 ã R g 3 R (�¸Ì1�qI1i� ¦��N_��_�q¸(( R g ¯ i>I_Â�]�¦(�U ( R g ¡ ��]iÌ1��I1��

  | 3  ¹ | ¼ c 0®¹   f | ¼ %5 _(À¦��N_��_�q�NI_Â�]�¦(�Ñ(( R Il�U+t(

  0®¹   f | ¼ %5 d% |¸c ¹ | ¼ % |¸c 0N¹   f | ¼ %�  % |Àc 0®¹   f | ¼ % | %5 

  Í4+�(�I i�_ ¯ _ÀN_ (t�®�Æ ��+��©N Ài�]]©>(�0o_(4(�ÀÌ1��I1��â¦��>pi�_q�¾¦��]p ¯ >(��Àû��]¸Æ (Y_�]p¦(�w¦��>pi�_Φ��]IGlZ�ÙÙ\oß�Z�u�^ j \_m5LZ�X+n�[@r�Z�X�m¾k�Z�^NÜ\ j r�\_X�Xq\_m¾ß�Z�m]r�[@r�ò�\_m(à>Z�X³^(`�Ùñ\_Xq\âv Z�X+n j \n_` j ntu j v�Û u�X�\or�XI[NÜ\D(�^(` j \v(Z�u�k j \Pñ`ân�\ j uqrÑv(\Pv(\pu�ðPr�XI[NÜ\(�^(` j \_mám]r�Ùß j \_m x î \wß j uqm(à�Z�X¨ß�\_uq[Yv(\ j `¤Ù\_Ù\@L]`�n�Z�X¨r�XG[@\p^]ò�\p^][@r�^j Û Z�^(v(^]\wv(\_mriXG[NÜ\(�^(`�[@r�Z�X�m x zq~« c Ö ã(Z�ri[ 0 u�X�\BLZ�Xlnt[]riZ�X v(\°[]^]Z�rimwò�`�^]r£`�k j \pmo^>Ü\p\ j�j \pm£ (à | \p[ £ x WUXß�\pu�[v/Ü\_ÙZ�XI[]^]\_^s_uq\ mhr 0 \_m][k�Z�^NÜ\ j ri\_XqX�\_i�_q�99�h£1t�(  R0F Z&�h�q ¯ 9�(�q | f £µ RU¯ ¹ | f £ ¼ c 0N¹   f | f £ ¼ %5 ¡ ��]À�Ì�qI1i� _(À¦��>pi�_q�/4�h£1t�(  R g Il_Æ �Y

  H¤ 0®¹   f | f £ ¼ %5 -% | % £ c ¹ | f £ ¼ % | % £ c 0®¹   f | f £ ¼ %5  % | % £¢ r�\_XY\_XG[@\pX+v(ulàIZ�XYß�\_uq[Ü\In�ïl`�X�(�\_^ j \_mò�`�^]r£`�k j \_m� (à | \_[ £ \_[ÀZ�XYZ�kq[]ri\pXI[¾ã

  ¤ 0N¹   f | f £ ¼ %5 d% | % £ c 0®¹   f | ¼ %5  % | % £ c 0®¹   f | f £ ¼ % | %5 -% £Ösy

 • p�������� ���fN��POi (�-%��Q�������'!PR0S���� � �����'!c 0®¹   f | f £ ¼ % £ %5 -% |

  O \n_` j ntu j v(\ j Û r�XI[NÜ\(�^(` j \[@^]r�ß j \vqÛ uqX�\=L1Z�Xlnt[]riZ�X ß�Z�mhri[]r�ò�\m]uq^ R0F m]\^(`�ÙYñ\pX�\`�u§n_` j ntu j v�Û u�Xq\riXG[NÜ\(�^(` j \wv Z�u�k j \Ñm]uq^ R g \_[Ïv�Û u�Xq\Ñm]r�Ùß j \Ñm]uq^ R x WUXYß�\_u�[\_Xqm]u�r�[]\w`�ß�ß j rts_uq\_^ j \Ñ[@ïÜ\_Z�^_ñ\_Ù\ x � x �m]u�^ R g ß�Z�uq^m]\á^(`�Ù\_X�\_^oñ`I_Â�]�¦(�U ( R0F ¡ ��]iÌ1��I1��

  | f £ 3  ¹ | f £ ¼ c 0N¹   f | f £ ¼ %5 _(À¦��N_��_�q�NI_Â�]�¦(�Ñ(( R g Gl�/l£ 

  H¤ 0®¹   f | f £ ¼ %5 d% | % £ c ¹ | f £ ¼ % | % £ c 0®¹   f | f £ ¼ %�  % | % £

  Í4+�(�I i�_ ¯ _ÀN_ (t�®�Æ ��+��©N Ài�]]©>(�0o_(4(�ÀÌ1��I1��â¦��>pi�_q�¾¦��]p ¯ >(��Àû��]¸Æ (Y_�]p¦(�w¦��>pi�_Φ��]IGlZ�ÙÙ\oß�Z�u�^ j \_m5LZ�X+n�[@r�Z�X�m¾k�Z�^NÜ\ j r�\_X�Xq\_m¾ß�Z�m]r�[@r�ò�\_m(à>Z�X³^(`�Ùñ\_Xq\âv Z�X+n j \n_` j ntu j v�Û u�X�\or�XI[NÜ\D(�^(` j \[@^]r�ß j \ñ` nt\ j uqrv(\v(\pu�ðr�XI[NÜ\(�^(` j \_m(à j Û u�Xq\¤mhriÙß j \o\_[ j Û�`�u�[]^]\v(Z�u�k j \ x î \oß j u�m(à>\_XÅ`�ß�ß j rts_ul`�XG[ j \ntZ�^]Z jij `�ri^]\ x � x à-Z�X+/³Èl_lNp((t11l�Æ ��li�©>(_>��(h]I�(ÄÑÌ��G���À¦��N_��_�q_u0Ïp���_lq�q(â¦��N_��_ ¿ C p¤h�IN�¤��li�©>(�_1û_� Áp_Ã�:ülq¦�(qq�(ÄáÌ��G��� 0 ¯ l]�i��¸p_N+�7û��]Àq ¿À¯ _��+�]�Â�]�lû��Â(r 0�vTw \_m][Àr�XG[NÜ\D(�^(`�k j \Ñm]u�^ R g Z�u R0F àGZ�XYZ�k�[]ri\pXI[ j \_m$LZ�^]Ù¾u j \_mm]uqriò�`�XG[@\pm¾ãv�`�X�m R g

  w 0®¹   f | ¼ %5 d% |Àc 0®¹   f | ¼ vw/¹   f | ¼ %5 d% |v�`�X�m R0F

  w 0N¹   f | f £ ¼ %5 d% | % £ c H¤ 0®¹   f | f £ ¼ vTwù   f | f £ ¼ %5 -% | % £Þ X ß+`�^][]r£ntu j ri\_^mhr ¿ \_m][u�XLßl`]ò:Ü\GàÏnpÛ \_mh[7ñ`Åv(r�^]\ ¿ c ã � b f � b ä ¬ ã � g f � g ä v�`�X�m R g Z�u ¿ cã � b f � b ä ¬©ã � g f � g ä ¬©ã � F f � F ä v�`�X�m R0F à>nt\pm1L1Z�^]Ù¾u j \_mÏv(\_òGri\pX�X�\pXI[¾ãv�`�X�m R g

  ��

 • ��������� ���LN��PO (�-%��Q�������'!PRTS#��� � �����'!

  w 0N¹   f | ¼ %� d% |Àc ¥

  í ¥�¦í ¦0N¹   f | ¼ %5  % |

  v�`�X�m R0F

  w 0®¹   f | f £ ¼ %5 d% | % £ c ¥¤

  í ¤ ¥

  í ¥�¦í ¦0N¹   f | f £ ¼ %5  % | % £

  \_[ j Û Z�^(v(^]\wv(\pmÀr�XI[NÜ\(�^(`�[]riZ�XqmÀ\_mh[ÀriXlv(rN?>3v�w |GùP{l}|°±+ þ �t ¿ �o1]i�qÂ��Ñ� R g _�qIl�5C ä U d ¯ XU d ¯ ä æ X � >Èl�iG(�_

  w%5 d% |

  ¹   æB|9æ � ¼ gO `$L1Z�Xlnt[]riZ�X¨  f | 3 �¹   æB|9æ � ¼ g \_m][nt\_[][]\±L1Z�X+nt[]r�Z�XY\_m][ÀXGu j�j \ x(r | µ«ã d f ä à j `�L1Z�X+nt[]r�Z�X³ñ`Fr�XI[NÜ\(�^]\_^ò�`�u�[

  �¹   æ8|9æ � ¼ g mhr0  µ ã d f � | ä \_[ d mhriXqZ�X xO `Fß�^]\pÙrñ\p^]\r�XI[NÜ\(�^(` j \m]r�Ùß j \Ñ\_m][¾v(Z�Xlnã

  g ¬ {m

  �¹   æB|9æ � ¼ g %5  c

  � �¹   æ8|9æ � ¼

  g ¬ {m c�

  |9æ � ��Ö

  W/XÎ`F\_X�mhu�r�[@\wã

  w%5 d% |

  ¹   æB|4æ � ¼ g cgm

  �|9æ � �

  �Ö % |Àc j X ¹ |9æ � ¼ � | Ö gm c j X Ö �

  Ö

  v�w |GùP{l}|D±�+± þ �t ¿ �°©>(�(Ñ�7¦��(�°� R0F _�q9l�4C ä U d ¯ XU d ¯ 4 U d Iä g æ X g æ 4 g � � >Èl�iG(�_

  w   | £ %� d% | % £Ö��

 • p�������� ���fN��POi (�-%��Q�������'!PR0S���� � �����'!O `�LZ�X+nt[]r�Z�XV  f | f £ 3   | £ \_m][¾ntZ�XG[@r�XGu�\m]uq^ ¿ x GlZ�ÙÙ\ov�`�Xqm j Û \_ðG\_Ùß j \ßq^NÜ\In�Ü\Gv(\_XG[(à j `�LZ�X+n�[@r�Z�Xñ`FriXG[NÜ\(�^]\_^À\pm][ j `�L1Z�X+nt[]r�Z�X   | £fv w ¹   f | f £ ¼ m]uq^ R F xtXI[NÜ\(�^]Z�X�mò�`�uq[ � v�`�X�m ¿ \_[ d ï�Z�^]mÏv(\ ¿ x(Z�ri\pXI[ 0 b \_[ 0 g v(\pu�ð×LZ�X+nt[]r�Z�X�mÑn�Z�XG[]riXGu�\pmÑv�`�X�m¸u�Xwr�XG[@\p^]ò�` j�j \�°°v(\ R []\ j�j \_mÑspu�\ 0 b � 0 g x (Z�r�[ ¿j Û \_Xqm]\_Ù¾k j \wv/Ü\DM�X�r>ß+`�^ j \_mÜ\Ispu+`�[]riZ�Xqm(à

  ä µ ° f 0 b ¹ ä ¼ � X � 0 g ¹ ä ¼ `�^Ï`�ß�ß j rtn_`�[@r�Z�X³v u³np` j ntu j v(\_mriXG[NÜ\(�^(` j \pm¾v(Z�uqk j \_m(àGZ�X[]^]Z�u�ò�\

  Ô g ¹ ¿F¼ c vTw/¹   f | ¼ %5 -% |Àc ±Î ³² «µ´Î¦ ² «µ´% | %5  c ± 0 g ¹   ¼ � 0 b ¹   ¼ %5 

  v�w |GùP{l}|°±+ Èl��I(���i (]Ì1�p�itI_U+�À_Æ pi� +]ѸÆ�_©>(�1i�ä g� g æ

  X g� g c �

  Ös¢

 • ��������� ���LN��PO (�-%��Q�������'!PRTS#��� � �����'!W/XÎn�ïq\_^(n�ïq\ j `Fm]uq^�L@`�nt\wv(u³v Z�Ù°`�r�X�\ ¿ ^]\_ßq^NÜ\_m]\_XG[NÜ\ßl`�^ j \pmÜ\Ispu+`�[]r�Z�Xqm

  � � � ä �Åæ � f� �� � g �°ä g � X �

  �� � g �°ä g

  î Ûi`�ßq^_ñ\_m j \Ñ^NÜ\_m]u j [(`�[Àß�^NÜ\In�Ü\Iv(\_XG[(àGZ�XÎ`ã

  Ô g ¹ ¿F¼ c ïYí¬ í

  �� � g �¬  g %�  c

  ��

  ïYí¬ í

  � g �  g %5 

  î `�X�m¾n�\_[][@\Ñr�XI[NÜ\(�^(` j \m]r�Ùß j \IàGZ�X�L@`�ri[ j \wn�ï+`�X(�\pÙ\_XG[¾v(\ò�`�^]rt`�k j \_m�  c � n�Z�m ç

  Ô g ¹ ¿F¼ c ��m¶ �

  g � � g ¹ n�Z�m ç ¼ g ¹ � � m]r�X ç ¼ % ç c � � ¶m ¹ m]r�X ç ¼g % ç c

  � � ¶m� �ªntZ�m ç

  % ç c"· � �

  Gl\_m¾np` j ntu j mÏv(\Ñm]u�^�L]`�nt\ß®\_^]Ù\_[][]\_XG[�>( ¯ _q��(( ¤i>1_(]��i ° � R¸¯ ]�Â�]�lû�©>(>p(lip�((¦�ѸÆ�_©N ����X c 0®¹ ä ¼ _(lq( ]Ì�_ÑN i�Ñ��� R g } ~.YDP�Q�Y ã j mhu�[¾v�Û�`�ß�ß j rts_uq\_^ j `�LZ�^]ÙÏu j \ß�^>Ü\GnÜ\Iv \_XI[]\w`]ò�\In 0 c 0 b c 0 g x ö�÷(ö}}z�f÷(|³±+Ç þ �£¹¸ (��_IÃ]�F+�á�á_��h]�â b ¯0º iá�����áq�_(Ã�itIl�a¸I ¿ c º \ ¸F ¡ i�]] 0�vTwª_(l�>IpÂ�]�¦ iÑ(( R g C

  w 0®¹   f | ¼ %5 d% |¸c » 0®¹   f | ¼ %5 d% |Í4Ï+�(1�I(��_ ¯

  Ô g ¹ ¿F¼ c Ô g ¹ ºâ¼}~.YDP�Q�Y ã O Û \_Xqm]\_ÙÏk j \ ¸ \_m][¤v(\ÏÙ\pm]u�^]\áXIu j�j \Yv�Û�`�ß�^_ñ\_m j \Yn�Z�^]Z j�j `�r�^]\ x ¢ x v(Z�X+nánt\Intr\_m][Àu�Xq\on�Z�XqmNÜ\Ispu�\pX+nt\wv(\ j `Fßq^]Z�ß�Z�mhri[]r�Z�X x J x ��q-Ê x ¼U^�`�nt\ñ`ánt\F^>Ü\_m]u j [(`�[�à j Z�^]m(spu+Û u�XPv(Z�Ù°`�riXq\v \ R g mh\_^(`Ïv(Z�XqXÜ\¤ntZ�ÙÙ\ j \¤v(Z�Ù°`�riXq\Fr�XI[NÜ\_^]r�\_uq^ j riÙr�[NÜ\ß+`�^Ïu�X j `�nt\_[(à�Z�X¨X�\v(r�m][]r�X�(�u�\p^(`ßl`�m j \Pv(Z�Ù°`�riXq\wZ�u�ò�\_^][ÏZ�u j \v Z�Ù°`�r�X�\@L\_^]Ù Ü\ j r�Ùr�[NÜ\wßl`�^Ynt\j `�nt\p[ x

  ��

 • p�������� ���fN��POi (�-%��Q�������'!PR0S���� � �����'!×F3�# ¯Î6&=@MNJ:=Q:;�?"ÃE4=�J�T§;�?ÎQF69C:?ªR0Fq3W/Xâß�\_u�[Fuq[@r j rimh\_^v \_u�ðÎv/Ü\GntZ�Ùß�Z�m]r�[@r�Z�X�m¤v�Û u�X�\Ïr�XI[NÜ\(�^(` j \Ï[]^]riß j \Ï\_Xâu�X�\Ïr�XI[NÜ\(�^(` j \Yv(Z�u�k j \Ï\_[Fu�Xq\m]r�Ùß j \Z�u j Û r�XIò�\_^]mh\ x Gl\Intr/v(Z�XqX�\ov \_u�ðn_` j ntu j mÏv(rNß+`�^ j \_mÜ\Ispu+`�[@r�Z�X�mÏã

  ¹ ä f X ¼ µ=� f 0 b ¹ ä f X ¼ � 4 � 0 g ¹ ä f X ¼¸ j Z�^]m(à&ntZ�ÙÙ\Yv�`�X�m j \Yn_`�m « c àqZ�Xâß�\pu�[np` j ntu j \p^ j \Ïò�Z j u�Ù\Yv(\ ¿ ß+`�^ j Û r�XG[®Ü\D(�^(` j \Ï[]^]riß j \Ïmhu�^R0F v \ j `�LZ�Xlnt[]riZ�XÎn_`�^(`�nt[NÜ\_^]r�m][]r£spu�\ vw ã

  Ô F ¹ ¿F¼ c H¤ vw/¹   f | f £ ¼ %5 d% | % £ c Î ³² « ê { ´Î¦ ² « ê { ´

  % £ %5 d% |Àc 0 g ¹   f | ¼ � 0 b ¹   f | ¼ %5 d% |¾�òFûcú 'òFþ#ò'÷�Ðü ÷Fûcü ã(Z�ri[oÙ°`�r�XI[]\_Xl`�XI[ ¿ u�Xk®Z�^>Ü\ j r�\_X v(\ R0F x Z�u�^o[]Z�u�[£4 µ R à9m]Z�ri[ ¿ I j Û \pX�m]\_ÙÏk j \¨v(\pmntZ�uqß j \_m¹ ä f X ¼ µ R g []\ j mÏs_u�\ ¹ ä f X f 4 ¼ µ ¿ x ¸ j Z�^]m ¿ \_mh[¾vÃÜ\MqX�r>ß+`�^ j \_mÜ\Ispu+`�[@r�Z�X�m

  4 µ R f ¹ ä f X ¼ µ ¿ IGlZ�ÙÙ\ontr � v(\pm]m]uqm(à j \ò�Z j u�Ù\ov(\ ¿ \_m][ j Û r�XG[NÜ\D(�^(` j \¤v \ vTw m]u�^ R0F x W/Xß�\_uq[Ur�XG[NÜ\D(�^]\_^

 • ��������� ���LN��PO (�-%��Q�������'!PRTS#��� � �����'!Y Z�u�m¾^]\_ß�^]\pX+v(^]Z�X�mnt\ân_` j ntu j `�ß�^_ñ\_m j Û�Ü\_[]u+v(\âv \_m½n#ï+`�X�(�\_Ù\pXI[]m½v(\¤òq`�^]rt`�k j \_m½vq`�Xqm j \_mv(Z�X+n Ô g ¹ ¿ I ¼ c d x(u�ßqß�Z�m]Z�X�m å 4 å � æ \p[ß�Z�m]Z�X�m�% g c � � 4 gæ g x ¸ j Z�^]m j Û \_X�mh\_Ù¾k j \ ¿ I \_mh[ j Û \_Xqm]\_ÙÏk j \_mov(\_montZ�uqß j \_m¹ ä f X ¼ []\ j m¾spu�\ ä g

  ¹�� % ¼ g æX g¹ � % ¼ g � �

  GÀÛ \pm][ j Û r�XG[NÜ\p^]ri\pu�^wv�Û u�X�\\ j�j rißqm]\°v(Z�XG[ j `Ïm]u�^�L]`�nt\\_m][ · � � % g v�Û�`�ßq^_ñ\_m j Û \_ðG\_Ùß j \ x ¢ x � xQO \ò�Z j uqÙ\v(\ ¿ \pm][¾v(Z�X+nÔ F ¹ ¿:¼ c ï `¬ ` · � � ¹ � �

  £ gæ g ¼ % £ c"· � � ã £ �

  £ FÖ æ g ä ï `¬ ` c

  JÖ · � � æ

  ö�÷(ö}}z�f÷(|±+± þ `0â_(F(�¾Ì�qI1i�°N__��1i>( ¯ _q��

 • p�������� ���fN��POi (�-%��Q�������'!PR0S���� � �����'!W/X ^(`�ß�ß�\ j�j \Aspu�\ j Û�`�ß�ß j rtn_`�[]riZ�X j riXÜ\I`�ri^]\ vÃÜ\p^]riò:Ü\_\ v(\ÂD\_X ¹ | b f | g fpeie�e�f | T ¼ àp j#¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ àF\_m][j Û�`�ß�ß j rtn_`�[]riZ�X j r�XÜ\G`�r�^]\Ñk�r�Ú\In�[@r�ò�\ov \ RUT v�`�X�m RUT v(\ÑÙ°`�[@^]rtnt\wã

  Í�ù | b f_e�e�eif | T ¼ cÄ Ã ¦Ä { ¦

  ¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼ Ä Ã ¦Ä { ¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ eÐe ÄÃ¦Ä { ¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼e

  eÄ Ã Ä { ¦¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼ Ä Ã Ä { ¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ eÐe Ä Ã Ä { ¹ | b f | g f_e�e�e | T ¼`�ßqß�\ j Ü\_\ÑÙ°`�[]^]rtnt\ÑÚ@`�ntZ�k�r�\_XqX�\ov \� x

  O \gÅ `�ntZ�kqri\pX ,ù | b f | g f_e�eie | T ¼ v(\¤`�u¾ß�Z�r�XI[ ¹ | b f | g f_e�eie | T ¼ µ ¿ \pm][ j \ÑvÃÜ\_[]\_^]Ùr�X+`�XG[Àv(\ j Û�`�ßqß j r£np`�[@r�Z�Xj r�XÜ\G`�r�^]\6 j#¹ | b f | g fpeie�e | T ¼ Z�u³nt\ws_uqr>^]\_òGri\_XG[¾`�uÙo\pÙ\ov \ j `FÙ°`�[@^]rtnt\6Å `�ntZ�k�r�\_XqX�\ov \�Nà Í5à xY Z�[]Z�X�mÏs_u�\Ñm]r�½ã ¿ 3 ¿ j \_mh[Àu�XÎv(rNntr�Ü\_\ xO Z�^]m(spu�\ j `�L1Z�Xlnt[]riZ�XAñ`wriXG[NÜ\(�^]\_^\_mh[ j `�L1Z�Xlnt[]riZ�XAnp`�^(`�n�[®Ü\p^]rimh[@rtspu�\³v�Û u�Xªk�Z�^NÜ\ j r�\_X+àlZ�XªZ�k�[]ri\pXI[ j `ò�` j \_uq^¾v(\ j `FÙ\_m]u�^]\wv(\Ñm]Z�X[]^(`�X�möLZ�^]ÙÅÜ\Ñß+`�^Àu�Xq\o`�ß�ß j rtn_`�[]riZ�XÎ`)X�\oã ö�÷(ö}}z�f÷(| ±��± þ �t ¿ (L¦��N_��_� R T ¯ (�¨1]��]Ì1�]���sr� � R T IÈÇ-Æ ��+��_�1i�Yi�p��]Ñ�h]G_�_I ¡ i�]#C

  Ô T ¹ ¿F¼ cDå % a�| ¹�Ç ¼ å Ô T ¹ ¿F¼}~.YDP�Q�Y ã(r3°X+Û \_mh[Ñß+`�m

 • ��������� ���LN��PO (�-%��Q�������'!PRTS#��� � �����'! ö�÷(ö}}z�f÷(|°±QÇ�p((]#Ô T p(l�N]�]��N1/l�]��1��Y(  R T }~.YDP�Q�Y ã m Xq\^]Z�[(`�[]riZ�Xª\_mh[áu�Xq\½[]^(`�X�m�L1Z�^]Ù°`�[@r�Z�X j r�XÜ\G`�r�^]\IàÀv(\³vÃÜ\_[]\_^]Ùr�X+`�XG[.Ê � x jm]u�[¾v Z�XlnvqÛi`�ß�ß j rtspu�\_^ j \wntZ�^]Z jij `�ri^]\ x ��d x x v�w |GùP{l}| ±�+* � �ûq_]�û� ÁP_��I i_o�¨��t( ¸Æ (l�]���_�t+ Áp� � R T � NÕ�I_

  Ë b f Ë g f_e�e�eif Ë T ¯ ÁÏipl9��N1 è �>q9�(ÀpI�]��q__��� R T C� è b� ègee� èT

  W/X ^]\_Ù°`�^(spu�\½spu�\½nt\ñ\Gv(\

 • p�������� ���fN��POi (�-%��Q�������'!PR0S���� � �����'!W/X ^]\p^]Z�u�ò�\ j `�LZ�^]Ù¾u j \ªv \ªn#ï+`�X�(�\_Ù\_XG[v(\°ò�`�^]rt`�k j \_mvq`�X�m j \_mwr�XG[NÜ\D(�^(` j \_m½m]r�Ùß j \_m x4Þ X \�\p[�àm]Z�ri[ ã � f �åä \p[ ã æ f % ä v(\pu�ðr�XI[]\_^]ò�` j�j \_mYv(\ R \p[=u�Xq\`�ßqß j r£np`�[]r�Z�XÎk�r�Ú\In�[@r�ò�\v(\ ã æ f % ä v�`�Xqm ã � f �åä x(u�ßqß�Z�m]Z�X�ms_uq\= j \pðIr�m][]\¾\_[:\pm][ántZ�XG[]riXGu�\ x�O \=Å `�ntZ�k�r�\_Xªv(\=Pv�`�Xqmán�\½np`�m:\pm][ j `±L1Z�X+nt[]r�Z�X¬ j \_[v(Z�X+nUß+`�^ j \[]ïÜ\pZ�^pñ\pÙ\ x ��d x � àGZ�XÎ`ã

  ¥í0N¹   ¼ %5  c Õ` 0¶¥ ¹ | ¼ å j ¹ | ¼ å % |

  î \_u�ðn_`�mm]\Ñß�^NÜ\_m]\pXI[]\_XG[¾ãZ�uYk�r�\_X" j� d » ` j Z�^]m7o\_mh[¾nt^]Z�rimhm(`�XI[]\Ñ\_[7 ¹�æ ¼ c � f ¹ % ¼ c � x W/XÎ`v(Z�X+nÑã

  ¥í0®¹   ¼ %5  c

  Ã ² ¥ ´Ã ² ` ´ 0®¹  ¼ %5  c Õ` 0¥ ¹ | ¼ j ¹ | ¼ % |

  Z�uYk�r�\_X" j � d » ` j Z�^]m7o\_mh[¾vÃÜ\Int^]Z�r�m]m `�XG[]\\_[7 ¹�æ ¼ c � f ¹ % ¼ c � x WUX³`v Z�X+nã¥í0N¹   ¼ %�  c �

  Ã ² Õ ´Ã ² ` ´ 0®¹  ¼ %5  c � Õ` 0¥ ¹ | ¼ j ¹ | ¼ % |

  î `�X�m j \_m v \_u�ðÅn_`�m(à+Z�X¨^]\_[]^]Z�u�ò�\ j `�LZ�^]ÙÏu j \Pn j `�m]m]rts_uq\Pv(uAn�ïl`�X(�\_Ù\_XG[Yv \½ò�`�^]rt`�k j \pm v�`�Xqm j \_mriXG[NÜ\(�^(` j \_mm]r�Ùß j \_m x zq~ö/øµ«d¹ÔY±W/X ò�`ÎÜ\_[]u+v(r�\_^ j `[]^(`�X�möLZ�^]Ù°`�[@r�Z�X"spu�r�^]\_ß�^>Ü\pm]\_XG[]\ j \Ñßl`�mhm(`)(�\Ñ\_X¨ntZGZ�^(v(Z�X�XÜ\_\_m:ß�Z j `�r�^]\_m x Gl\_[][]\[@^(`�Xqm�LZ�^]Ù°`�[]riZ�XY\_m][¾v/Ü\M�Xqri\Ñß+`�^ j \_mÜ\Is_ul`�[@r�Z�X�mÏãä c � ntZ�m |X c � m]r�X | ß�Z�uq^ ¹�� f |

  ¼ µ=, c R ï ð ä d f · ã x(Z�XVÅI`�n�Z�kqri\pX\pm][ j \wv/Ü\p[@\p^]ÙriXl`�XI[¾v(\ j `FÙ°`�[]^]rtnt\

  � � m]riX | ntZ�m |� n�Z�m | m]r�X |n_Û \_m][¾ñ`v(r�^]\@� � xÞ XÎ`�ß�ß j rts_ul`�XI[ j \[]ïÜ\pZ�^pñ\pÙ\ x ��d x � àGZ�XZ�k�[]r�\_XG[¾v(Z�X+n j `�L1Z�^]ÙÏu j \ov \on#ï+`�X�(�\_Ù\_XG[¾v(\Ñò�`�^]r£`�k j \pm¾ã

  0N¹ ä f X ¼ %_ä�% X c Ö 0N¹§� ntZ�m | f � mhriX | ¼ � % � % |v�w |GùP{l}|°±�+> þ (]Ì1�pÀÆ  ]pI1I(]_I1�i�Â��I� °p��]� Áp](q¾Ì��G��À0p��� ¯ 9�]t1£�¾G9p�>1i>(Ï(( °�N1_(]���Bã | b f | g ä � R � �û�p]�ûq�((]Ì1�_q_Æ _�h_¦(�

  ¿ c�� ¹�� f | ¼ åÏ| b �|$�| g f d � � � 0N¹ | ¼ � `�^Ï`�ß�ß j rtn_`�[@r�Z�X³v u^>Ü\pm]u j [(`�[¸ßq^NÜ\In�Ü\Gv(\_XG[(àGZ�XYò�Z�r�[¾spu�\

  Ô g ¹ ¿F¼ c w %_ä�% X c{ { ¦

  Î ² { ´m

  � % � % |Àc �{ { ¦0 g ¹ | ¼ % |

  JsJ

 • ��������� ���LN��PO (�-%��Q�������'!PRTS#��� � �����'!v�w |GùP{l}|°±�+ � �û�p]�û� Á_��I(�_-Æ �NI_Â�]��¸_p]�i�N_

  ï ç

  ¬ ça ¬ { % |

  Z�uq^¾nt\ j `�àGZ�X³np` j ntu j \ j Û r�XI[NÜ\D(�^(` j \ov Z�uqk j \oã

  a ¬ ² « ï { ´ %5 d% |

  Gl\_[][@\ÑriXG[NÜ\(�^(` j \Ñò�`�u�[¾v�Û u�Xq\ßl`�^][Àßl`�^Àß+`�m]m `Ä(�\Ñ\_X³n�ZIZ�^(v Z�XqXÜ\_\pmÀß�Z j `�ri^]\_mÏã

  a ¬ ² « ï { ´ %5 d% |¸c g ¶m

  ï çm a

  ¬�× � % � % |Àc"· j riÙ× l ï ç ¹ � � a ¬�× ¼ c"·

  î Ûi`�uq[@^]\Ñß+`�^][(à>nt\_[][]\r�XI[NÜ\(�^(` j \ò�`�u�[¾`�uqm]m]r

  a ¬ ² « ï { ´ %5 d% |¸c ï

  ç

  ¬ ça ¬ { % | g

  W/XY\_X³v/Ü\Iv(uqri[¾spu�\ï ç

  ¬ ça ¬ { % |Àc © ·

  zq~ö/øµ«d¹ÔYÇW/X¨ò�`DÜ\p[@ulv(r�\_^ v�Û�`�k®Z�^(v j \½ß+`�m]m `Ä(�\½\_X ° ö>ö÷dØlö�ded õ|G|I~À°�Ù>}+f�d|Øl÷ªf+´µl|I~ xO `¤[]^(`�X�möLZ�^]Ù°`�[@r�Z�X¨\_m][vÃÜ\MqX�r�\ß+`�^ j \_mÜ\Ispu+`�[]riZ�Xqm¾ã

  ä c � ntZ�m |X c � m]r�X |4

  ß�Z�u�^ ¹ | f � f 4 ¼ µ=, c ä d f · ã ð R ï ð R x(Z�XVÅI`�n�Z�kqri\pX\pm][ j \wv/Ü\p[@\p^]ÙriXl`�XI[¾v(\ j `FÙ°`�[]^]rtnt\

  � � m]r�X | n�Z�m | d� ntZ�m | m]r�X | dd d �n_Û \_m][¾ñ`v(r�^]\@� � xW/XYZ�kq[]ri\pXI[¾v(Z�Xln j `�LZ�^]Ù¾u j \wã

  H¤ 0N¹ ä f X f 4 ¼ %_ä|% X %54 c Ö 0N¹§� ntZ�m | f � m]r�X | f 4 ¼ � % � % | %54

  v�w |GùP{l}|â±�+� � �ûq_]�ûq Á¤�>IpÂ�]p�¤Ì��G��80N¹ ä f X f 4 ¼ c ä g æ X g ((�â¦��(�'� q__>h±7Ilq]����.Úá j m Ûi`)(�r�[¾v(\wn_` j n�u j \_^

  ¹ ä g æ X g ¼ %_ä�% X %54J y

 • p�������� ���fN��POi (�-%��Q�������'!PR0S���� � �����'! `�^ß+`�m]m(`)(�\Ñ\_X³n�ZIZ�^(v(Z�XqXÜ\_\pm¾nHÖ j riXlv(^]rts_uq\_m(àGZ�X³`ã

  ¹ ä g æ X g ¼ %_ä�% X %54 cï¹Û¬ Û

  ª Û ¬ I m

  g ¶m

  � F % | % � %54 c · ï¹Û¬ Û ¹ÜÚ

  g �"4 g ¼ g %�4 c ¢ · Ú �sy

  Þ []ulv(r�Z�XqmlÙ°`�r�XI[]\_Xl`�XI[ j \/ßl`�m]m(`)(�\/\pX ° ö>ö÷dØlö�ded õ|G|I~F~p{ ôõ|G÷ªf+´µl|I~ xDO `4[]^(`�X�m�L1Z�^]Ùâ`�[]r�Z�X¾\_mh[ÀvÃÜ\MqX�r�\ß+`�^ j \_mÜ\Gs_ul`�[]r�Z�X�mÏã

  ä c � ntZ�m | n�Z�m| X c � m]r�X | ntZ�m| 4 c � mhriX7 

  ß�Z�u�^ ¹ | f � f   ¼ µ=, c ä d f · ã ð R ï ð ä � · f · ã x(Z�XVÅI`�n�Z�kqri\pX\pm][ j \wv/Ü\p[@\p^]ÙriXl`�XI[¾v(\ j `FÙ°`�[]^]rtnt\

  � � mhriX | ntZ�m|  n�Z�m | ntZ�m|  � � ntZ�m | m]riX7 � ntZ�m | ntZ�m|  m]r�X | n�Z�m|  � � mhriX | m]r�X7 d m]r�X7  ntZ�m| n_Û \_m][¾ñ`v(r�^]\@� � g ntZ�m|  xW/XYZ�kq[]ri\pXI[¾v(Z�Xln j `�LZ�^]Ù¾u j \wã

  H¤ 0®¹ ä f X f 4 ¼ %_ä�% X %54 c Ö 0N¹§� ntZ�m | n�Z�m|  f � m]r�X | ntZ�m|  f � mhriX7  ¼ � g ntZ�m| ¹% � % | %5 

  v�w |GùP{l}|S±��+ þ �£-� � Ú � d � �û�_]�û� ÁD_��I(�_P_Æ �> pÂ�]