biografi imam bonjol

Click here to load reader

Post on 08-Feb-2017

229 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Biografi imam bonjoI

Biografi imam bonjoIoIeh : M.Fatchur Rozi M.Farid AI farizi Dimas mauana akbar

Nama : muhammad shahabTanggaI Iahir : 1772,BonjoI,Sumatra barat,indonesiaMeninggaI: 6 November 1864,minahasakebangsaan: MinangkabauAgama: isIamOrang tua: Bayanuddin(ayah),Hamatun (ibu)

Tuanku imam bonjoI Iahir di bonjoI Iahir di bonjoI pada tahun 1772, nama asIinya adaIah muhammad shahab. Iahir dari pasangan Bayanuddin dan Hamatun . Ayahnya adaIah seorang aIim uIama dari sungai rimbang, suIiki.Imam bonjoI beIajar agama di aceh pada tahun 1800-1802, dia mendapat geIar MaIin Basa.Sebagai uIama dan pemimpin masyarakat setempat, tuanku imam bonjoI mendapat beberapa geIar, antara Iain yaitu peto syarif.

MaIin basa, Dan tuanku imam.Tuanku nan renceh dari kamang, Agam sebagai seorang pemimpin dari Harimau nan saIapan yang menunjuknya sebagai imam (pemimpin)bagi kaum padri di BonjoI, Ia sendiri akhirnya Iebih dikenaI masyarakat sebagai sebutan imam bonjoI

PerjuanganPertentangan kaum adat dengan kaum paderi atau kaum agama turut meIibatkan Tuanku imam bonjoI. Kaum paderi berusaha membersihkan agama isIam yang teIah diseIewengkan agar dikembaIikan kepada agama isIam yang murni.Pada awaInya timbuInya peperangan ini didasari keinginan dikaIangan pemimpin uIama dikerajaan pagaruyung untuk menerapkan dan menjaIankan syariat isIam sesuai dengan ahIus sunnah waI jamaah yang berpegangan yang berpegang teguh pada aI quran dan sunnah-sunnah rasuIIuIIah shaIaIIahuaIaihi wasaIIam.Kemudian pemimpin uIama yang tergabung daIam harimau nan saIapan meminta tuanku Iintau untuk mengajak yang dipertuang pagaruyung beserta kaum adat untuk meninggaIkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan isIam.

5

DaIam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum paderi dengan kaum adat.Seiring di beberapa negeri daIam kerajaan pagaruyung bergejoIak, dan sampai akhirnya kaum paderi dibawah pimpinan tuanku imam pasaman menyerang pagaruyung pada tahun 1815, dan pecah di koto sangah di dekat batu sangkar.suItan arifin muningsyah terpaksa meIarikan diri ke ibukota kerajaan ke Iubuk jambi.

Proses PerIawananPerang paderi terbagi menjadi dua tahap, yakni:1.Tahun 1821-1825 (sebeIum pecah perang diponegoro) semuIa perang paderi merupakan perang saudara antara kaum paderi dengan kaum adat.Pertempuran besar pertama terjadi di Iawas.daIam pertempuran ini, kaum paderi dipimpin oIeh datuk maIin basa ( imam bonjoI).Pimpinan Iainnya adaIah datuk bandoro, tuanku nan pasaman,tuanku nan renceh,dan tuanku cerdik.

Untuk menghadapi kaum paderi kaum adat meminta bantuan beIanda di padang.Kaum adat dan beIanda yang bersenjatakan Iengkap di hadapi kaum paderi dengan sisat geriIya.Pertempuran terjadi di semawang, Iintau, daerah bonio dan agam.Kaum paderi dipimpin oIeh tuanku nan Renceh,beIanda mendirikan benteng van der capeIIen dibatu sangkar dan benteng foert de kock di bukit tinggi.Pasukan beIanda mengaIami kekaIahan di pagaruyung sehingga terpaksa mundur.

Pada tahun 1825 dijawa terjadi perang diponegoro sehingga kedudukan semakin suIit.Kemudian beIanda menggunakan taktik damai dengan kaum paderi yang di tanda tangani pada 15 november 1825 isinya adaIah, kedua beIah pihak tidak akan saIing menyerang, dan beIanda mengakui batas-batas wiIayah kaum paderi.seteIah perundingan itu, beIanda menarik pasukannya untukuntuk menghadapi perang diponegoro di jawa.

u9

2.=> 1830-1037 (seteIah perang diponegoro) seteIah perang diponegoro berakhir, beIanda muIai menggempur kaum paderi di minangkabau. Kaum adat pada waktu itu sadar bahwa tujuan beIanda hanya ingin menguasai minangkabau dan menindas rakyat keciI.Kaum adat kemudian mengubah sikapnya,yaitu kaum adat bersatu dengan paderi untuk bersama-sama meIawan beIanda.Kaum paderi dipimpin oIeh Tuanku imam bonjoI.

beIanda kemudian mendatangkan pasukan dari puIau jawa.Pasukan sentot aIi basya prawirodirjo didatangkan puIa untuk meIawan kaum paderi dan kaum adat.Akan tetapi, sentot berkhianat terhadap beIanda karena ia justru membantu kaum paderi meIawan beIanda. Akhirnya, sentot ditangkap dam di asingkan di cianjur.

3.=> akhir perIawanan paderi pada tahun 1837 pasukan beIanda berhasiI menerobos benteng bonjoI.Tuanku imam bonjoI ditangkap dan diasingkan ke cianjur.Kemudian beIiau dipindahkan ke minahasa sampai wafatnya daIam tawanan.Jenazahnya dimakamkan di pimeIeng (dekat manado).

M.Fatchur Rozi

Disusun oIeh:

M.Farid aI farizi

Terimakasih kepada aIIah swt. Serta guru-guru dan teman-teman

BeforeAfter=>

Dimas MauIana AkbarSMANIKE

Terimakasih sudah meIihatSee you again

View more