arogyasmarana marathi bestseller on superhealth dr. shriniwas kashalikar & dr. suhas mhetre

Click here to load reader

Post on 31-Oct-2014

455 views

Category:

Health & Medicine

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A best seller of key ideas, pivotal in acquiring and promoting holistic health i.e. superliving i.e. Total Stress Management useful to millions of people and for adult education in Marathi.

TRANSCRIPT

 • 1. - [[email protected] eerefveJeeme keeeUerkej - [[email protected] megneme cns$es - [[email protected] heg
 • 2. Deejesie mcejCe }sKeve Je mebke}ve - [[email protected] eerefveJeeme keeeUerkej - [[email protected] megneme cns$es - [[email protected] heg
 • 3. RLIVING & H PE OL SU R IS FO TI C L SOCI ETY H EALTH ADV NA ISSHHA IO AN AT CE N ME ER NT I NT ekeeeke : F&ee : (ISSHHA) ( International Society For superliving & Holistic Health Advancement ) heee : meew.jsKeecns$es,2/33,efJepeeSveke}sJn, JeeIeyeer}veekee,Iees[yebojjes[,"eCes(he)-400607 otjOJeveer:25971834 ceesyeeF&}:9820898870 F&-yegke DeeJe=eer : mebieCekeekeeeve 5/6,eebleerefveJeeme,meblejeceoemejes[, [email protected],ceg}gb[(hetJe&) cegbyeF&-400081 otjOJeveer:25681650/25688682 F&ces}:[email protected] JesyemeeF&:www.esanganak.com
 • 4. Dehe&Ce heef$ekee Deejesie mcejCe Deecner mJeeLe& DeeefCe hejceeLe& ee YeeJevesletve leeej kes}s}s Deens. eeceOes ejerj, menpeeJe=eer, YeeJevee, yegOoer DeeefCe Deelcee leeeeceeCes Jekeleer DeeefCe meceseres Deejesie Devegeceeves ceeb[}s}s Deens. Deecner ner Deuhe ke=leer Deecees DeeF&-Jeef[}, kegtbyeere, pevelee peveeo&ve lemese Deecees ieg Je hejcesJejeee ejCeer Dehe&Ce kejerle Deenesle. leeee meJee&vee Gheeesie JneJee ner eeLe&vee. [[email protected] eerefveJeeme keeeUerkej [[email protected] megneme cns$es [[email protected] heg
 • 5. g ejerje}e legbieYee Demesner veeJe Deens. legbie cnCepes Delege cee"s efkebJee efJeee}. Ye cnCepes eebie}s. g jesieees Kejs keejCe efkeeCet vemetve Deeheuee ejerjele egkeeree Deenej- efJenejeves efvecee&Ce nesCeejer jesiemebJeOe&kelee nese. g Deeheuee Deenejele ceOegj, Deec}, }JeCe, efleKe, ke[t, legj Deee meJe& eJeer Dee}tve hee}tve IeeJeele. g heeseee DeOee&Yeeie DeVeeves YejeJee, elegLeee heeCeeves YejeJee Je elegLeee cegkele mebeej IesCeekejerlee ceeskeUe "sJeeJee.
 • 6. g pes DeVe DeeheCe KeeleeW, leees veer heeve Pee}bs keer ejerjele jkele leeej nesles. lesJneb Gece heeve nesF&}, Deeee jerleerves DeeheCe Keeu}s, lej Deehe}s jkele egOo jeefn}s keer, Deejesie keeece jenles. Deheeve Pee}s keer jkele og nesles Je og jkele cnCepese jesie g Yejuee heeser Gbyej ke[t ! g hetCe& Deejesieeee }eYe nesCeemee"er DeeJeeke ieeser - 1) egOo nJee, 2) mete&ekeee, 3) Peeshe, 4) Yetke, 5) leneve g megKe cnCepes Deejesie. og:Ke cnCepes jesie.
 • 7. g jesie PeeueeJej lees yeje JneJee eemee"er Yejcemee" Deew
 • 8. g nes mekes lees mehleen ceW Ske efove pe} hej DeLeJee He}enej hej GheJeeme jKeW ~ g G
 • 9. g hes[g hej efceer pees e{ees ~ pe[ mes keype e}e leye peeJes ~~ g meHeso penj - [e}[e, eerveer, cewoe ~ g Yeespeve kejles mecee ceewve jnves kee eelve kejW ~ g Yeespeve ceW KeeF&, DeleeefOeke efcee&, cemee}e, eerveer Deewj le}er ngF& eerpeeW mes hejnspe kejs ~ g DeuheYeespe efove ces oes yeej kejves mes mJeemLe Deewj keee&kege}lee mes GVeefle nesleer nw ~ - yeve&j cewkeHew[ve g mete& ekeee mesJeve mes ceefmle
 • 10. g mveeve ncesee leepee eerle} pe} mes ner kejW leLee ceeef}e nsleg efle} kee les} eeesie kejW ~ g pewmee KeeS DeVe, Jewmee yeves ceve ~ g Heesce kee iee ee efyemlej eeesie ve kejW ~ g n}vee pejer nw mesnle kes Jeemles ~ oes ceer} efveke} peeFes pebie} kes jemles ~~ g efceer Ske Ssmeer Iejs}t oJeeF& nw pees meJe&$e meg}Ye nw ~ - cenelcee ieebOeer g efyeceejer ceW Yeespeve mes yeerceejer kees hees
 • 11. g yeJeemeerj eefo nes peees ~ "C[er efceer legjvle }ieees ~ Ske ceefnvee }ieees ~ yeJeemeerj "erke nes peees ~ g GheJeeme Deveske eejerefjke SJeb ceeveefmeke jesieeW kee eYeeJeee}er Gheeej nw ~ - [[email protected] efvekees}sJe g Deenej mes jkele kee efvecee&Ce neslee nw, efveefce&le jkele kee Jeeeece odJeeje efJelejCe neslee nw Deewj JeemeesJeeme odJeeje Gmekee egefOokejCe neslee nw ~ g Yeespeve mJe Je eevle peien hej kejW ~ g Yeespeve kes eleske eeme kees Deer lejn meW
 • 12. g Yeespeve kejles mecee emeVe jns ~ g efpeleveer DeeJeekelee nes Glevee ner Keees ~ g njer meypeer Je He}eW keer cee$ee kee Gheeesie Yeespeve ceW ncesee kejs ~ g Des mJeemLe kes ef}S yeeee& kee hee}ve kejvee yentle pejer nw ~ veelee nukee }sb, nes mekes lees ve }sb ~ g Yeespeve keb ee ve keb, lees efveCe&e }W ve keB ~ eewe peeT ee ve peeTb, lees efveCe&e }W DeJee peeTB ~ g Yee mes GlheVe ceewve heeglee Deewj mebece mes GlheVe ceewve meeOeglee nw~
 • 13. g }Jekej efvepes, }Jekej G"s lee}e %eeve mebheefe Je Deejesie Yess. g efvejesieer ceeCemeeves efoJemee Peeshe Iesle}er, lej lee}e oeefje }Jekej iee"les. g vesnceer oesve Ieemeebveer keceer pesJeeJes. g Yegkeer lees megKeer, keejCe Yegkesee DeYeeJe cnCepes megKeeee DeYeeJe. g Jebee}e efoJee nJee cnCetve ceg}ereer peesle efJePeJet vekee. g Jee{lee }eskemebKesves oseeeer nesF&} ogo&ee ess keggbye nere SkecesJe Deeee.
 • 14. g eeefCecee$eebee meJe&e eJe=efe Je ne}ee}er ee megKeemee"er ee}}suee Demeleele ns Kejs leLeeefhe ne megKeesheYeesie Iesleeveener IesCeeNeeves meeJeOeevelee DeeefCe mebece "sJeCeeeer iejpe Deens. megKeesheYeesie Iesleevee osneeer megj#eeJeJemLee DeeefCe osnees Debleee&ceer ee}}s}er efJekeeme keee& DeeefCe leeeyejesyej peerJeveees Gerebke[s nesCeejer Jeeee} eeceOes Jelee esCeej veener Deeer o#elee DeeheCe Iesle}er heeefnpes. g Geesieees Iejer ~ efjerefmeer heeCeer Yejer ~ g Deefle }esYeeves mele, oee, Deefnbmee, esce eeceeefCekeheCee Deee meoiegCeebee veee neslees. g ogye&}lee ns ele#e cejCee nese.
 • 15. g ceveeee efmLejlesves DeefOeowefJeke og:Keeme efpebkee. g efcele Je meeeflJeke Deenejeves efvesme efpebkee. g ceveeleer} Deevebo, og:Ke, esce, Deeoj, keewlegke, s
 • 16. g jespeee Deenejele kebocegUb DeeefCe HeUs eebes eceeCe oesve le=leereebe DemeeJes }eieles. ner meJe& HeUb DeeefCe Yeepee #eej Oeceeae DemeueecegUs jkeleeee heer. Se efkeJetve "sJelee eslees. g peerYe yeleeesieer keee Keevee nw Deewj hes yeleeesiee efkelevee Keevee nw ~ g meJe&meeceeveheCes heLe eeee DeLe& KeeCeeefheCeeJejer} efveyeOe Demee Iesle}e peelees. hejbleg leeee eyoe: DeLe& Demee nesT ekelees keer heLe cnCepes jmlee. heLe cnCepes jmleeJeve yeepet}e ies}suee}e hejle jmleeJej DeeCeCeeeer efeee. eeG} jmleeJeve otj vesCeejs les DeheLe nese.
 • 17. g peieCeeeer Dees{ Je cejCeeeer Yeerleer eeJej lees[iee cnCepes peerJevee}e Deelcevees cees#eeLe& peieodefnleee e ns heefjceeCe eeeeb. Skeoe mJele:ee #es$eele keece kejleevee mJele:eb Je Flejebeb peemleerle peemle keueeCe nesF&} eeee Oeeme Iesle}e lej Demegjef#elelesee YeeJevesJej ceele Pee}ere cnCetve mecepee. g Deveble keeU efkeCeeje, efJeJee}e ceeie&oe&ke Demee Deelceevebo pemee Deevebo Deens. leodJele keceer keeU efkeCeeje Jekeleer}e iees[ ntjntj }eJetve ceie mJemLe kejCeeje keeceGceeaee DeeefCe keecehetleeaee Deevebo osKeer} Deeveboe Deens. efJees
 • 18. g }Qefiekelee ne ieefCeleeeceeCes kesJeU yegefOoee efJe
 • 19. g }QefiekelesceOeer} DevegYeJeeeer DeJeerlee keU}er veener lej erkeesve eb$eJele neslees. keeskeesj neslees, GheegkeleeJeeoer neslees, YeeJeveeetve neslees. g hejmhej efJeJeeme, esce, Deelceerelee DeeefCe }Qefiekelee heg
 • 20. g }Qefiekelee ner peerJeveele}er Ske JeemleJelee Deens. leer peerJeveeeb Debleerce meeOe veJns ns Kebj, heCe efveoe&}ve kejCeeeer efkebJee oceve kejCeeeerner leer yeeye veJns. g kesJeU }Qefieke Jeemevesee Deenejer peeCeeNeebke[tve Jeelmeue, esce, Deelceerelee, hejmhejebye}ee Deeoj, Skeceskeebeer keeUpeer Deee Goee esjCee Je YeeJeveebvee cnCepes h

View more