bayonne magazine 159 mars-avril 2010

Download Bayonne magazine 159 mars-avril 2010

Post on 12-Mar-2016

237 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bayonne magazine 159 mars-avril 2010

TRANSCRIPT

 • Dveloppementdurable > Imaginer la vie dans un coquartier p14

  n159 > Mars - Avril 2010

  Journes de lapetite enfance > Rves d'toiles p18

  Sport> Sambo,une lutte venuede l'Est p34

  DossierCulture et patrimoine

  MAGAZINE

  DossierCulture et patrimoine

  exe 159 25/02/10 8:00 Page 2

 • 4Bayonne scope > Bloc-notes > Actualits associatives > Carnet35

  Expression des groupes politiques

  41

  Vie de la cit30 - EXPOSITIONS > Doubles visions dans les muses

  31 - EXPOSITION > Culture rock au Carr Bonnat

  32 - VNEMENT > Les Ethiopiques, Bayonne rue du monde !

  33 - SPECTACLES > Ballet et Bolling au Thtre

  34 - SPORT > Sambo, une lutte venue de lEst

  29

  21Dossier > Culture et patrimoine

  22 - UNE POLITIQUE CULTURELLE EN ACTION

  24 - SAISON CULTURELLE, LES NOUVEAUTS

  26 - RICHESSE ET DIVERSIT AUX QUATRE COINS DE LA CIT

  Action publique4 - DITORIAL > Choix et orientations budgtaires

  8 - VIE CITOYENNE > Agenda 21, premires impressions sur les ateliers

  11 - SERVICES > Une navette gratuite pour accder lhpital

  12 - AMENAGEMENT URBAIN > Hauts de Bayonne, le quartier se modernise

  14 - AMNAGEMENT URBAIN > Imaginer la vie dans un coquartier

  16 - URBANISME > Centre ancien, bnficier de lexprience europenne

  18 - ENFANCE > Journes de la petite enfance, rves dtoiles

  Directeur de la publication> Jean Grenet

  Rdaction> Valrie Auberty

  Secrtaire de rdaction> Stphane Daguin

  Photos > Cdric Pasquini,

  Ludovic Zeller

  Mise en page> NereaPhotogravure> Profilkolor

  Impression> Fabrgue Imprimeur

  Rgie publicitaire> Supports Promotion

  Traductions

  > Philippe Jaurguiberry- Rospide, Nahia Zubeldia(basque) et lAcadmie gascoune (gascon)

  sommaireLE MAGAZINE DE LA VILLE > n159 Mars - Avri l 2010

  exe 159 25/02/10 8:07 Page 3

 • PUBLICIT

  PUBLICIT

  PUBLICIT

  PUBLICIT

  PUBLICIT

  PUBLICIT

 • Les taux dimposition vont-ils augmenter en 2010 ?Jean GRENET : non si les bases dimpositionque doivent nous communiquer les servicesdes Impts dans quelques jours ne rvlentpas une diminution sensible, ce qui est trspeu probable. Malgr des recettes en faibleprogression dune anne sur lautre, nousavons fait le choix de ne pas accrotre lapression fiscale pour quilibrer ce nouveaubudget grce une gestion base sur larecherche permanente de loptimisation danslutilisation de nos ressources. Ce choix estnotre contribution pour accompagner lesBayonnaises et les Bayonnais en cette priodede crise tout en maintenant le haut niveaudes services rendus par la Ville. Il reflte notreforte dtermination puisque la trs grandemajorit des Villes ont fait le choix inversedaugmenter, souvent trs fortement, leur

  taux dimposition. En pratique, pour la partrevenant la Ville de Bayonne, la taxe dhabitation et la taxe foncire naugmente-ront que de 1,5% cette anne, ce qui corres-pond la revalorisation gnrale fixe parlEtat qui a pour but de compenser linflation.Mais, je le rpte, pour la Ville il ny aura pasdaugmentation des taux en 2010.

  Quelles sont les consquences de la suppression de la taxe professionnelle sur les financesde la Ville ?Jean GRENET : cette rforme touche en pre-mier lieu la Communaut dagglomration,qui percevait jusqualors la taxe profession-nelle la place des communes. La taxe profes-sionnelle va tre remplace par une contri-bution conomique territoriale, paye parles entreprises et calcule principalement enfonction de la valeur ajoute. Cette rformeest une excellente chose, car elle permettra derduire sensiblement la fiscalit conomique,de favoriser ainsi la comptitivit des entre-prises franaises et dviter les dlocalisationsnotamment pour le secteur industriel. Le produit fiscal peru par les collectivits localessera donc moindre, mais elles bnficieronten contrepartie de nouvelles ressources(transfert dimpts et dotations de ltat).

  Quelle sera lvolution des dpenses de fonctionnementde la Ville ?Jean GRENET : comme lan dernier, nousavons labor pour 2010 un budget particu-lirement prudent et srieux car nous voulonsmatriser lensemble des dpenses de fonc-tionnement. Jai demand que lvolution de

  4 Editorial

  Ne pas accrotre la pression fiscalepour accompagner les Bayonnais en cette priode de crise> Jean GRENET, Maire de Bayonne, Prsident de la Communaut dagglomration de Bayonne Anglet Biarritz, Dput des Pyrnes-Atlantiques

  Le budget 2010 de la Ville de Bayonne sera soumis au vote du conseil municipal le 25 mars prochain. Entretien avec Jean Grenet, maire de Bayonne, sur les choix et orientations pris par la Ville dans llaboration de ce budget.

  Le Musum d'Histoire Naturelleouvrira ses portes en juin prochainsur le site protg de la Plained'Ansot, dans la petite ferme restaure.

  4 pages 26/02/10 16:40 Page 4

 • ces dpenses ne dpasse pas 2%, quel quesoit le secteur dactivits concern. Cela inclutgalement les nouveaux quipements muni-cipaux mis disposition des Bayonnais en2010, comme par exemple le nouveauMusum dhistoire naturelle Ansot ouLAlbizia, la salle mise disposition des particuliers et des associations Sainte-Croix.

  Les dpenses dinvestissementsslvent 25 millions deuros.Quelles sont les priorits donnesdans le cadre de ce budget ?Jean GRENET : cest surtout la poursuite dela rnovation urbaine du quartier des Hauts-de-Bayonne : les chantiers des principalesoprations ont dmarr fin 2009 et se pour-suivront sur 2010 et 2011. Pour cette anne,ce sont plus de 10 millions deuros qui serontinscrits pour les travaux du Centre aquatique(7 M) et le ramnagement total des

  espaces publics situs entre lavenue-du-14-avril et les immeubles Breuer (3,3 M).La ralisation de cette opration majeure estpossible grce aux financements trs impor-tants obtenus de lUnion europenne (fondsFeder), de ltat, de la Rgion, du Dparte-ment et de la Communaut dagglomration.Ainsi, les subventions attribues pour leCentre aquatique atteignent 76 % du cottotal hors taxes de cet quipement.

  En rsum, sans augmenter les taux desimpts locaux pays leur commune par lesBayonnaises et les Bayonnais, la Ville conservedune part, son niveau lev de services rendus et dautre part, une capacit dinves-tissements leve. Cest la priorit que je souhaite donner la gestion de la Ville car ellepermet de soutenir lactivit conomique, etnotamment les entreprises locales.

  Editorial 5

  Les travaux du centre aquatiquese poursuivent. C'est l'un desgrands chantiers de l'anne 2010.

  4 pages 26/02/10 16:45 Page 5

 • Zergapetze tasak emendatukodira 2010ean ?Jean GRENET : Ez, Zergetako zerbitzuekondoko egunetan helarazi behar dizkigu-ten zergapetze oinarriek apaltze arin batez badute agerian uzten, eta iduriz ez dahala gertatuko. Nahiz eta urte batetikbestera sartzeak ez diren biziki goratzen,zerga presioa ez emendatzea erabakidugu aurrekontu berri honen orekatzeko,gure baliabideen erabileraren hoberene-rapena geldi geldia bilatzen duen kudea-keta batetan oinarrituz. Hautu horrekinbaionarrak laguntzea dugu helburu krisigarai honetan, aldi berean, Hiriak ekart-zen dituen zerbitzuen maila gora atxikiz.Gure determinazio azkarra erakusten du,gaineratiko Hirien gehiengo zabal batekalderantzizko hautua egin baitu, errannahi baita, haien zergapetze tasa emen-datzea, eta azkarki gehienetan, erabakiz.Praktikan, Baionako Hiriari dagokion zati-rako, bizitegi zerga eta funts-zerga % 1,5ez baizik ez dira emendatuko aurten. Emendatze hau, Estatuak, infla-zioa orekatzeko finkatu duen errebalori-zazio orokorraren araberakoa da. Baina,errepikatzen dut, Hiriak ez ditu zergakemendatuko 2010ean.

  Zer ondorio ditu Hiriko finantzengan lanbide zergaren kentzeak ?Jean GRENET : Aldaketa honek, HiriElkargoa hunkitzen du lehenik, honekbaitzuen ordu arte lanbide zerga eskurat-zen Herrien ordez. Enpresek ordaindu etagehienik balio erantsiaren arabera kalku-latua den lurraldeko ekarpen ekono-miko batek du lanbide zerga ordezka-tuko. Biziki erreforma ona da, honi eskerenpresen zergak arinki apalduko direlako,horrela frantses enpresen lehiakortasunalehenetsiz eta deslokalizazioak saihestuz,besteak beste industri sailean. Tokiko era-kundeek zerga produktu gutiago eskura-

  tuko dute, baina horren truke baliabideberri batzuk lortuko dituzte (zerga trans-ferentzia eta Estatuaren hornidurak).

  Zer/nolako aldaketak ekarrikozaizkie Hiriko ibilmolde gastuei ?Jean GRENET : Joan den urtean bezala,2010eko aurrekontu aski zuhur eta seriosaburutu dugu, ibilmolde gastuak burutikburu menderatu nahi ditugulako. Galdegindut xahutze horien emendatzea ez dadin%2 baino goragokoa izan, edozoin jar-duera sailerako. Horretan sartzen dira ere2010ean Baionarren esku ezarriak izandiren herriko hornikuntzak, hara nolaAnsoteko naturaren historia Museoa edotaAlbizia, Sainte Croix auzotegian jende etaelkarteen esku ezarria izan den gela.

  Inbestizamendu gastuak 20milioikoak dira. Zoin dira, aurrekontu honetan finkatuakizan diren lehentasunak ? Jean GRENET : Hauts de Bayonne auzo-tegiko hiri berriztapena segitzea dagehien bat : operazio nagusien xantierrak2009ko bukaeran abiatu dira eta 2010eta 2011ean luzatuko dira. Aurtengo, 10 milioi euro baino gehiago dira jarriakizanen Ur-zentroa burutzeko (7 M) eta14-avril etorbidea eta Breuer eraikinenartean dauden eremu publiko guzien birmoldaketarako (3,3 M).Berebiziko operazio hau, ondoko erakun-deek ekarri dituzten diru laguntza bizikigarrantzitsuei esker egingarria bilakatzenda : Europar Batasuna (Feder Funtsa),Estatua, Eskualdea, Departamendua etaHiri Elkargoa. Horrela, Ur-zentrorakoemanak izan diren diru laguntzek, horni-kuntza honen burutzeko xahutuko dena-ren % 76a estaltzen dute.

  Laburbilduz, Baionarrek haien hirian