การศึกษาปริมาตรความจุ ... · pdf file...

Click here to load reader

Post on 29-Feb-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • การประยุกต์ใช้ระบบภมูสิารสนเทศเพื่อศกึษาความจุอ่างเกบ็น า้ Application of Geo-informatics for Bathymetry

  วิธีการศึกษา 1. การส ารวจเพื่อหาราคาระดับและพกิัดฉาก

  การหาคา่ระดบัความสงูและพิกดัฉากของหมดุหลกัฐานตา่งๆ ท่ีฝังไว้ถาวรเพ่ือเป็นแนวใน การส ารวจรูปตดัขวาง (X-Section) ของอา่งเก็บน า้ โดยแนวของรูปตดัขวางอาจจะวางขนานหรือตัง้ฉาก กบัสนัเข่ือน ซึง่ต้องพิจารณาถึงรูปร่างของอา่งเก็บน า้ ทิศทางของล าน า้ และความสะดวกในการ ปฏิบตัิงาน การด าเนินงานใช้หลกัการส ารวจเบือ้งต้น โดยหลงัจากวางหมดุคู ่ โดยรอบอา่งแล้วท าการเดิน วงรอบ (Traverse) ถ่ายระดบั (Elevation) และพิกดัฉากจากหมดุหลกัฐาน (Bench Mark) ท่ีทราบคา่ ซึง่ อาจจะเป็นหมดุหลกัฐานของโครงการฯ หรือฐานอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง โดยเร่ิมออกการส ารวจจากหมดุ หลกัฐานท่ีทราบคา่พิกดัและระดบัความสงู ท าการรังวดัมมุ ระยะทาง ถ่ายทอดจนครบจ านวนหมดุ หลกัฐานท่ีฝังใหมแ่ละมาบรรจบลงท่ีหมดุหลกัฐานท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นของการท าวงรอบ (Close Traverse) เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของวงรอบในภายหลงั และไม่ควรด าเนินการ เป็นวงรอบเปิด เน่ืองจากไม่สามารถตรวจสอบความถกูต้องและปรับแก้ความคลาดเคลื่อนในการท างาน ได้ บางโครงการฯหมดุหลกัฐาน ท่ีใช้ในการอ้างอิงช ารุด หรือสญูหาย จนไม่สามารถน ามาอ้างอิงได้ ควรใช้ สนัของอ่างเก็บน า้ เป็นจดุท่ีออกพิกดัทกุครัง้และให้ราคาพิกดัสมมตุิแทน เพื่อใช้ในการท ารูปตดัขวางของ อา่งเก็บน า้

  การส ารวจราคาระดับและพกิัดฉากของอ่างเกบ็น า้แบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

  1) การส ารวจระดบัและพิกดัฉากท่ีอยูบ่นบก ด าเนินการหลงัจากที่ได้เดิน ระดบัหมดุหลกัฐานท่ีฝังไว้รอบอา่งแล้ว การส ารวจระดบัความสงู-ต ่า ของภมูิประเทศบริเวณใกล้เคียง หมดุหลกัฐานนัน้ๆ จะใช้ราคาท่ีหมดุหลกัฐานเป็นเกณฑ์ในการด าเนินการท าระดบัทกุระยะ 40.00 เมตร โดยใช้เทปวดัระยะวดัเร่ิมจากระดบัผิวน า้ในอา่ง จนถึงจดุท่ีมีความสงูเกินกวา่ระดบัเก็บกกั ด าเนินการใน ทกุๆ แนวของรูปตดัขวาง (X-Section) ท่ีได้ด าเนินการวางแผนและหมดุหลกัฐาน พร้อมบนัทกึคา่พิกดัและ ระดบัความสงู ตามขัน้ตอนท่ีได้กลา่วมาแล้ว จนครบทกุแนวรูปตดั

  2) การส ารวจระดบัและพิกดัฉากสว่นที่อยู่ในน า้ โดยทัว่ไปอาศยัเทคนิค การส ารวจระยะไกล (Remote Sensing Technique) เพื่อหาความลกึของท้องน า้ ซึง่เคร่ืองมือในการ ส ารวจความลกึของน า้ คือ เคร่ือง Echo Sounder ซึง่อาศยัหลกัการท างานของคลื่นเสียง และใช้วิธี Intersection Method ในการหาความลกึและต าแหนง่ของจดุ ข้อมลูความลกึที่ได้จะน าไปค านวณเป็น ราคาระดบัเพื่อด าเนินการในขัน้ตอ่ไป

  ราคาระดบัท่ีได้ในทัง้สว่นท่ีอยูบ่นบกและในน า้นัน้ ได้ท าการเช่ือมตอ่กบั ระบบก าหนดต าแหน่งบนพืน้ผิวโลก (Global Position System: GPS) โดยเคร่ืองรับสญัญาณ GPS แบบ พกพา และอ้างอิงระบบพิกดัตามแผนท่ีสภาพภมูิประเทศ ล าดบัชดุ L7018 ในระบบ UTM: WGS1984 Zone47 ของกรมแผนท่ีทหาร แสดงดงัภาพท่ี 1-1

  ที่มาและความส าคัญของปัญหา สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน อาท ิ ปรากฏการณ์โลกร้อน ท าให้ฝนตกหนักมากกว่าปกติ การเกษตรกรรมบริเวณเหนืออ่างเกบ็น า้ เป็นต้น ปัจจัยแหล่านีล้้วนเร่งให้เกดิปริมาณตะกอน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเกบ็กักของอ่างเกบ็น า้ ปัจจุบันการส ารวจความจุอ่างเก็บน า้ พบปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยีและบุคลากร ประกอบกับไม่มีวิธีด าเนินการตรวจวัดความจุ ที่เป็นมาตรฐานและทนัสมัย จงึท าให้การค านวณความจุอ่างเกบ็น า้ มีความคลาดเคล่ือนสูงและ ล่าช้าเป็นอย่างมาก

  ดังนัน้ ในเบือ้งต้น กลุ่มงานตะกอนและคุณภาพน า้ ส่วนอุทกวิทยา ส านักอุทกวิทยาและ บริหารน า้ กรมชลประทาน พร้อมทัง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จงึได้ท าการศึกษาความจุอ่างเกบ็น า้ ห้วยป่าแดง อ าเภอเมือง จงัหวัดเพชรบรูณ์ โดยการประยุกต์ใช้ระบบภมูสิารสนเทศ (Geo- informatics) และวิธีการส ารวจของ USGS. (US Geological Survey) เพื่อจัดท าวธีิการที่เป็น มาตรฐานยอมรับได้ในเชิงวิชาการ สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับอ่างเกบ็น า้ของประเทศไทย ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

  2.การค านวณความจุอ่างเกบ็น า้

  การค านวณความจอุ่างเก็บน า้ ด าเนินการโดยอาศยัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ และ อ้างอิงวิธีการค านวณของกรมส ารวจทรัพยากรธรณี ประเทศสหรัฐอเมริกา (USGS) (Sebree , 2005) ซึ่งเป็นการน าเข้าข้อมลูชนิดแบ