collège des procureurs college van procureurs- généraux ...· - les arti cles 14, 19, 62 et 70

Download Collège des procureurs College van procureurs- généraux ...· - les arti cles 14, 19, 62 et 70

Post on 26-Apr-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Secrtariat du Collge des procureurs gnraux - Rue

Ernest Allard 42 - 1000 Bruxelles

Tl. : 02/500 86 01 - Fax : 02/500 86 13

e-mail : secr.colpg@just.fgov.be

Secretariaat van het College van procureurs- generaal

- Ernest Allardstraat 42 - 1000 Brussel Tel. : 02/500

86 01 - Fax: 02/500 86 13

e-mail : secr.colpg@just.fgov.be

Collge des procureurs

gnraux

College van procureurs-

generaal

Bruxelles, 7 juin 2013

Brussel, 7 juni 2013

CIRCULAIRE COMMUNE

N COL 11/2013 DU MINISTRE DE LA

JUSTICE, DU MINISTRE DE LINTERIEUR,

ET DU COLLEGE DES PROCUREURS

GENERAUX PRES LES COURS DAPPEL

GEMEENSCHAPPELIJKE OMZENDBRIEF

NR. COL 11/2013 VAN DE MINISTER VAN

JUSTITIE, DE MINISTER VAN

BINNENLANDSE ZAKEN, EN HET

COLLEGE VAN PROCUREURS-

GENERAAL BIJ DE HOVEN VAN

BEROEP

Madame, Monsieur le Procureur gnral, Monsieur le Procureur fdral, Madame, Monsieur le Procureur du Roi, Madame, Monsieur lAuditeur du travail, Madame, Monsieur le Directeur gnral de la direction gnrale Maisons de justice Madame, Monsieur le Directeur gnral de la direction gnrale des Etablissements pnitentiaires Madame, Monsieur le Commissaire gnral de la police fdrale Madame, Monsieur lInspecteur gnral de la police fdrale Madame, Monsieur le Chef de corps de la police locale

Mevrouw, Mijnheer de Procureur-generaal, Mijnheer de Federale Procureur, Mevrouw, Mijnheer de Procureur des Konings, Mijnheer/Mevrouw de Arbeidsauditeur, Mevrouw, Mijnheer de Directeur-generaal van het directoraat-generaal Justitiehuizen, Mevrouw, Mijnheer de Directeur-generaal van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, Mevrouw, Mijnheer de Commissaris-generaal van de Federale Politie, Mevrouw, Mijnheer de Inspecteur-generaal van de Federale en Lokale Politie, Mevrouw, Mijnheer de korpschef van de lokale politie,

OBJET: Excution de peines et mesures - Echange dinformations concernant : - le suivi des personnes en libert moyennant le respect de conditions - la procdure de recherche des personnes condamnes ou internes en fuite ou vades

BETREFT : Uitvoering van straffen en maatregelen - Informatie-uitwisseling met betrekking tot: - de opvolging van personen in vrijheid mits naleving van voorwaarden, - de procedure voor de opsporing van de veroordeelde of genterneerde personen die voortvluchtig of ontsnapt zijn

n 11/2013

2

TABLE DES MATIERES

INHOUDSTAFEL

1. Cadre lgal et rglementaire

5

1. Wettelijk en reglementair kader

1.1. La rglementation applicable en la matire

1.1. De regelgeving van toepassing op deze materie

1.2. Les directives et circulaires ministrielles notamment applicables en la matire

1.2. Ministerile richtlijnen en omzendbrieven in het bijzonder van toepassing op deze materie

1.3. Les circulaires du Collge des procureurs gnraux notamment applicables en la matire

1.3. Omzendbrieven van het College van Procureurs-generaal in het bijzonder van toepassing op deze materie

2. Objectifs et contexte de la circulaire

7

2. Doelstellingen en context van de omzendbrief

3. Champ dapplication

9

3. Toepassingsgebied

3.1. Dfinition des personnes en fuite ou vades

3.1. Definiring van de voortvluchtige of ontsnapte personen

3.2. Dfinition des catgories de libration 3.2. Definiring van de categorien van invrijheidstelling

3.3. Suspension, sursis et probation 3.3. Opschorting, uitstel en probatie

3.4. La libert sous conditions 3.4. De vrijheid onder voorwaarden

3.5. La grce 3.5. De genade

4. Directives concernant les banques de donnes

14

4. Richtlijnen betreffende de databanken

4.1. Enregistrement dans la Banque de donnes Nationale Gnrale (BNG)

4.1. Registratie in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG)

4.2. Consultation des banques de donnes

4.2. Raadpleging van de databanken

5. Directives concernant la recherche des personnes en fuite ou vades

17

5. Richtlijnen betreffende de opsporing van voortvluchtige of ontsnapte personen

5.1. Principe 5.1 Principe

5.2. Missions du ministre public 5.2. Opdrachten van het openbaar ministerie

5.3. Recherche par les services de police 5.3. Opsporing door de politiediensten

5.4. Groupe cible prioritaire 5.4. Prioritaire doelgroep

5.5. Point de contact de la police judiciaire fdrale pour le ministre public

5.5. Aanspreekpunt bij de federale gerechtelijke politie voor het openbaar ministerie

5.6. Coordination des recherches concrtes en vue de larrestation

5.6. Cordinatie van de concrete opsporing met het oog op arrestatie

5.7. Rgulation des flux dinformation 5.7. Regeling van de informatiestromen

Libration conditionnelle/voorwaardelijke invrijheidstelling

3

6. Directives relatives au suivi des personnes en libert moyennant le respect de conditions

30

6. Richtlijnen betreffende de opvolging van personen in vrijheid mits naleving van voorwaarden

6.1. Gnralits

6.1. Algemeen

6.1.1. Objectifs du ministre public 6.1.1. Doelstellingen van het Openbaar Ministerie

6.1.2. Objectifs de la surveillance exerce par les services de police

6.1.2. Doelstellingen van het door de politiediensten uitgeoefende toezicht

6.1.3. Objectifs de la guidance et du suivi exercs par les maisons de justice

6.1.3. Doelstellingen van de begeleiding en de opvolging door de justitiehuizen

6.1.4. Concertation

6.1.4. Overleg

6.2. Le contrle et le suivi du respect des conditions

6.2. De controle en de opvolging van de naleving van de voorwaarden

6.2.1. par les services de police 6.2.1. door de politiediensten

6.2.2. par les maisons de justice 6.2.2. door de justitiehuizen

6.2.3. par la direction gnrale tablissements pnitentiaires

6.2.3. door het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen

6.2.4. par le ministre public

6.2.4. door het openbaar ministerie

6.3. Rgulation des flux dinformations

6.3. Regeling van de informatiestromen

6.3.1. La libration conditionnelle et la libration sous surveillance

6.3.1. De voorwaardelijke invrijheidstelling en de invrijheidstelling onder toezicht

6.3.2. La libration provisoire 6.3.2. De voorlopige invrijheidstelling

6.3.3. La libration provisoire en vue de lloignement du territoire ou en vue de la remise des autorits trangres

6.3.3. De voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op de overlevering aan een buitenlandse overheid

6.3.4. La surveillance lectronique 6.3.4. Het elektronisch toezicht

6.3.5. La libration lessai 6.3.5. De invrijheidstelling op proef

6.3.6. La permission de sortie 6.3.6. De uitgaansvergunning

6.3.7. Le cong pnitentiaire 6.3.7. Het penitentiair verlof

6.3.8. Linterruption de lexcution de la peine

6.3.8. De onderbreking van de strafuitvoering

6.3.9. La dtention limite 6.3.9. De beperkte detentie

6.3.10. La semi-libert 6.3.10. De halve vrijheid

6.3.11. Cong pnitentiaire et permission de sortie en tant que modalits octroyes par le tribunal de lapplication des peines sur base des articles 59 et 95/11 de la loi du 17 mai 2006

6.3.11. Penitentiair verlof en uitgaansvergunning als modaliteiten toegekend door de strafuitvoeringsrechtbank op basis van art. 59 en art. 95/11 van de wet van 17 mei 2006

6.3.12. La suspension probatoire 6.3.12. De probatieopschorting

6.3.13. Le sursis probatoire 6.3.13. Het probatieuitstel

6.3.14. Le dlai dpreuve dans le cadre dune mesure de grce

6.3.14. De proeftermijn in het kader van een genademaatregel

6.4. La libration sous conditions dans le cadre de la loi sur la dtention prventive

6.4. De vrijheid onder voorwaarden in het kader van de wet betreffende de voorlopige hechtenis

Libration conditionnelle/voorwaardelijke invrijheidstelling

4

7. Entre en vigueur et abrogation ventuelle

83 7. Inwerkingtreding en eventuele opheffing

8. Evaluation

83 8. Evaluatie

9. Annexes

83 9. Bijlagen

Tableau relatif au flux dinformations

Tabel m.b.t. de informatiestromen

Libration conditionnelle/voorwaardelijke invrijheidstelling

5

1. CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 1. WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER

1.1. La rglementation applicable en

la matire :

1.1. De regelgeving van toepassing

op deze materie:

Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnes une peine privative de libert et aux droits reconnus la victime dans le cadre des modalits dexcution de la peine, notamment:

- les articles 14, 19, 62 et 70 - les articles 95/2 95/30

Loi du 20 juillet 1990